Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1055. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 3207.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20 in 110/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
(2) Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).
(3) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod b) podpičje nadomesti z vejico in doda nova, pod c), ki se glasi:
»c) vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu;«.
V 6. točki se v pod c) pika nadomesti z vejico in doda nova, pod č), ki se glasi:
»č) vzpostavitev evidence podatkov za določanje porekla medu.«.
V sedmem odstavku se za besedo »porekla« dodata vejica in besedilo »vzpostavitev evidence podatkov s parametri, ki omogočajo določanje geografskega porekla medu«.
3. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis, za ukrepa iz 1. točke pod c) in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.«.
4. člen 
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva za ukrepe iz 1. točke pod a) in c) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.«.
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku za besedilom »1. točke pod a)« doda besedilo »in 1. točke pod c)«.
6. člen 
Za 14. členom se dodajo nov pododdelek c) in novi, 14.a do 14.č člen, ki se glasijo:
»c) Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu 
14.a člen 
(predmet ukrepa) 
Podpora v okviru ukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu je namenjena za postavitev učnih čebelnjakov v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Dostop do učnih čebelnjakov je za izmenjavo znanja brezplačen.
14.b člen 
(pogoji za sofinanciranje učnega čebelnjaka) 
(1) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja učnega čebelnjaka, če:
1. izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva;
2. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
3. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
4. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
5. izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.
(2) Poslovni načrt iz 5. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
1. podatke o vlagatelju,
2. opis in cilje naložbe,
3. navedbo lokacije naložbe,
4. datum začetka in končanja naložbe,
5. terminski načrt izvedbe naložbe,
6. predvideni način upravljanja naložbe.
(3) Pogoji iz tega člena se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Poslovni načrt iz drugega odstavka tega člena je sestavni del vloge na javni razpis.
14.c člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja učnega čebelnjaka so stroški izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka s pripadajočo novo osnovno opremo za izvajanje prenosa znanja na področju čebelarstva, ki so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(2) Osnovno opremo učnega čebelnjaka iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
1. leseni tipizirani učni čebelnjak površine do 20 m2, z možnostjo postavitve najmanj 6 panjev,
2. 2 AŽ-panja 10-satna s testnim vložkom,
3. 1 AŽ-panj, 10-satni, trietažni s testnim vložkom,
4. 1 AŽ-panj, 11+3-satni s testnim vložkom,
5. 2 LR-panja, 10-satna s testnim vložkom,
6. 6 čebeljih družin,
7. 1 kadilnik iz nerjavečega materiala, premer vsaj 10 cm, z zaščitno mrežo,
8. 1 stojalo za odlaganje najmanj 11 satov,
9. 1 leseni sipalnik za sipanje čebel,
10. 1 točilo za med za vsaj 4 sate,
11. 1 posoda za med iz nerjavečih materialov, ki so primerni za prehrano, za najmanj 50 kg,
12. 1 sončni topilnik, v katerem se hkrati lahko topita 2 sata,
13. 1 tehtnica z vremensko postajo, ki mora omogočati sporočanje meritev po SMS-sporočilih ali spletni aplikaciji ter možnost pošiljanja podatkov na podlagi SMS-poziva,
14. 1 električni zažičevalnik,
15. 1 ometalnik iz nerjavečega materiala, primeren za satnike do širine 28 cm,
16. 1 posoda za odkrivanje, na katero se lahko hkrati odložijo vsaj 4 sati,
17. 2 sedemsatna prašilčka s testnim vložkom,
18. 1 grebljica,
19. 1 čebelarske klešče,
20. 1 vilice in 1 nož za odkrivanje satja,
21. 1 čebelji napajalnik za vodo,
22. potrošni material (trakovi za dimljenje, satnice za panje AŽ in LR, omelo, satniki za panje AŽ in LR).
(3) Upravičeni stroški se dodelijo v obliki pavšalnega zneska.
(4) Vlada pred objavo javnega razpisa s sklepom predpiše višino pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022 iz prejšnjega odstavka.
14.č člen 
(merila) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog so:
– regionalna razporeditev in število učnih čebelnjakov;
– izkušnje na področju usposabljanja in izobraževanja čebelarjev;
– terminski načrt izvedbe naložbe.
(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.«.
7. člen 
Za 29. členom se dodata nov pododdelek č) in nov, 29.a člen, ki se glasita:
»č) Vzpostavitev evidence podatkov za določanje porekla medu 
29.a člen 
(program vzpostavitve evidence podatkov za določanje porekla medu) 
(1) Program vzpostavitve evidence podatkov za določanje porekla medu (v nadaljnjem besedilu: program za določanje porekla medu) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program za določanje porekla medu določa zlasti:
1. cilje vzpostavitve evidence podatkov za določanje porekla medu;
2. vrsto podatkov za določanje porekla medu;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
4. vsebino poročila o programu za določanje porekla medu;
5. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o programu za določanje porekla medu, ki se objavi na spletni strani izvajalca.«.
8. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku za oznako »a)« doda besedilo »in c)«.
9. člen 
V 32. členu se na koncu drugega odstavka za besedilom »izplačila sredstev« dodata vejica in besedilo »za ukrep iz 14.a člena te uredbe pa najmanj do 31. 12. 2027«.
V tretjem odstavku se za besedilom »izplačilu sredstev« dodata vejica in besedilo »iz 14.a člena te uredbe pa še najmanj do 31. 12. 2027«.
10. člen 
V 35. členu se za sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Upravičenec, ki pri ukrepu iz 14.a člena te uredbe predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi za učni čebelnjak.«.
11. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
12. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2021
Ljubljana, dne 8. aprila 2021
EVA 2020-2330-0136
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti