Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1054. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica, stran 3205.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje; in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini 1 495 350 (milijon štiristo petindevetdeset tisoč tristo petdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Gabrovec (del) in Gabrovec (Vrbovo).
(3) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) 2 obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 803/7, 804/5, 810/1 in 810/2, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica.
(4) Zemljišča s parcelnimi številkami iz prejšnjega odstavka ležijo znotraj poligona, omejenega z lomnimi točkami 1-2-3-3a-4-4a-5-6-7-7a-8-9-10-11-12-12a-1, ki so določene opisno oziroma z naslednjimi koordinatami v D96/TM (ETRS) koordinatnem sistemu:
Točka
Koordinata e
Koordinata n
Opis
1
opisno
tromeja parcel: 803/6, 803/7 in 804/5, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
2
445.220,986
48.001,370
3
445.413,170
48.164,564
3a
opisno
točka 3a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 2 in 3 ter parcelne meje 810/1 in 810/2, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
4
445.306,934
48.221,273
4a
opisno
točka 4a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 4 in 5 ter parcelne meje 810/1 in 810/2, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
5
445.490,150
48.229,064
6
opisno
tromeja parcel: 803/7, 803/22 in 810/2, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
7
445.638,696
48.083,085
7a
opisno
točka 7a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 7 in 8 ter parcelne meje 803/7 in 803/21, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
8
445.616,432
48.008,544
9
445.563,772
47.935,894
10
445.472,054
47.902,926
11
445.373,772
47.971,004
12
445.358,332
47.989,702
12a
opisno
točka 12a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 11 in 12 ter parcelne meje 803/7 in 804/5, vse katastrska občina 2525 Ilirska Bistrica
(5) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) 2 sega v najglobljem delu do k. +735 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) 2 obsega površino 7,5730 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 32 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d. o. o., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka: 5074967000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo. Najgloblja točka izkoriščanja po rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje mora biti vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih desetih letih. K projektnim rešitvam iz rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje je v postopku pridobitve vodnega soglasja treba izdelati analizo tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-722/3-O-2019/MSBF z dne 30. avgusta 2019, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in č) prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodne rudarske pravice) 
Pravna oseba SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d. o. o., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka: 5074967000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pridobivalnega prostora Gabrovec (Vrbovo) v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 4301-32/2010-DE z dne 30. julija 2013, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 93. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 31/21 in 31/21) in
– 16. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh –širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10, 53/10, 68/12, 5/15 in 22/21).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-30/2021
Ljubljana, dne 8. aprila 2021
EVA 2021-2430-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost