Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1051. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E), stran 3162.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-27
Ljubljana, dne 3. aprila 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-1E) 
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 in 139/20) se v 21. členu sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena lahko evropski tožilec ali evropska tožilka (v nadaljnjem besedilu: evropski tožilec) in evropski delegirani tožilec ali evropska delegirana tožilka (v nadaljnjem besedilu: evropski delegirani tožilec) nastopata pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, pred Vrhovnim sodiščem pa le, če ne gre za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko po pooblastilu, ki ga za posamezno zadevo določi generalni državni tožilec, nastopa skupaj z vrhovnim državnim tožilcem.«.
2. člen 
71.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»71.b člen 
(položaj in pravice) 
(1) Evropski tožilec in evropski delegirani tožilec opravljata funkcijo pregona v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, in Uredbo 2017/1939/EU.
(2) Z imenovanjem za evropskega delegiranega tožilca je državni tožilec za čas mandata dodeljen na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
(3) Državnemu tožilcu z imenovanjem za evropskega tožilca mirujejo pravice in dolžnosti iz državnotožilske službe, razen državnotožilska funkcija, varovane so vse njegove pravice do napredovanja v skladu s tem zakonom. Državni tožilec obdrži pravico uporabljati doseženi naziv in položaj. Pri oceni državnotožilske službe za čas imenovanja se upoštevata poročilo o delu, ki ga izdela evropski tožilec, in mnenje o delu evropskega tožilca, ki ga za namene ocene državnotožilske službe izdela predstojnik Evropskega javnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: EJT) ali od njega pooblaščena oseba.
(4) Državnemu tožilcu, ki je imenovan za evropskega delegiranega tožilca, za čas, ko opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, mirujejo pravice in dolžnosti iz državnotožilske službe, razen državnotožilska funkcija, varovane so vse njegove pravice do napredovanja v skladu s tem zakonom. Državni tožilec obdrži pravico uporabljati doseženi naziv in položaj. Pri oceni državnotožilske službe se v delu, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, upoštevata poročilo o delu, ki ga izdela evropski delegirani tožilec, in mnenje o delu evropskega delegiranega tožilca, ki ga za namene ocene državnotožilske službe izdela predstojnik EJT ali od njega pooblaščena oseba.
(5) Če državni tožilec, ki je imenovan za evropskega delegiranega tožilca, dela v zadevah iz pristojnosti EJT ne opravlja za polni delovni čas, lahko državnotožilsko službo iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije opravlja, le in kolikor to ne preprečuje izpolnjevanja njegovih obveznosti, ki jih ima v skladu z Uredbo 2017/1939/EU.
(6) Osebni prejemki in druge pravice iz delovnega razmerja evropskega delegiranega tožilca za čas, ko opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, so določeni s predpisi Evropske unije, in, če tako določajo predpisi Evropske unije, s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(7) Evropskemu delegiranemu tožilcu z imenovanjem pripada najmanj plača, kot jo določa drugi odstavek 196. člena tega zakona.
(8) Za čas, v katerem evropski delegirani tožilec rešuje zadeve iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, se šteje čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti tega državnega tožilstva. Čas se evidentira v delovnih dneh.
(9) Evidenco, ki je podlaga za obračun časa iz prejšnjega odstavka in za izračun plače iz sedmega odstavka tega člena, vodi Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.«.
3. člen 
Za 71.b členom se dodata nova 71.ba in 71.bb člen, ki se glasita:
»71.ba člen 
(plačilo prispevkov za socialno varnost) 
(1) Evropski delegirani tožilec je v času, ko je dodeljen na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in zakonom, ki ureja trg dela (v nadaljnjem besedilu: predpisi o socialni varnosti), razen če ta zakon določa drugače.
(2) Za namen vključitve v obvezna socialna zavarovanja se v skladu s predpisi o socialni varnosti in 54. členom tega zakona evropski delegirani tožilec za čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, šteje kot oseba v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji.
(3) Za čas, v katerem evropski delegirani tožilec opravlja delo v zadevah iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, je za namen vključitve v obvezna socialna zavarovanja izenačen z državnimi tožilci, dodeljenimi na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
(4) Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca v skladu s predpisi o socialni varnosti za evropskega delegiranega tožilca za čas, v katerem evropski delegirani tožilec opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, od osnove iz petega odstavka tega člena je Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
(5) Osnova za plačilo prispevkov iz prejšnjega odstavka je bruto znesek plače, nadomestil in vseh drugih prejemkov, ki jih evropski delegirani tožilec prejme od EJT za čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti EJT, in ki se v skladu s predpisi o socialni varnosti štejejo v osnovo za osebe v delovnem razmerju.
71.bb člen 
(sodelovanje in izmenjava podatkov) 
(1) EJT in Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije skleneta dogovor o izmenjavi podatkov, potrebnih za obračun prispevkov za socialno varnost in za obračun nadomestila plače, načinu refundacije osebnih prejemkov in izmenjavi drugih potrebnih podatkov za izvajanje določb Uredbe 2017/1939/EU ter Sklepa kolegija Evropskega javnega tožilstva z dne 29. septembra 2020 o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev, s katerim uredita tudi druga vprašanja, ki izvirajo iz razmerja evropskega delegiranega tožilca z EJT.
(2) Evropski delegirani tožilec, ki dela v zadevah iz pristojnosti EJT ne opravlja za polni delovni čas, in Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije skleneta dogovor o načinu vračila dela osebnega prejemka, ki ga Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije v skladu s predpisi Evropske unije povrne EJT za čas, v katerem je evropski delegirani tožilec opravljal delo v zadevah iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva.
(3) Evidenco, ki je podlaga za obračun prispevkov in nadomestil ter izračun refundacije osebnih prejemkov iz prvega odstavka tega člena in o vračilih dela osebnega prejemka iz prejšnjega odstavka, vodi Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.«.
4. člen 
71.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»71.c člen 
(pogoji za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca) 
Za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca lahko kandidira vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca, ima znanje delovnega jezika EJT najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EJT in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.«.
5. člen 
V 71.d členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje za imenovanje najmanj v naziv okrožnega državnega tožilca, ima znanje delovnega jezika EJT najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EJT ter pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezuje Republiko Slovenijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/21-3/19
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EPA 1710-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost