Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

979. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, stran 2972.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču 
1. člen 
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18 in 62/19) se v 25. členu črtata četrta in peta alineja.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Novi Priloga 1 in Priloga 2 uredbe:
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-29/2021
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2021-2430-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost