Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

612. Navodilo o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti, stran 1919.

  
Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) minister za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
(vsebina) 
To navodilo določa način izračuna višine povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
2. člen 
(način izračuna) 
(1) Višino povračila iz prejšnjega člena izračuna ZZZS na naslednji način:
– osnova za izračun je razlika med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah (v nadaljnjem besedilu: dogovorjena vrednost programa) za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 oziroma za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI in dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg), in poročano vrednostjo programa v obdobju, za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v tekočih cenah;
– osnova iz prejšnje alineje se pomnoži s faktorjem 0,8;
– od vrednosti iz prejšnje alineje se odšteje 80 odstotkov realizirane vrednosti storitev, ki so evidentirane z diagnozami za paciente, obolele za COVID-19, v skladu z evidencami ZZZS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev, za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 oziroma za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021. Storitve, izvedene v akutni bolnišnični dejavnosti, se ovrednotijo po cenah iz Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Izračun vsebuje sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila za del razlike do polne vrednosti storitev. Obračun se izvede na ravni izvajalca in za celotno obdobje, za katerega se uveljavlja zahtevek.
(2) Dogovorjena vrednost programa se ugotavlja na naslednji način:
– osnova je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, sklenjene med ZZZS in izvajalcem za pogodbeno leto 2020 oziroma za pogodbeno leto 2021;
– za vrste zdravstvene dejavnosti, ki so plačane po realizaciji (vključno s prvimi pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti, MR in CT), se upošteva dogovorjena vrednost, ki je določena s planom za storitve;
– kadar je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 oziroma Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 mogoče plačilo preseganja plana za storitve (delno plačilo preseganja plana za storitve ali plačilo po realizaciji), se dogovorjena vrednost določi brez možnega plačila preseganja plana.
(3) Realizirana vrednost programa se ugotavlja na podlagi poročane realizacije po obračunskih enotah (npr. točke, uteži pri akutni bolnišnični obravnavi), pri čemer se upošteva realizacija, knjižena v evidencah ZZZS, v obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 oziroma od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.
(4) Pri ugotavljanju razlike med dogovorjeno in realizirano vrednostjo programa se:
– razlika med dogovorjeno in realizirano vrednostjo programa ugotavlja na ravni izvajalca, za vse programe skupaj in za celotno obdobje, za katerega se vlaga zahtevek;
– razlika iz prejšnje alineje pomnoži s faktorjem 0,8.
3. člen 
(način izračuna na področju rehabilitacije) 
Na področju rehabilitacije, vključno z medicinskimi pripomočki, za katere je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, se za leto 2020 izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med realizirano vrednostjo programa v obdobju od 1. junija 2019 do 31. decembra 2019 in realizirano vrednostjo programa v obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020. Za leto 2021 se izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med realizirano vrednostjo programa v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. oktobra 2019 in realizirano vrednostjo programa v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za pripravo in objavo izračuna) 
(1) ZZZS pripravi izračun iz prvega odstavka 2. člena tega navodila po izvajalcih najpozneje do:
– 27. februarja 2021 za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020;
– 10. decembra 2021 za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.
(2) Izračun iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo, pristojno za zdravje, na svoji spletni strani najpozneje do:
– 27. februarja 2021 za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020;
– 13. decembra 2021 za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2711-0027
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost