Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

609. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, stran 1905.

  
Na podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin 
1. člen 
V Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10) se v 5. členu v drugem odstavku za besedo »policistu« doda beseda »pisna«.
2. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Državni tožilec na obrazloženo pisno zahtevo policista sestavi uradni zaznamek o podanih navodilih in predlogih in ga najkasneje v 48 urah po prejemu zahteve pošlje policiji.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Šteje se, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko poda pisne usmeritve v konkretni zadevi.«.
3. člen 
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Generalni direktor policije o ukrepih na podlagi obvestil iz prejšnjega odstavka enkrat letno obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-7/2021
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
EVA 2021-2030-0016
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost