Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

602. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 1889.

  
Na podlagi 110. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec določenega z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG) z oznako DO-02 (v nadaljnjem besedilu OPPN) ter potrdijo izhodišča za pripravo OPPN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Po občinskem prostorskem načrtu leži območje OPPN na stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo prostora SSe – območje prostostoječe individualne stanovanjske gradnje. Območje se nahaja jugovzhodno od mesta Slovenj Gradec, v naselju Mislinjska Dobrava. Predmetna parcela leži v južnem delu Mislinjske Dobrave, v manjšem strnjenem naselju, z obstoječimi eno- in dvostanovanjskimi objekti, ki ležijo ob obstoječi prometni in gospodarski infrastrukturi. Parcela leži ob regionalni cesti III. reda – R3, šifra odseka 6904, Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava, na katero meji na severni strani. Na vzhodni, južni in zahodni strani meji na pozidana zemljišča z eno in dvostanovanjskimi stavbami. V enoti urejanja EUP DO-02 je večji del stavbnih zemljišč že pozidan. Predmetna parcela leži med obstoječimi enostanovanjskimi stavbami in predstavlja zaključeno celoto. Dejanska raba na območju OPPN je travnata površina. Zemljišče pada z juga proti severu.
(2) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo na tem območju.
3. člen 
(okvirno ureditveno območje) 
(1) Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve obsega parcelo št. 570/8 k.o. (861) Dobrava, ki spada v enoto urejanja prostora z oznako DO-02. Meja območja OPPN poteka po obodu te parcele.
(2) Površina ureditvenega območja meri 649 m² in se lahko v postopku izdelave OPPN spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, analize prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
(2) OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(postopek priprave in sprejetja OPPN) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN se vodi v skladu z ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz v postopku priprave OPPN:
– priprava izhodišč za pripravo OPPN (oktober 2020)
– priprava sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta in javna objava sklepa ter izhodišč (februar 2021)
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje ter pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) ter pridobitev konkretnih smernic NUP (30 dni)
– priprava osnutka OPPN (20 dni) in okoljskega poročila (nadaljnjem v besedilu OP) v primeru postopka CPVO
– javna objava osnutka OPPN in OP (v primeru postopka CPVO) in pridobivanje mnenj NUP
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (20 dni)
– javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO) in javna obravnava (30 dni)
– priprava stališč do morebitnih pripomb in predlogov ter objava stališč na krajevno običajen način (30 dni)
– priprava predloga OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO) (30 dni)
– javna objava predloga OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO)
– pridobitev mnenj NUP (30 dni)
– sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN na občinskem svetu
– posredovanje sprejetega odloka o OPPN ministrstvu
– javna objava odloka.
(2) Navedeni roki za priprave posameznih faz se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku spremenijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za uporavljanje cest, Območjen Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c.38, 2000 Maribor.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne Občine Slovenj Gradec.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene in stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani Mestne Občine Slovenj Gradec.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali lastniki/investitorji.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0011/2020
Slovenj Gradec, dne 15. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost