Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan, stran 1852.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 105/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. redni seji dne 4. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (Uradni list RS, št. 139/20, v nadaljevanju: OPPN), sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. proj. 63-106/20, oktober 2020.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 bruto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem, pridobivanjem zemljišč in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme, na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Jesenice.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
9. Bruto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
(komunalna oprema) 
Na območju OPPN bo urejena naslednja nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura:
– cestno omrežje s cestno razsvetljavo,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– kanalizacija komunalne odpadne vode,
– vročevodno omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko (TK) omrežje.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE 
5. člen 
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
(1) Obračunsko območje za novo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja OPPN.
(2) V obračunskem območju za ceste z javno razsvetljavo in vodovodno omrežje, je zajeta gradbena parcela in bruto tlorisna površina obeh predvidenih objektov na območju funkcionalne enote F2/1. Površina gradbene parcele tega obračunskega območja je 3.917 m2. Skupna bruto tlorisna površina obeh objektov tega obračunskega območja je 5.058 m2.
(3) V obračunskem območju za kanalizacijo odpadnih komunalnih voda, so zajete vse gradbene parcele in bruto tlorisne površine objektov na celotnem območju OPPN. Skupna površina gradbenih parcel tega obračunskega območja je 13.549 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega območja je 10.182 m2.
(4) V obračunskem območju za vročevod sta zajeti gradbeni parceli funkcionalnih enot F2 in F3 ter bruto tlorisne površine obeh novih objektov na F2 in obeh obstoječih objektov na območju F3. Ostali objekti so na omrežje vročevoda že priključeni. Skupna površina gradbenih parcel tega obračunskega območja je 7.868 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega območja je 6.801 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 851.389 € in obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, stroške za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN.
(2) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo znašajo 443.965 €.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, ki ne spadata med obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra.
(4) Obračunski stroški za ceste zajemajo 22 % davek na dodano vrednost (DDV). Obračunski stroški kanalizacije komunalne odpadne vode, vodovodnega in hidrantnega omrežja, vročevodnega omrežja in priprave in pridobivanja zemljišč so brez DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 
7. člen 
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na katero se območje priključuje.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij))
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so:
Parcela objekta CpN(ij) [EUR/m2]
Bruto tlorisna površina objekta CtN(ij) 
[EUR/m2]
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
12,76
9,89
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME
/
/
– CESTE
33,53
25,97
– KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
9,20
12,25
– VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
26,33
20,39
– VROČEVODNO OMREŽJE
4,42
5,12
SKUPAJ
86,25
73,60
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Delež površine parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka znašata DpN:DtN = 0,5:0,5.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
(4) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) V kolikor je komunalni prispevek (v nadaljevanju: KP) za posamezno vrsto komunalne opreme nižji od KP po veljavnem Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Jesenice (v nadaljevanju: splošni odlok), se odmeri razlika KP do KP po splošnem odloku oziroma če kakšen od objektov po tem odloku, ni v obračunskem območju za določeno komunalno opremo, se KP odmeri po splošnem odloku za celoto.
(2) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN)
pri čemer je:
KPnova(ij)
– 
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
AGP
– 
površina gradbene parcele stavbe (m2)
ASTAVBA
– 
bruto tlorisna površina stavbe (m2)
DpN
– 
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
CpN(ij)
– 
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
CtN(ij)
– 
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
DtN
– 
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
i
– 
posamezna vrsta nove komunalne opreme
j
– 
posamezno obračunsko območje.
(3) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.
(4) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se zavezancu odmeri v skladu z veljavno uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka ter v skladu z veljavnim občinskim splošnim odlokom.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
10. člen 
(pogodba o opremljanju) 
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Občino Jesenice in investitorjem.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(vpogled v elaborat Program opremljanja) 
Elaborat Program opremljanja s prilogami iz 2. člena tega odloka je v analogni in digitalni obliki na vpogled na sedežu Občine Jesenice.
13. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 351-244/2020
Jesenice, dne 4. februarja 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti