Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

557. Splošni akt o evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov, stran 1794.

  
Na podlagi šestega odstavka 77. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v soglasju z ministrico za šport izdaja
S P L O Š N I   A K T 
o evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa obliko evidence registriranih in kategoriziranih športnikov ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa iz te evidence.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
1. Uradni tekmovalni sistem je sistem tekmovanj v Republiki Sloveniji in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko razvrščena glede na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili nacionalnih panožnih športnih zvez ali pravili mednarodnih športnih zvez in jih je evidentiral Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ).
2. Tekmovalna licenca je dovoljenje za nastopanje posameznika v uradnem tekmovalnem sistemu, ki jo v skladu s svojimi pravili podeli posamezna nacionalna panožna športna zveza (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) ali Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (v nadaljnjem besedilu: ŠIS-SPK). Tekmovalna licenca je datumsko omejena in določa, v katerem obdobju, za katero društvo in v kateri športni panogi lahko posameznik nastopa na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Posameznik ima lahko v posamezni športni panogi v posameznem registracijskem obdobju, ki ga določi NPŠZ, podeljeno tekmovalno licenco samo za matično društvo in društvo, v katerega je posojen, če posamezna NPŠZ to posojo opredeljuje v svojih pravnih aktih. Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike od vključno 14. leta dalje, sta pri posamezni NPŠZ zahtevana opravljeno protidopinško e-izobraževanje ALPHA, ki ga predpisuje Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), pri čemer mora športnik pridobljeni certifikat o e-izobraževanju priložiti vlogi za pridobitev tekmovalne licence, ter opravljen predhodni ali obdobni zdravstveni pregled, v skladu s pravili posamezne NPŠZ ali ŠIS-SPK in v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. S pridobitvijo tekmovalne licence je posameznik dolžan upoštevati vsa določila Konvencije Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, dolžan pa je upoštevati tudi izrecno prepoved kakršne koli oblike manipulacije športnih tekmovanj (povezovanja oziroma sodelovanja pri aktivnostih v zvezi s stavami v športu, prirejanje rezultatov v športu in zloraba notranjih informacij), kar vključuje tudi povezovanje oziroma sodelovanje z ožjimi sorodniki in drugimi povezanimi osebami, še zlasti pa je posameznik dolžan:
– upoštevati prepoved sodelovanja v športnih stavah in prirejanju rezultatov, pri čemer prepoved iz te točke velja tudi za z njim povezane osebe,
– upoštevati prepoved dajanja kakršnih koli informacij v zvezi s tekmovanjem, s stanjem posameznika ali drugih informacij, ki bi se lahko uporabile v aktivnostih v zvezi s stavami in manipulacijami v športu,
– spoštovati vsa pravila glede stav in manipulacij v športu.
3. člen 
(oblika evidence) 
Evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov vodi OKS-ZŠZ v informatizirani obliki, kot centralno informatizirano zbirko, v katero se preko informacijskega sistema vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpišejo v evidenco.
4. člen 
(vpogled v evidenco) 
NPŠZ, ŠIS-SPK, društvo, katerega član je športnik ter posamezni športnik, ki za evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov posredujejo OKS-ZŠZ podatke za vpis v evidenco, so upravičeni do vpogleda v podatke, ki so jih posredovali kar vključuje tudi vpogled v te podatke po usklajevanju evidence s Centralnim registrom prebivalstva.
II. EVIDENCA REGISTRIRANIH IN KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV 
5. člen 
(vpis v evidenco in sprememba podatkov) 
(1) Pred vnosom posameznikovih podatkov v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, kot je določeno v naslednjih odstavkih tega člena, mora OKS-ZŠZ, v skladu z veljavnim aktom iz drugega odstavka 33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20, v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), evidentirati uradni tekmovalni sistem posamezne NPŠZ in ŠIS-SPK, ki ga NPŠZ in ŠIS-SPK predhodno vnese v informacijski sistem OKS-ZŠZ.
(2) NPŠZ ali ŠIS-SPK posameznikove podatke iz prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta, ki jih pridobi od športnega društva, ki je član NPŠZ ali ŠIS-SPK, le-ta pa od posameznika, ki je član športnega društva, vnese v informacijski sistem OKS-ZŠZ, OKS-ZŠZ pa s potrditvijo nastopa tega posameznika na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema posamezne NPŠZ ali ŠIS-SPK, če izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva registriranega športnika, kot so določeni v veljavnem aktu iz drugega odstavka 33. člena ZŠpo-1, vpiše tega posameznika kot registriranega športnika v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Če posameznikove podatke iz prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta vnese v informacijski sistem društvo, katerega član je športnik, ali posamezni športnik sam, mora te podatke, pred vpisom v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, potrditi NPŠZ ali ŠIS-SPK, ki ima s tem tudi pravico do vpogleda v te podatke v skladu z določili 4. člena tega splošnega akta.
(3) NPŠZ ali ŠIS-SPK posameznikove podatke iz drugega odstavka 8. člena tega splošnega akta, ki jih pridobi od športnega društva, ki je član NPŠZ ali ŠIS-SPK, le-ta pa od posameznika, ki je član športnega društva, vnese v informacijski sistem OKS-ZŠZ, OKS-ZŠZ pa tega posameznika, če izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva kategoriziranega športnika, kot so določeni v veljavnem aktu iz drugega odstavka 33. člena ZŠpo-1, vpiše kot kategoriziranega športnika v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov z datumom začetka veljavnosti naziva kategoriziranega športnika, kot je določen v Preglednici 1 iz drugega odstavka 6. člena tega splošnega akta. Če NPŠZ ali ŠIS-SPK za istega posameznika vnese v informacijski sistem dva športna rezultata, OKS-ZŠZ upošteva tisti športni rezultat, na podlagi katerega pridobi posameznik višji naziv kategorizacije, v primeru pridobitve istega naziva pa upošteva dalj časa trajajoč naziv kategorizacije. Če posameznikove podatke iz drugega odstavka 8. člena tega splošnega akta vnese v informacijski sistem društvo, katerega član je športnik, ali posamezni športnik sam, mora te podatke, pred vpisom v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, potrditi NPŠZ ali ŠIS–SPK, ki ima s tem tudi pravico do vpogleda v te podatke v skladu z določili 4. člena tega splošnega akta.
(4) NPŠZ, ŠIS-SPK, društvo, katerega član je športnik in posamezni športnik so dolžni vsako spremembo podatkov iz 7. in 8. točke drugega odstavka 77. člena ZŠpo-1 sporočiti OKS-ZŠZ preko informacijskega sistema.
6. člen 
(roki za vpis v evidenco za kategoriziranega športnika) 
(1) Roki za oddajo vloge za vpis v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov za pridobitev naziva kategoriziranega športnika so določeni v Preglednici 1 iz drugega odstavka tega člena, pri čemer NPŠZ ali ŠIS-SPK lahko oddata vlogo za vpis v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov za kategoriziranega športnika najkasneje v naslednjih dveh rokih za oddajo vloge glede na obdobje dosežka.
(2) Preglednica 1 – Obdobja, roki in datumi, ki se za kategoriziranega športnika upoštevajo pri vodenju evidence registriranih in kategoriziranih športnikov:
Obdobje dosežkov
Roki za oddajo vloge za vpis v evidenco kategoriziranih športnikov
Datum začetka veljavnosti naziva kategoriziranega športnika
od 1. 9. do 31. 12.
do 5. 1. (do 24:00 ure)
1. februar
od 1. 1. do 31. 5.
do 5. 6. (do 24:00 ure)
1. julij
od 1. 6. do 31. 8.
do 5. 9. (do 24:00 ure)
1. oktober
7. člen 
(obdelava podatkov) 
(1) OKS-ZŠZ lahko obdeluje vse podatke iz drugega odstavka 77. člena ZŠpo-1, ki jih pridobi od NPŠZ, ŠIS-SPK, društva, katerega član je športnik, od posameznega registriranega ali kategoriziranega športnika, iz Centralnega registra prebivalstva ali iz drugih povezanih zbirk podatkov za namene vodenja evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Če OKS-ZŠZ pridobi podatke za namene vodenja evidence registriranih in kategoriziranih športnikov od posameznega registriranega ali kategoriziranega športnika, lahko NPŠZ, ŠIS-SPK in društvo, katerega član je ta športnik, te podatke obdelujejo za namen, določen v zakonu.
8. člen 
(podatki v evidenci) 
(1) Pri registriranem športniku se v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov vpišejo podatki iz prve do vključno osme točke drugega odstavka 77. člena ZŠpo-1 ter trajanje registracije iz desete točke. Kot naziv društva se navede tisto športno društvo, za katerega je športnik nastopil na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema, s katerim je pridobil naziv registriranega športnika.
(2) Pri kategoriziranem športniku se v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena vpišejo še podatki iz devete točke drugega odstavka 77. člena ZŠpo-1 ter trajanje kategorizacije iz desete točke. Kot naziv društva se navede tisto športno društvo, za katerega je športnik nastopil na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema, s katerim je pridobil naziv kategoriziranega športnika.
(3) V primeru prestopa športnika v drugo športno društvo se v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov navede tudi novo športno društvo in novo obdobje tekmovalne licence.
9. člen 
(objava na spletnih straneh) 
(1) Glede registriranega športnika se na spletnih straneh OKS-ZŠZ iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov objavijo podatki iz prve točke tretjega odstavka 77. člena ZŠpo-1.
(2) Glede kategoriziranega športnika se na spletnih straneh OKS-ZŠZ iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov objavijo podatki iz druge točke tretjega odstavka 77. člena ZŠpo-1.
10. člen 
(izbris iz evidence) 
Posameznega športnika se izbriše iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov:
1. po preteku obdobja, za katerega je imel posameznik pridobljen naziv registriranega ali kategoriziranega športnika,
2. po odvzemu naziva registriranega ali kategoriziranega športnika v skladu z določili veljavnega akta iz drugega odstavka 33. člena ZŠpo-1.
III. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-96/2020/5
Ljubljana, dne 10. februarja 2021
EVA 2020-3330-0082
Bogdan Gabrovec 
predsednik OKS-ZŠZ 
 
Soglašam! 
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost