Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

552. Odredba o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve, stran 1785.

  
Na podlagi tretjega odstavka 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 in 15/21 – ZDUOP) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odredba določa podrobnejše pogoje za odobritev znižanja koncesijske dajatve upravljavcem lovišč za leto 2020.
(2) Koncesijske dajatve upravljavcem lovišč se znižajo v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(vlagatelj) 
Vlagatelj za odobritev znižanja koncesijske dajatve za leto 2020 je upravljavec lovišča, ki je na dan oddaje vloge koncesionar v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo.
3. člen 
(pogoji za odobritev znižanja koncesijske dajatve) 
(1) Za odobritev znižanja koncesijske dajatve vlagatelj na dan oddaje vloge za znižanje koncesijske dajatve ne sme biti v stečaju ali prisilni likvidaciji in mora imeti poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, oziroma največ 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(finančne določbe) 
(1) Koncesijska dajatev za leto 2020 se upravičencu zniža za delež, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo, in znaša 50 odstotkov celotne koncesijske dajatve za leto 2020.
(2) Skupni znesek pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca.
(3) Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z izjavo iz Priloge, ki je sestavni del te odredbe, zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega zneska iz prejšnjega odstavka.
(4) Pomoč v skladu s to odredbo se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena omejitev iz drugega odstavka tega člena.
(5) Pomoč v skladu s to odredbo se ne dodeli vlagatelju, ki je za isti namen že prejel pomoč Republike Slovenije ali Evropske unije.
5. člen 
(pisni poziv uporabnikom lovišč) 
(1) Ministrstvo pisno pozove vlagatelje iz 2. člena te odredbe v 15 dneh od začetka uporabe te odredbe k predložitvi obvezne izjave, katere predloga je v Prilogi te odredbe in se objavi tudi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Vlagatelji pošljejo obvezno izjavo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema poziva iz prejšnjega odstavka na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: znižanje koncesijske dajatve), ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.
6. člen 
(obvestilo o višini koncesijske dajatve) 
(1) Po prejemu izjav vlagatelja iz prejšnjega člena ministrstvo vlagatelju določi višino koncesijske dajatve za leto 2020 v skladu s prvim odstavkom 4. člena te odredbe.
(2) Ministrstvo vlagatelja pisno obvesti o višini koncesijske dajatve za leto 2020 v skladu s predpisom, ki ureja podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V obvestilu o višini koncesijske dajatve za leto 2020 ministrstvo navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira.
7. člen 
(rok za odobritev pomoči) 
Pomoč iz te odredbe se odobri najpozneje do 30. junija 2021.
8. člen 
(združevanje pomoči) 
Pomoč iz te odredbe se lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z:
− Začasnim okvirom;
− Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 27. 7. 2020, str. 3);
− Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);
− Uredbo Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);
− Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
− Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1);
− Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15).
9. člen 
(preveritev pred odobritvijo in poročanje) 
(1) Ministrstvo pred odobritvijo pomoči po tej odredbi preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira za posameznega vlagatelja v evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Ministrstvo v 15 dneh po odobritvi pomoči iz te odredbe posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
10. člen 
(spremljanje in poročanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tej odredbi v skladu z 88. točko Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve pomoči v skladu s to odredbo.
11. člen 
(hramba dokumentacije) 
Ministrstvo v skladu z 91. točko Začasnega okvira vodi in hrani natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih dodeljenih pomočeh še deset let od dneva odobritve zadnje pomoči po tej odredbi.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tej odredbi z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2021
Ljubljana, dne 22. februarja 2021
EVA 2021-2330-0001
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost