Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

402. Dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, stran 1190.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 4. februarja 2021 sprejel naslednje
D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/18) se za 24. členom dodajo novi 24.a, 24.b in 24.c člen, ki se glasijo:
»24.a člen 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja mestnega sveta, ki jih določa ta poslovnik.
(2) Odstopanja se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti sej mestnega sveta, na seje delovnih teles in na sodelovanje javnosti.
24.b člen 
(1) V primerih opredeljenih v prejšnjem členu, če izvedba redne ali izredne seje z osebno navzočimi svetniki predstavlja tveganje za zdravje in varnost svetnikov in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče oziroma odloči, da se že sklicana seja opravi kot seja na daljavo.
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri lahko svetniki, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, sodelujejo izven prostora, v katerem poteka seja mestnega sveta. Odločitev o tem, ali bo svetnik sodeloval na seji s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, sporoči pristojni službi občinske uprave, ki je odgovorna za delo mestnega sveta, najkasneje dan pred izvedbo seje. Če tega ne stori v prej navedenem roku, lahko na seji sodeluje samo v prostoru, v katerem poteka seja mestnega sveta. S tem, ko se svetnik prijavi, da bo sodeloval na seji s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije zagotavlja, da uporabo le-te obvlada in da poseduje ustrezno opremo za njeno uporabo.
(3) Svetniki morajo zagotoviti, da je njihova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto sodelujočih svetnikov. Svetniki so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami.
(4) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo svetniki, ki so osebno prisotni v prostoru, v katerem poteka seja mestnega sveta in svetniki, ki na seji sodelujejo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar se ugotavlja z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, če ta to omogoča, ali pa s poimenskim izjavljanjem svetnikov.
(5) Svetniki razpravljajo po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi s pomočjo elektronske naprave ali z dvigom roke oziroma s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Enako velja tudi za prijavo k repliki.
(6) Na seji na daljavo se odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Svetniki glasujejo z uporabo glasovalne naprave, svetniki, ki sodelujejo na seji s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa s poimenskim izjavljanjem.
(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 49. člena tega poslovnika se seja na daljavo zvočno in slikovno snema, ne pa javno predvaja. S posnetkom se ravna v skladu s četrtim in petim odstavkom 49. člena poslovnika.
24.c člen 
(1) Za sklic in izvedbo sej delovnih teles na daljavo se smiselno uporabljajo določbe iz prejšnjih dveh členov.
(2) Predsednik delovnega telesa lahko skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, ki jih na seji na daljavo obravnava mestni svet.«.
2. člen 
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2012-22
Nova Gorica, dne 4. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost