Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 1156.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji 18. januarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17 in 14/19) v 2. členu:
– se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. druge javne površine so površine, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji in niso namenjene prometu vozil,«,
– dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka,
– se dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, spremeni, tako da se glasi:
»8. izvajalec je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,«,
– za dosedanjo 8. točko, ki postane 9. točka, se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. lastni parkirni prostor ali garaža je parkirni prostor ali garaža, namenjen parkiranju vozil v lasti, solasti, najemu ali uporabi stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce ali pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, na območju za pešce ali vozil v lasti ali solasti lastnika stanovanja ali poslovnega prostora, ki na območju za pešce nima stalnega ali začasnega prebivališča,«,
– dosedanje 9. do 22. točka postanejo 11. do 24. točka.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta besedilo »(parkirišča)«.
3. člen 
V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz druge ali tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena brez plačila parkirnine.«.
4. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 8. člena, v drugem stavku drugega odstavka 12. člena, v prvem odstavku 13. člena, v drugem stavku drugega odstavka 20. člena, v tretjem odstavku 21. člena, v drugem stavku drugega odstavka 23. člena, v drugem stavku petega odstavka 30. člena, v prvem stavku tretjega odstavka 33. člena in v četrtem odstavku 34. člena se za besedama »vetrobranskega stekla« doda besedilo »na armaturni plošči«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedama »parkirnih površinah« črta besedilo »na in ob vozišču občinske ceste«.
V prvem stavku drugega odstavka se besedilo »plača parkirnino v višini 12 eurov« nadomesti z besedilom »plača za vsak dan parkirnino z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v višini 12 eurov za osebni avtomobil ali 40 eurov za bivalno vozilo ali 80 eurov za avtobus izvajalcu na račun in sklic, ki je naveden na obvestilu.«.
6. člen 
V prvem odstavku 11. člena v tabeli v točki »II. Parkirišča za osebne avtomobile, motorna kolesa in bivalna vozila«:
– se deveta vrstica spremeni tako, da se glasi:
»
P+R (osebni avtomobil)
(ni)
(ni)
1,20 
 
5,00
za 24 ur 
 
za 24 ur, največ za 168 ur 
«, 
– se deseta vrstica spremeni tako, da se glasi:
»
P-BV-1 (bivalno vozilo)
4,00
na uro
(ni)
(ni)
«, 
– črta enajsta vrstica,
– se dosedanja dvanajsta vrstica, ki postane enajsta vrstica, spremeni tako, da se glasi:
»
P-BV-3 (bivalno vozilo)
(ni)
(ni)
10,00
za 24 ur, največ za 168 ur
«. 
V prvem odstavku v tabeli v točki »III. Parkirišča za avtobuse« se prva in druga vrstica spremenita tako, da se glasita:
»
B-1 (avtobus)
5,00
na uro
(ni)
(ni)
B-2 (avtobus)
3,00
na uro
(ni)
(ni)
«. 
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Stroške, ki nastanejo pri plačilu parkirnine preko aplikacije za mobilne naprave, plača uporabnik.
(6) Uporabnik javnih parkirnih površin lahko parkirnino plača na parkomatih v parkirnih območjih C4, C5, C6, C7, C9 in C10 v coni 1, kot izhaja iz grafičnega prikaza, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka, za čas največ dveh ur, v parkirnih območjih C1, C11, C13 in C14 v coni 1, kot izhaja iz grafičnega prikaza, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka, pa za čas največ štirih ur, v območju cone 2 za čas največ šestih ur in v območju cone 3 za čas največ desetih ur.«.
7. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice.«.
Prvi stavek drugega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogoji, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice.«.
8. člen 
V 15. in 18. členu se v prvem odstavku besedilo »100 eurov« nadomesti z besedilom »81,97 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 18,03 eurov, kar skupaj znaša 100 eurov«, besedilo »60 eurov« se nadomesti z besedilom »49,18 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 10,82 eurov, kar skupaj znaša 60 eurov«, besedilo »200 eurov« se nadomesti z besedilom »163,94 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 36,06 eurov, kar skupaj znaša 200 eurov «, besedilo »120 eurov« se nadomesti z besedilom »98,36 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 21,64 eurov, kar skupaj znaša 120 eurov, besedilo »180 eurov« se nadomesti z besedilom »147,54 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 32,46 eurov, kar skupaj znaša 180 eurov«.
9. člen 
V prvem odstavku 16. člena in v prvem odstavku 29. člena se besedi »mestni svet« nadomestita z besedama »pristojni organ« z ustrezno veliko ali malo začetnico.
10. člen 
V 19. členu se v tretjem odstavku za besedama »prometno signalizacijo« črta pika in doda besedilo »ali na javnih zelenih površinah ali na drugih javnih površinah.«.
11. člen 
V 20. členu se v četrtem odstavku za besedilom »2.400 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 528 eurov, kar skupaj znaša 2.928 eurov«.
12. člen 
V 21. členu se v drugem odstavku prvega stavka za besedilom »ki jo« doda beseda »lahko« in za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Parkirna dovolilnica se izda upravičencu, ki po sistemu »souporabe avtomobila« oddaja najmanj 40 vozil na električni pogon z oceno vsaj 4 zvezdic po Euro NCAP standardu, pod pogojem da je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov. Upravičenec lahko najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti dovolilnice za parkiranje vozil po sistemu »souporabe avtomobila« z vlogo zaprosi za podaljšanje dovolilnice za čas enega leta, pri čemer mora za podaljšanje dovolilnice izpolnjevati pogoje iz prejšnjega stavka.«.
V petem odstavku se za besedilom »100 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 22 eurov, kar skupaj znaša 122 eurov«.
13. člen 
V drugem odstavku 23. člena se za drugim stavkom dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita: »V primeru, da je na dovolilnici določen maksimalen čas dovoljenega parkiranja, lahko voznik parkira najdlje za čas, določen na dovolilnici. Voznik mora čas prihoda označiti na vidnem mestu v vozilu.«.
14. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedilom »50 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 11 eurov, kar skupaj znaša 61 eurov« in v drugi alineji za besedilom »100 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 22 eurov, kar skupaj znaša 122 eurov«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »5 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 1,10 eurov, kar skupaj znaša 6,10 eurov« in v drugi alineji za besedilom »10 eurov« doda besedilo »in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 2,20 eurov, kar skupaj znaša 12,20 eurov«.
15. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Uporaba postajališč za avtobuse je dovoljena z veljavno dovolilnico.«. Dosedanja drugi in tretji stavek postaneta tretji in četrti stavek.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Dovolilnico iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ na podlagi vloge prevoznika v elektronski obliki.
(4) Dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se izda v elektronski obliki. Oblika in vsebina dovolilnice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 8 sestavni del tega odloka.
(5) Za enkratno uporabo postajališča za avtobuse se plača občinska taksa v višini 40 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 8,80 eurov, kar skupaj znaša 48,80 eurov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom ali tretjim stavkom drugega odstavka ali četrtim stavkom drugega odstavka tega člena, z globo 200 eurov pa se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
(7) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom ali tretjim stavkom drugega odstavka ali četrtim stavkom drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov, z globo 1000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim stavkom drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
16. člen 
28. člen se spremeni, tako da se glasi:
»28. člen 
(1) Poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, je prepovedano parkirati na javnih zelenih površinah in na drugih javnih površinah, razen na površinah v skladu z določbami tega odloka.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«.
17. člen 
V 30. členu se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »petim« nadomesti z besedo »četrtim«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »četrtim ali petim« nadomesti z besedilom »z drugim ali tretjim ali četrtim«.
18. člen 
V 31. členu se črta prva alineja.
19. člen 
Črta se 32. člen.
20. člen 
V 33. členu se v prvem odstavku pika na koncu trinajste alineje nadomesti z vejico in dodata novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:
»– vožnje z vozilom na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov, in
– vožnje s turističnim vlakcem.«.
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena se za besedama »varstvene organizacije« doda besedilo »ter parkiranje na označenih parkirnih mestih«.
21. člen 
V 34. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in njihovih zaposlenih« postavi vejica in doda besedilo »kot tudi vozila lastnikov in solastnikov stanovanj in poslovnih prostorov,«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe,« nadomesti z besedilom »lastni parkirni prostor ali garažo, ali prosilcu, ki je lastnik ali solastnik stanovanja ali poslovnega prostora,«.
22. člen 
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prometnih pasovih za vozila javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu smejo voziti ta vozila, vozila izvajalca, ki so namenjena odstranitvi nepravilno parkiranega vozila, in intervencijska vozila ter vozila Mestnega redarstva, druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.«.
23. člen 
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen 
Mestni redar lahko zaradi izvedbe zakonskih nalog ob enkratnem dogodku odredi začasno spremembo cestno prometne signalizacije, če je ta nujna, da se promet odvija tekoče in varno. Sprememba lahko traja le do prenehanja razlogov za odredbo.«.
24. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen 
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 28. člena tega odloka.«.
25. člen 
47. člen se spremeni, tako da se glasi:
»47. člen 
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega odredi odstranitev, fotografirati. Izvajalec mora ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu, za katerega je občinski redar odredil odstranitev.«
26. člen 
V 48. členu se črtata besedi »odstranitvi ali«.
27. člen 
V 49. členu se v drugem odstavku črta prvi stavek. Za dosedanjim drugim stavkom, ki postane prvi stavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer MOL povrne stroške, ki nastanejo zaradi odstranitve zapuščenega vozila.«.
28. člen 
V 50. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedama »nepravilno parkiranega« dodata besedi »ali zapuščenega«.
V drugem odstavku se za besedama »za odstranitev« doda besedilo »nepravilno parkiranega ali zapuščenega«.
Tretji odstavek se črta.
29. člen 
Priloge 1, 2, 4, 5, 6 in 7 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 4, 5, 6 in 7, ki so kot priloge sestavni deli tega odloka.
Doda se nova priloga 8, ki je sestavni del tega odloka.
30. člen 
Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 9/18) in Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 9/18) veljata do sprejeta ustreznih aktov s strani pristojnega organa.
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 15. člena tega odloka, ki začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 371-1365/2019-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti