Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021

Kazalo

116. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, stran 311.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list RS, št. 128/20) se za 2. členom doda nov, 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(višja sila in posebni ukrepi države) 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se v primeru, ko se zajtrka ne da izvesti na dan slovenske hrane zaradi višje sile ali posebnih ukrepov države, zajtrk lahko izvede na dan, ki ga po predhodnem posvetovanju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, določi minister, pristojen za kmetijstvo.«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(posebna pogoja za izplačilo nadomestila) 
(1) Zajtrk je samostojni obrok, zato upravičenec z njim ne sme nadomestiti malice.
(2) Nakup živil, ki jih upravičenec krije z nadomestilom, ne sme biti hkrati financiran iz več različnih virov.«.
3. člen 
V 7. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se zajtrk izvede v skladu z 2.a členom tega pravilnika, začne teči rok za vložitev vloge naslednji dan po izvedbi zajtrka, izteče pa se 15. dan po izvedbi zajtrka. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-506/2020
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
EVA 2020-2330-0139
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost