Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021

Kazalo

115. Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih, stran 304.

  
Na podlagi osmega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za pridobitev naziva strokovnih delavcev, ki izvajajo prilagojeni program za predšolske otroke ali posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih iz šestega odstavka 34. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV 
2. člen
(pogoji) 
(1) Naziv v skladu s tem pravilnikom pridobi strokovni delavec ali strokovni sodelavec s področja socialnega varstva, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v socialno-varstvenem zavodu iz prejšnjega člena za delovno mesto strokovnega delavca v prilagojenem programu za predšolske otroke ali posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
(2) Sistemizacija delovnih mest v prilagojenem programu za predšolske otroke ali posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki jih izvaja socialno-varstveni zavod iz prejšnjega člena, mora biti skladna s predpisi, ki urejajo pogoje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
3. člen 
(postopek) 
(1) Predlog za pridobitev naziva posreduje delodajalec ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Iz predloga mora biti razvidno:
– delovno mesto strokovnega delavca v skladu s sistemizacijo delovnih mest,
– izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– sklenjena pogodba o zaposlitvi v socialno-varstvenem zavodu.
(2) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, izda na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka odločbo o pridobitvi naziva v treh mescih od prejema popolnega predloga.
4. člen 
(napredovanje v višji naziv) 
Strokovni delavec, ki pridobi naziv v skladu s tem pravilnikom, lahko napreduje v višji naziv na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(sistemizacija delovnih mest) 
(1) Socialno-varstveni zavod, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika uskladi sistemizacijo delovnih mest za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke ali posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami po naslednjem sistemu:
1. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 33, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 33,
2. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 34, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 34,
3. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 35, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 35,
4. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 36, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 36,
5. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 37, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 37,
6. delovno mesto skupinski habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 38, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 38,
7. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 36, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 36,
8. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 37, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 37,
9. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 38, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 38,
10. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 39, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 39,
11. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 40, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 40,
12. delovno mesto skupinski habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 41, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 41,
13. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 41, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik, organizator šolske prehrane svetnik, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 41,
14. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 42, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik, organizator šolske prehrane svetnik, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 42,
15. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 43, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik, organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 43,
16. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 44, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 44,
17. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 45, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 45,
18. delovno mesto skupinski habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 46, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 46,
19. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 32, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 32,
20. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 33, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 33,
21. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 34, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 34,
22. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 35, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 35,
23. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 36, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 36,
24. delovno mesto individualni habilitator, tarifni razred VII/2, plačni razred 37, v delovno mesto učitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca, svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 37,
25. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 35, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 35,
26. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 36, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 36,
27. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 37, v delovno mesto učitelj mentor, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca mentor, svetovalni delavec mentor, knjižničar mentor, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti mentor, organizator šolske prehrane mentor, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 37,
28. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 38, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 38,
29. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 39, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 39,
30. delovno mesto individualni habilitator samostojni svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 40, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 40,
31. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 40, v delovno mesto učitelj svetovalec, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetovalec, svetovalni delavec svetovalec, knjižničar svetovalec, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetovalec, organizator šolske prehrane svetovalec, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 40,
32. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 41, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik, organizator šolske prehrane svetnik, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 41,
33. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 42, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik, organizator šolske prehrane svetnik, organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima, tarifni razred VII/2, plačni razred 42,
34. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 43, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 43,
35. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 44, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 44,
36. delovno mesto individualni habilitator višji svetovalec, tarifni razred VII/2, plačni razred 45, v delovno mesto učitelj svetnik, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca svetnik, svetovalni delavec svetnik, knjižničar svetnik, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti svetnik ali organizator šolske prehrane svetnik, tarifni razred VII/2, plačni razred 45,
37. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 22, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 22,
38. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 23, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 23,
39. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 24, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 24,
40. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 25, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 25,
41. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 26, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 26,
42. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 27, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 27,
43. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 28, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 28,
44. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 29, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 29,
45. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 30, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 30,
46. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 31, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 31,
47. delovno mesto varuhinja I, tarifni razred V, plačni razred 32, v delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, tarifni razred V, plačni razred 32.
(2) Strokovni delavec lahko pridobi naziv v skladu s 3. členom tega pravilnika, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, na katerega je razporejen po uskladitvi sistemizacije delovnih mest, in ima ob uveljavitvi tega pravilnika sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v socialno-varstvenem zavodu, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke ali posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov s področja vzgoje in izobraževanja.
6. člen 
(pridobljen naziv na področju vzgoje in izobraževanja) 
Če ima strokovni delavec ali strokovni sodelavec v socialno-varstvenem zavodu iz 1. člena tega pravilnika že pridobljen naziv s področja vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavlja pravice iz že pridobljenega naziva s področja vzgoje in izobraževanja, če je ta zanj ugodnejši.
7. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Naziv v skladu s tem pravilnikom lahko pridobi tudi strokovni delavec, ki je 15. marca 1996 izpolnjeval z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca v razvojnem oddelku vrtca ali v programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami za enako delovno mesto strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, na katerega je razporejen po uskladitvi sistemizacije delovnih mest, če izpolnjuje druge pogoje za pridobitev naziva v skladu s tem pravilnikom.
8. člen 
(specialnopedagoška izobrazba in strokovni izpit) 
Strokovnemu delavcu iz 1. člena tega pravilnika, ki ob uveljavitvi tega pravilnika nima ustrezne specialnopedagoške izobrazbe ali opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, se do pridobitve ustrezne specialnopedagoške izobrazbe ali opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja oziroma najdlje do izteka šolskega leta 2022/2023 v pogodbi o zaposlitvi, na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev naziva v skladu s tem pravilnikom, določijo pravice in obveznosti glede na naziv, ki bi ga sicer lahko pridobil.
9. člen 
(izobrazba) 
Strokovnemu delavcu iz 1. člena tega pravilnika, ki ob uveljavitvi tega pravilnika ne izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev o izobrazbi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, se do izpolnitve z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na tem delovnem mestu oziroma najdlje do izteka šolskega leta 2027/2028 v pogodbi o zaposlitvi, na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev naziva v skladu s tem pravilnikom, določijo pravice in obveznosti glede na naziv, ki bi ga sicer lahko pridobil.
10. člen 
(obseg uveljavljanja dokazil) 
Pri prvem napredovanju v naziv po pridobitvi naziva v skladu s tem pravilnikom lahko strokovni delavec uveljavlja vsa dodatna strokovna dela ter nadaljnja izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma dodatna funkcionalna znanja, opravljena do vložitve predloga za napredovanje v naziv v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-66/2020
Ljubljana, dne 15. decembra 2020
EVA 2020-3330-0055
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost