Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 35403-11/2020 Ob-2803/20, Stran 1947
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 55.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) objavlja
javni natečaj 
za izdajo javnega pooblastila za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja GSO 
I. Predmet javnega natečaja
Predmet javnega natečaja je izdaja javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov.
Zakonska podlaga za izvajanje navedene naloge je 55.a člen Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili.
Pogoji za pridobitev javnega pooblastila so naslednji:
– da je prosilec javni zavod, ki izvaja dejavnost na območju Republike Slovenije
– da je prosilec registriran za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov in, da izpolnjevanje dokazovanja pogojev izkazuje z:
a) akreditacijsko listino, ki je izdana v skladu s standardom SIST EN ISO7IEC 17025 in
b) dokazili o redni udeležbi v programih preizkušanja usposobljenosti, ki jih organizirajo in usklajujejo nacionalno in mednarodno priznani laboratoriji oziroma nacionalne ali mednarodne organizacije.
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let od pravnomočnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s projektno nalogo, ki jo pripravi ministrstvo za okolje in prostor.
Pooblastilo se lahko odvzame, če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi.
III. Odločanje o ustreznosti vlog: komisija, imenovana s sklepom ministra za odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega natečaja, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega natečaja, ter razpisne dokumentacije.
IV. Natečajna dokumentacija in informacije
Natečajna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega razpisa. Natečajna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
Vse ostale informacije v zvezi z javnim natečajem je mogoče dobiti na podlagi pisnega zaprosila, ki se ga pošlje na naslov MOP:
– gp.mop@gov.si, sklic na št. zadeve 35403-11/2020.
Odgovori na vprašanja in spremembe vezane na javni natečaj bodo objavljene na spletni strani MOP pri objavi javnega natečaja.
V. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Ministrstva za okolje in prostor.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 25. septembra 2020 do 12. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni natečaj
– številka in datum javnega natečaja
– predmet javnega natečaja
– ime in naslov prosilca.
VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih natečajnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
VII. Obvestilo o izidu javnega natečaja: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila minister za okolje in prostor z odločbo.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti