Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 430-99/2020 Ob-2816/20, Stran 1937
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 6. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) in sklepa Sveta Podravske regije o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 51. dopisni seji dne 22. 7. 2020, objavlja Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Podravje za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan dr. Ivan Žagar.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani občine Slovenska Bistrica
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije, razen če Svet regije ne določi drugače.
Svet Podravske regije sestavlja 41 (enainštirideset) županov Podravske regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine Slovenska Bistrica.
Svet regije je na 51. dopisni seji dne 22. 7. 2020 sprejel sklep o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa ter sklep s katerim je pooblastil Občino Slovenska Bistrica za izvedbo postopka.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Podravski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V Podravski regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2 izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZRSS-2 Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije.
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca za financiranje razvojnih nalog v Podravski regiji, ki je lahko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata Svet regije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo). RRA se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Kadar več pravnih oseb na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji, izda ministrstvo enotno odločbo o vpisu vseh teh oseb v evidenco RRA. Naziv RRA uporablja nosilna institucija, odločbe o vpisu v evidenco pa izda ministrstvo za posamezen del vsem sodelujočim institucijam. Obseg splošnih razvojnih nalog v regiji, ki jih lahko skupaj z RRA opravljajo druge razvojne institucije v regiji in sredstva za sofinanciranje teh nalog iz državnega proračuna ne smejo presegati 50 odstotkov (četrti odstavek 6. člena Pravilnika o RRA).
Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi z letno pogodbo.
Če opravlja splošne razvojne naloge v regiji več razvojnih institucij, vsebuje pogodba iz prvega odstavka 6. člena Pravilnika o RRA, kot prilogo tudi partnersko pogodbo o opravljanju splošnih razvojnih nalog z naslednjimi podatki:
firme ali imena vključenih razvojnih institucij,
opis obveznosti in dolžnosti posameznih razvojnih institucij ter razmejitve pri opravljanju splošnih razvojnih nalog,
razmejitev obsega, virov in dinamike financiranja po vključenih razvojnih institucijah in način poročanja svetu in ministrstvu o opravljanem delu.
Pravne osebe, ki skupno opravljajo posamezne splošne razvojne naloge iz 18. člena ZSRR-2, so sopodpisnice pogodbe iz prvega odstavka 21. člena ZSRR-2.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik o RRA)
Prijavitelj in partnerji morajo izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti)
Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec + Priloga 1 Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji kar pomeni, da:
– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas in v regijah z več kot 100 000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas, (Podravska regija ima 322.058 prebivalcev/podatek 2018), torej mora RRA, za opravljanje splošnih razvojnih nalog zagotavljati pet zaposlenih za polni delovni čas)
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
Dokazilo: Obrazec 5.2 Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije
Dokazilo: Priloga 2 Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže Podravske regije
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji za obdobje 2021–2027
Dokazilo: Priloga 3 Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji za obdobje 2021–2027
5. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo
Dokazilo: Priloga 4 sklenjena Pogodba o sodelovanju pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje 2021–2027
6. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev zaključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
7. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
8. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.4 Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji.
Kadar več pravnih oseb v večinski javni lasti na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji, lahko skupaj izpolnijo pogoje, predpisane iz druge in tretje alinee tretjega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ter se na razpis prijavijo s skupno vlogo.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj in partnerji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
9. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.5 Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah ali
Priloga 5 Potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah – ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge
10. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije
Dokazilo: Obrazec 5.6 Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
11. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo: Obrazec 5.7 Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
(Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar, na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.)
Skupaj z RRA lahko opravlja splošne razvojne naloge v regiji pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3.a člena Pravilnika o RRA. Za pravno osebo, ki skupaj z RRA opravlja splošne razvojne naloge v regiji, se smiselno uporabljajo določbe šestega in sedmega odstavka 20. člena zakona ZSRR-2.
Vsak prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj skupaj s partnerji, seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odi. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
7. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju.
Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
Število točk
100 %
10
80 %–99 %
5
51 %–79 %
2
Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Priloga 1 Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Leta opravljanja splošnih razvojnih nalog:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leto opravljanja splošnih razvojnih nalog
Število točk
nad 10 let
10
od 5 do 10 let
5
do 5 let
3
Dokazilo: Obrazec 5.8 Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
3) Reference pri pripravi in izvajanju regijskih projektov:
»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec ali partner skupaj s prijaviteljem na območju razvojne regije izvajal/a v obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Št. regijskih projektov
Območje razvojne regije
6 ali več
10
3–5
6
1–2
3
Dokazilo: Obrazec 5.9 Reference: regionalni projekti
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa glede na število v celoti pripravljenih1 regionalnih razvojnih programov oziroma v primeru oblikovanega območnega razvojnega partnerstva v regiji, reference pri pripravi območnega razvojnega programa:
1 RRP 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker ni končan.
Število RRP
Območje razvojne regije
3
10
2
6
1
3
Dokazilo: Obrazec 5.10 Reference: priprava regionalnega razvojnega programa
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 40 točk. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 3 Reference pri pripravi regijskih projektov.
8. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni razpis
Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica do: 9. 10. 2020 ali osebno dostaviti na naveden naslov do: 9. 10. 2020 do 12. ure, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021–2027«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Vloga mora biti predložena v enem pisnem (tiskanem) izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ ...). Elektronska različica vloge mora biti enaka vlogi v tiskani obliki.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja in partnerjev podpisane in ožigosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Priloga 1 Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
– Obrazec 5.2 Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
– Priloga 2 Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže Podravske regije
– Priloga 3 Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji za obdobje 2021–2027
– Priloga 4 Sklenjena Pogodba o sodelovanju pri izvajanju splošnih razvojnih nalog na območju regije Podravje med RRA in ORP v regiji
– Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
– Obrazec 5.4 Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
– Obrazec 5.5 Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
– Obrazec 5.6 Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
– Obrazec 5.7 Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije – parafiran
– Obrazec 5.8 Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.9 Reference – regionalni projekti
– Obrazec 5.10 Reference – priprava regionalnega razvojnega programa in območnega razvojnega programa
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno. Strokovna komisija bo odpirala in točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija predlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 8. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, pač pa bodo zavržene.
10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije za izvedbo javnega poziva odloči o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v petnajstih dneh od prejema sklepa Sveta regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2 daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega odstavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2 ali po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.
Medsebojna razmerja med svetom regije, regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za programsko obdobje 2021–2027. Kadar več pravnih oseb na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji, izda ministrstvo enotno odločbo o vpisu vseh teh oseb v evidenco RRA. Zahtevek za vpis v evidenco predloži RRA ministrstvu. RRA predloži zahtevek za vpis vseh razvojnih institucij, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji. Razvojne institucije se vpišejo v evidenco, če izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu in 2. členu Pravilnika o RRA.
Pogoji se preverjajo letno.
11. Financiranje razvojnih nalog v regiji
Naloge RRA iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje se določi z letno pogodbo oziroma letno z dodatki k pogodbi o opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje 2021–2027.
Obseg splošnih razvojnih nalog v regiji, ki jih lahko skupaj z RRA opravljajo druge razvojne institucije v regiji in sredstva za sofinanciranje teh nalog iz državnega proračuna ne smejo presegati 50 odstotkov (četrti odstavek 6. člena Pravilnika o RRA).
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija z vsemi obrazci se nahaja na spletni strani Občine Slovenska Bistrica http://www.slovenska-bistrica.si/objava/290291 in na naslovu Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo vlog. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno na občini.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu janja.smogavec@slov-bistrica.si ali na tel. 02/843-28-16, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Občina Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti