Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 091-11/2020-3 Ob-2813/20, Stran 1935
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa župana o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije Javnega razpisa za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2020, št. 091-11/2020-2, z dne 27. 8. 2020, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2020
I. Naročnik javnega razpisa je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Predmet javnega razpisa je financiranje promocije Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC) skozi šport v letu 2020 z namenom večje prepoznavnosti na državni oziroma mednarodni ravni. Sredstva so namenjena udeležbi društev na športnih prireditvah doma in v tujini na najvišjem nivoju, stroškom promocije, nabavi opreme ipd.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
A. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– morajo biti najmanj tri leta registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, s sedežem v Mestni občini Celje;
– morajo delovati v okviru panožne strokovne zveze;
– imajo zagotovljene kadrovske pogoje za uresničitev športnih aktivnosti;
– so uvrščeni v prednostni program športa v MOC za leti 2020 in 2021 v kakovostni razred A in B.
B. Poleg splošnih pogojev navedenih v točki A, morajo športna društva izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– društva uvrščena v kakovostni razred A:
– ekipa in/ali športniki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih svoje nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) za naslov državnega prvaka v članski kategoriji na najvišjem rangu tekmovanj (npr.: I. državna liga, slovenski pokal ipd.) oziroma sodelujejo v uradnih mednarodnih ligah.
– društva uvrščena v kakovostni razred B:
– društvo s svojimi ekipami in/ali športniki nastopa v uradnih tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ za naslov državnega prvaka (društva v kolektivnih športnih panogah morajo nastopati v ali članski kategoriji ali mladinskih kategorijah na najvišjem rangu državnih tekmovanj oziroma sodelujejo v uradnih mednarodnih ligah) in
– izvaja večino rednega programa (zaradi različnih lokacij) svoje vadbe v namenskih športnih objektih v lasti MOC (pri čemer zaradi specifik športne panoge, le-te ni možno izvajati izven takšnih objektov).
Sredstva za namene predmetnega javnega razpisa se lahko dodelijo le tistim vlagateljem, ki za isti namen niso prejeli občinskih sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2020.
Vlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica je MOC in vlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Izbrani vlagatelji bodo morali na vidnem mestu na svojih spletnih straneh oziroma družbenih omrežjih, ves čas od podpisa pogodbe o financiranju do vključno junija 2021 navajati MOC kot podpornika oziroma financerja.
IV. Merila za izbor
Merilo 1 (največ možnih točk 500)
Tekmovanje na najvišjem rangu državnih tekmovanj ekip (člani) in/ali športnikov v NPŠZ in/ali mednarodni ligi in/ali nastop na največjih mednarodnih tekmovanjih (kot so EP, SP, OI ipd.) v letu 2020 – promocija
500 točk
Merilo 2 (največ možnih točk 575)
Razvrstitev športne panoge med poletne ali zimske športe 
(po klasifikaciji Mednarodnega Olimpijskega komiteja)
Poletni športi 
(lokostrelstvo, gimnastika, umetnostno plavanje, atletika, badminton, košarka, odbojka na pesku, boks, kanu slalom/sprint, BMX, kolesarjenje, skoki v vodo, konjeništvo, sabljanje, nogomet, golf, rokomet, hokej
na travi, judo, karate, plavanje, veslanje, rugby, jadranje, strelstvo, športno plezanje, namizni tenis, taekwondo, tenis, triatlon, vaterpolo, dvigovanje uteži, rokoborba idr.)
Zimski športi 
(alpsko smučanje, biatlon, bob, smučarski kros, curling, umetnostno drsanje, smučanje prostega sloga, hokej 
na ledu, sankanje, nordijska kombinacija, hitrostno drsanje na kratke proge, skeleton, smučarski skoki, deskanje na snegu, hitrostno drsanje idr.)
575 točk
200 točk
Največje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni vlagatelj je 1075.
Predlogi vlagateljev bodo ocenjeni v skladu z navedenimi merili. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za financiranje promocije MOC skozi šport v letu 2020.
Višina financiranja se določi na podlagi zmnožka prejetega števila točk in vrednosti točke.
V. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za financiranje promocije MOC skozi šport v letu 2020, ki je zagotovljena v proračunu MOC znaša največ do 150.000,00 EUR.
Višina odobrenih sredstev vlagatelju, namenjena financiranju promocije MOC skozi šport v letu 2020, bo odvisna od ocene vloge glede na postavljena merila.
VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena do 31. decembra 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje občinskega proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. MOC bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o financiranju v letu 2020.
VII. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z javnim razpisom in navodili na prijavnih obrazcih javnega razpisa.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev, če je v letu 2020 prišlo do statusnih sprememb (velja za društva);
– potrdilo nacionalne panožne zveze, da je vlagatelj njen član (potrdilo mora biti izdano v letu 2020);
– izjavo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru;
– poimenski seznam tekmovalcev ekip (člani) in/ali športnikov v NPŠZ za aktualno tekmovalno leto.
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v VIII. točki javnega razpisa.
VIII. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati vloge po pošti kot priporočeno pošiljko ali osebno v glavni pisarni MOC, in sicer najkasneje do vključno 25. 9. 2020 (upošteva se datum poštnega žiga).
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Celje, Kabinet župana, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija MOC skozi šport v letu 2020«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Nepravilno oddane in označene vloge se izločijo iz nadaljnjega postopka in bodo vrnjene pošiljatelju. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa;
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnih obrazcih ter
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti že oddano vlogo, to stori pisno pred potekom roka za oddajo vlog.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, to stori pred potekom roka za oddajo vlog tako, da odda zaprto ovojnico, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Celje, Kabinet župana, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija MOC skozi šport v letu 2020 – Sprememba/Dopolnitev«.
IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje prejetih vlog bo vršila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, št. 091-11/2020-2, z dne 27. 8. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od končnega roka za oddajo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog bo strokovna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija, v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila direktorica občinske uprave MOC. Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v roku osmih dni od prejema sklepa, pri organu, ki je izdal odločbo. O pritožbi odloča župan MOC. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Zavržene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo oddane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v III. točki besedila javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v 15 dneh po zaključku postopka javnega razpisa. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o financiranju.
Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani MOC.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev oziroma si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku spreminjanja proračuna MOC za leto 2020.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do izteka roka za oddajo vlog dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vlagatelji na elektronskem naslovu: protokol@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti