Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 301-1/2020 Ob-2801/20, Stran 1934
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 92/20) in na podlagi 8. člena Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju Odlok) ter priglasitve sheme »de minimis« pomoči skladno z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), št. priglasitve M003-5881773000-2020 z dne 21. 8. 2020 objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) na območju Mestne občine Nova Gorica z namenom omilitve poslovne škode, ki je nastala v času razglašene epidemije Covid-19.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; za izvedbo javnega razpisa namenjenih 25.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.088 – projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva.
IV. Splošni pogoji in omejitve
Sredstva se dodeljujejo na osnovi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju Odlok) in pogojih tega javnega razpisa ter višine razpoložljivih sredstev.
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
V. Ukrep, višina sredstev, predmet podpore, upravičeni stroški
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) v času trajanja epidemije COVID-19.
Upravičenci so:
– Samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZposS) ki:
– jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) onemogočeno poslovanje in
– imajo na dan razglašene epidemije registriran sedež, podružnico ali gostinski objekt na območju Mestne občine Nova Gorica ter s podjetjem Mestne storitve sklenjeno najemno pogodbo o uporabi javnih površin vsaj od 1. 1. 2020.
Višina dodeljene pomoči: 100 % upravičenih stroškov za upravičence, ki jim je bilo v času razglašene epidemije Covid-19 prepovedano poslovanje.
Upravičeni stroški so stroški mesečnega računa za plačilo odškodnine za uporabo javne površine v času trajanja razglašene epidemije COVID-19, to je od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Za mesec marec 2020 se bo upošteval polovični znesek plačila odškodnine. Račune za plačilo odškodnine za uporabo javne površine, ki jih je izdalo podjetje Mestne storitve in bodo predmet sofinanciranja mora upravičenec imeti plačane.
Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost za zavezance DDV,
– stroški zamudnih obresti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
– ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec,
– fotokopijo računov podjetja Mestne storitve za mesec marec, april in maj 2020,
– izpolnjene in podpisane izjave od št. 1 do št. 4, ki so priloga prijavnega obrazca.
Mestna občina Nova Gorica bo po uradni dolžnosti pridobila dokazila o:
– registraciji in sedežu dejavnosti v Poslovnem registru RS, na dan oddaje vloge (AJPES),
– višini že prejetih »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh let (Ministrstvo za finance),
– poravnanih priloženih računih za plačilo odškodnine za uporabo javnih površin pri podjetju Mestne storitve (marec, april, maj) ter tudi o poravnanih računih za mesec januar in februar 2020.
VI. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Javni razpis je odprt do vključno 9. 10. 2020. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 9. 10. 2020. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 9. 10. 2020 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (sprejemna pisarna Mestne občine Nova Gorica, pritličje desno).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na prijavnem obrazcu in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis pomoč za blaženje posledic COVID-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen prijavnemu obrazcu in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na prijavnem obrazcu. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 13. 10. 2020. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisni obrazec.
Računi za plačilo odškodnine za uporabo javnih površin, ki ne bodo plačani, ne bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa.
Po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev bo z upravičenci, ki so jim bila sredstva odobrena sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev.
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev ter na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. Prijavni obrazec
Brezplačni prijavni obrazec je prijaviteljem na voljo na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti