Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 410-13/2020-8 Ob-2798/20, Stran 1929
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19)
javni razpis 
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19).
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2020, in sicer:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14. leta starosti,
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva ter zveze društev s sedežem v Občini Komen, če izvajajo prijavljeno dejavnost na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva ter zveze društev, ki so že prejela sredstva za isti program iz proračuna Občine Komen.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva ter zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– programi, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugi financerjev najmanj v višini 30 % vrednosti prijavljenega programa,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 na proračunski postavki 180532 'Sofinanciranje otroških in mladinskih programov' v višini 3.500 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanciranje programa se bo izvedlo po njegovem zaključku. Predlagatelji bodo morali po zaključku programa občinski upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev. Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja otroških in mladinskih programov bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
Opis kriterija
Št. točk
Kakovost programa
do 30
Program pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v občini
do 20
Inovativnost programa
do 20
Dostopnost programa prebivalcem in obiskovalcem (dostopnost informacij in obveščanja javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost)
do 20
Trajanje programa
– en dan
15
– dva dneva
25
– do pet dni
35
– več kot pet dni
50
Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev v te namene, vendar pa prijavitelj za posamezen program ne more prejeti več kot 70 % sredstev vrednosti programa kot izhaja iz priložene finančne konstrukcije.
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 21 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/ objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje otroških in mladinskih programov«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019 ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti