Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 102-2/2014/11 Ob-2834/20, Stran 1921
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20); (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne priložnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L 130 z dne 24. 4. 2020), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 in zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 27. avgusta 2019, o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168 o odobritvi »operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji CCI 2014 SI 14 MF OP 001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si, objavlja
prvi javni razpis 
za ukrep »Zdravje in varnost« 
I. Predmet javnega razpisa: predmet podpore iz ukrepa zdravje in varnost je v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 160.000,00 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unije) 120.000,00 EUR ter prispevek Republike Slovenije 40.000,00 EUR. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, so zagotovljena na projektu 2330-17-0025 Naložbe v zdravje in varnost na ribiških plovilih ter bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – SLO udeležba.
(4) Najvišja stopnja intenzivnosti javne podpore je v skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 508/2014/EU 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, ki jo zagotovita EU in Republika Slovenija, preostalih 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo zagotovi upravičenec. Ne glede na določbo prvega odstavka 95. člena Uredbe 508/2014/EU in v skladu z Izvedbeno uredbo 772/2014/EU se uporabijo dodatne odstotne točke intenzivnosti javne pomoči za posebne vrste operacij v zvezi z malim priobalnim ribolovom, kot so določene v Prilogi I Uredbe 508/2014/EU in se stopnja javne podpore lahko poveča za 30 odstotkov ter tako lahko znaša 80 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, preostalih 20 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo pa zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 50.000 EUR na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 50.000 EUR podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep zdravje in varnost se v skladu s 15. členom Uredbe izvaja z delno odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« iz OP ESPR 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Elektronski vnos vloge v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si.
(3) Prispele vloge odpira, obravnava in oceni ARSKTRP.
(4) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo elektronsko oddane do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
(5) Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev vloži največ štiri zahtevke na posamezno vlogo. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR na posamezno vlogo. Najvišji znesek javne podpore je 50.000 EUR na posamezno vlogo.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu z 20. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij stroški, ki so nastali od datuma vložitve vloge do dokončanja operacije oziroma najpozneje do 30. junija 2023.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu
INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Upravičenci
(1) V skladu s 7. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.
(2) Ribiško plovilo iz prejšnjega odstavka mora biti ob oddaji vloge vpisano v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP in je s tem del ribolovne flote Skupnosti.
(3) Če je upravičenec solastnik ribiškega plovila, za katerega se dodeli podpora, mora priložiti overjeno pisno soglasje vseh ostalih solastnikov.
(4) Če je upravičenec uporabnik ribiškega plovila, za katerega se dodeli podpora, mora priložiti overjeno pisno soglasje vseh lastnikov tega plovila.
VIII. Upravičeni stroški
(1) Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče OP ESPR 2014–2020 podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.
(2) Do podpore iz OP ESPR 2014–2020 so upravičeni samo stroški, ki so potrebni za namestitev predmetov in so neposredno povezani z namestitvijo.
(3) Kadar operacija vključuje naložbo v ribiško plovilo, se podpora za posamezno plovilo dodeli le enkrat v programskem obdobju za isto naložbo. Kadar operacija vključuje naložbo v individualno opremo, se podpora posameznemu upravičencu dodeli le enkrat v programskem obdobju za isto opremo.
(4) V skladu z 8. členom Uredbe sta do podpore za izboljšanje varnostnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. rešilni splavi in hidrostatične sprožilne enote za rešilne splave;
2. osebni označevalci, kot so radijske naprave za samodejni klic v sili (Emergency Position Indicating Radio Beacon – EPIRB), ki jih je mogoče vgraditi v rešilne jopiče in delovna oblačila ribičev;
3. osebni plavajoči pripomočki (Personal Flotation Devices – PFD), zlasti potapljaške obleke ali obleke za preživetje, rešilni pasovi in jopiči;
4. signalne bakle in rakete;
5. naprave za metanje vrvi;
6. sistemi za reševanje ljudi iz vode (man-overboard – MOB);
7. gasilska oprema, kot so gasilni aparati, ognjevarne odeje, detektorji ognja in dima, dihalni aparati;
8. protipožarna vrata;
9. zaporni ventili rezervoarja za gorivo;
10. detektorji plina in alarmni sistemi za javljanje prisotnosti plina;
11. drenažne črpalke in alarmi;
12. oprema za radijsko in satelitsko komunikacijo;
13. vodotesne lopute in vrata;
14. varovala na napravah, kot so vitli ali koluti za mrežo;
15. mostovi in dostopne lestve;
16. razsvetljava za iskanje, na krovu ali zasilna razsvetljava;
17. varnostni sprostitveni mehanizmi za primere, ko ribolovno orodje naleti na podvodno oviro;
18. varnostne kamere in zasloni;
19. oprema in elementi, ki so potrebni za izboljšanje varnosti na krovu.
(5) V skladu z 8. členom Uredbe so do financiranja za izboljšanje zdravstvenih pogojev za ribiče na ribiških plovilih upravičene naslednje operacije:
1. nakup in namestitev opreme za prvo pomoč;
2. nakup zdravil in pripomočkov za nujno zdravljenje na ribiških plovilih;
3. zagotavljanje medicine na daljavo, vključno z elektronsko tehnologijo, opremo in medicinskim slikovnim materialom za posvetovanje na daljavo s plovil;
4. zagotavljanje navodil in priročnikov za izboljšanje zdravja na ribiških plovilih.
(6) V skladu z 8. členom Uredbe sta do podpore za izboljšanje higienskih pogojev za ribiče na ribiških plovilih upravičena nakup namestitev naslednjih predmetov:
1. sanitarna oprema, kot so stranišča in umivalniki;
2. kuhinjska oprema in oprema za shranjevanje zalog hrane;
3. naprave za prečiščevanje pitne vode;
4. čistilna oprema za vzdrževanje ustreznih sanitarnih pogojev na ribiških plovilih;
5. navodila in priročniki za izboljšanje higiene na ribiških plovilih, vključno s programskimi orodji.
(7) V skladu z 8. členom Uredbe sta do podpore za izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. ograje na krovu;
2. zatočišča na krovu in posodobitev kabin za zagotovitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami;
3. predmeti za izboljšanje varnosti v kabinah in zagotovitev skupnih prostorov za posadko;
4. oprema za zmanjšanje ročnega dvigovanja težkih bremen, razen naprav, ki so neposredno povezane z ribolovnimi operacijami, kot so vitli;
5. protizdrsna barva in protizdrsne gumijaste podloge;
6. izolacijska oprema za zaščito pred hrupom, vročino ali mrazom ter oprema za izboljšanje prezračevanja;
7. delovna oblačila in varnostna oprema, kot so nepremočljivi varovalni čevlji, zaščita za oči in dihala, zaščitne rokavice in čelade ali zaščitna oprema proti padcem;
8. znaki za opozarjanje v izrednih razmerah, varnostni opozorilni znaki;
9. analize in ocene tveganja za prepoznavanje tveganj za ribiče v pristanišču ali med plovbo, da se sprejmejo ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje tveganj;
10. navodila in priročniki za izboljšanje delovnih pogojev na ribiških plovilih.
(8) Pri posameznih nakupih in namestitvah opreme so povsod upoštevani naslednji stroški:
1. stroški dobave končanih elementov (nakup in transport) in njihove montaže oziroma namestitve,
2. stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del).
(9) Upravičeni stroški operacij so stroški, ki so nastali od datuma vložitve vloge do dokončanja operacije oziroma najpozneje do 30. junija 2023. Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme storitev ali del).
(10) Splošni stroški v višini do 10 % (stroški priprave projekta, vodenja projekta, svetovanj in podobnih storitev, povezanih s pripravo projekta), ki so nastali po 1. januarju 2014.
IX. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 9. členom Uredbe so neupravičeni naslednji stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
2. prispevek v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. nakup rabljene opreme;
9. operativni stroški, vključno s stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema);
10. stroški promocije;
11. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta;
12. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
13. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja EU ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
14. stroški za plačilo storitev inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
15. stroški lizinga in zakupa objektov, naprav in opreme;
16. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
17. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
18. nakup motorjev;
19. naložbe v plovila, ki so registrirana zunaj Republike Slovenije;
20. naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenco ribiških plovil;
21. nakup ribiških plovil;
22. stroški nakupa nadomestnih delov in servisiranja;
23. naložbe v povečanje ribolovnega napora;
24. stroški gradnje in nakupa ribiških plovil;
25. naložbe v povečanje ribolovne zmogljivosti plovila;
26. opremo, ki povečuje zmožnost plovila za odkrivanje rib;
27. stroški amortizacije;
28. potrošni material ter stroške nakupa primarnih surovin in materiala, razen če je drugače določeno v poglavju VIII;
29. stroški načrtovanega ali preventivnega vzdrževanja kateregakoli dela opreme, s katerim se naprava ohranja v delovnem stanju;
30. stroški, ki niso potrebni za namestitev predmetov in niso neposredno povezani z namestitvijo iz poglavja VIII;
31. vsi stroški, povezani z nakupom standardne opreme in opreme, ki je na dan predložitve vloge za določeno plovilo obvezna v skladu s predpisi EU oziroma nacionalnimi predpisi;
32. stroški za naložbe, ki jih predpisuje pravo EU ali nacionalno pravo;
33. naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred oddajo vloge;
34. stroški, ki so nastali pred 1. januarjem 2014 in stroški nastali po omenjenem datumu, ki jih ni možno potrditi administrativno ali pri kontroli na kraju samem;
35. operacije, katerih predmet so naložbe v ribiška plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki, (UL L št. 302, z dne 17. 11. 2017, str. 1);
36. stroški označevanja operacije v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada;
37. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska zaprošene podpore 1.000 EUR na posamezno naložbo.
(2) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva Republike Slovenije.
X. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis
(1) V skladu z 21. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na plovilu, registriranem v Republiki Sloveniji;
2. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
3. če je vlagatelj ribič – fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
4. vlagatelj ima lahko do 50 EUR neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do države na dan oddaje vloge;
5. vlagatelj poda izjavo, da lahko zagotovi sredstva za sofinanciranje operacije;
6. ob oddaji 1. zahtevka ima za nakazilo dodeljenih sredstev vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
7. vlogi priloženi računi in predračuni, se morajo glasiti na vlagatelja;
8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavita na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 Priloge V Uredbe 508/2014/EU;
9. pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega odstavka petega poglavja tega javnega razpisa, vlagatelj ne sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalno delo, pridobivanje dovoljenj, ter izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj, ki se šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred dnem vložitve vloge ne sme začeti postopka javnega naročanja;
10. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora biti postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
12. če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve, katerih vrednost je 5.000 EUR ali več brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo. Biti morajo primerljive, kar pomeni, da mora vlagatelj vsem možnim ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora blago ali storitev vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago oziroma storitev vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora ponudbe, če ne izbere najugodnejše. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški za neko operacijo glede na njeno vrednost nerealni oziroma previsoki;
13. vlagatelj predloži eno ponudbo, ki ustreza zahtevam iz projektne dokumentacije, v primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je nižja od 5.000 EUR brez DDV;
14. operacija se ne sme začeti pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev in ne sme biti končana pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
15. računi za morebitne že nastale splošne stroške in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja;
16. vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente (npr. predračun, račun), predložene v tujem jeziku, vlagatelj zagotovi slovenski prevod na zahtevo ARSKTRP.
(2) Za izvajanje ukrepa zdravje in varnost vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka predloži pisno izjavo. Vlagatelj priloži tudi izjavo, ali spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Če se ugotovi, da so bili pogoji umetno ustvarjeni, se sredstva ne odobrijo ali se naknadno odvzamejo.
B. Pogoji za pridobitev podpore ob vložitvi vloge
(1) Poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem poglavju, mora vlagatelj izpolnjevati pogoje v skladu z 10. členom Uredbe.
(2) Upravičenec mora o kazalnikih poročati ARSKTRP. Za kazalnik iz prve alineje f) točke prvega odstavka 10. člena Uredbe poroča enkrat, in sicer za obdobje od začetka izvajanja operacije do vključno konca naslednjega koledarskega leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo pošlje do 31. marca naslednjega koledarskega leta po letu zadnjega izplačila na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu. Za kazalnik iz druge alineje f) točke prvega odstavka 10. člena Uredbe poroča ob predložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev.
XI. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
(1) V skladu z 11. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis naslednje:
1. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni;
– storil hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES,
– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in neregulirani ribolov Unije iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES,
– storil hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki jih kot taka opredeljuje v drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet ter
– storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
2. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja;
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »zdravje in varnost« in s prijavnim obrazcem,
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »zdravje in varnost« dovoljuje ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih uradnih evidenc skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, ki se nanaša na prvi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa »zdravje in varnost«,
– da nima več kot 50 EUR neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do države na dan oddaje vloge,
– da ni v konfliktu interesov z izvajalci oziroma ponudniki blaga in del, ki so predmet podpore,
– da lahko zagotovi sredstva za sofinanciranje operacije,
– da plovilo, na katerem se izvaja naložba, ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost ribolova registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da se naložba na plovilu lahko izvede, v primeru, da je vlagatelj uporabnik plovila, se priloži izjavo lastnika,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra, če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– da ni v osebnem stečaju, če je vlagatelj ribič – fizična oseba,
– da bo imel ob oddaji 1. zahtevka odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavi na spletni strani ribiškega sklada,
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za namen, določen v vlogi,
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skladu s predmetom podpore, določenim v vlogi, še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval vse z odločbo o odobritvi sredstev predpisane obveznosti ter
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
(2) Vlagatelj mora vlogi priložiti tudi:
1. opis stanja pred izvedeno naložbo;
2. tloris tehnološke izboljšave plovila po naložbi;
3. opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij;
4. ponudbo, ki ustreza zahtevam iz projektne dokumentacije, v primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je nižja od 5.000 EUR brez DDV;
5. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije v primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je 5.000 EUR ali več brez DDV, pri tem, da:
a. morajo biti ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov;
b. mora vlagatelj utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja, v kolikor ni izbrana najugodnejša ponudba;
c. so ponudbe primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek ali storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati;
d. v primeru, če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
(3) Vlagatelj, ki je uporabnik plovila in ni lastnik, priloži najemno pogodbo z lastnikom, ki velja za čas trajanja obveznosti.
XII. Merila za ocenjevanje vlog
I. NAZIV UKREPA
Zdravje in varnost
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Varnostni vidik
Starost plovila (leto izgradnje)
2001–
1984–2000
1973–1983
1939–1972
3
5
7
10
Bruto tonaža plovila
0–2,99
3–5,99
6–9,99
10 in več
3
5
7
10
2. Ekonomski vidik
Aktivnost plovila (število ladijskih dnevnikov preteklih dveh koledarskih letih)
41–80
81–140
141–200
201 in več
3
5
7
10
3. Mali priobalni ribolov
Plovilo spada v kategorijo malega priobalnega ribolova
Pod 12 metrov celotne dolžine in ne uporablja vlečnih ribolovnih orodij
10
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
40
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa.
XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 16. členom Uredbe:
1. je vloga sestavljena iz prijavnega obrazca in prilog;
2. se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s sredstvi elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drugih načinov elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja, prijavi v informacijski sistem ARSKTRP;
4. izvede vlagatelj ali njegov pooblaščenec elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP ter ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom, priloge se predložijo kot skenogram;
5. se morajo vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila glasiti na vlagatelja;
6. pripravi ARSKTRP podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje vloge, ki se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
7. se vlagajo zahtevki za povračilo elektronsko na način določen v drugi, tretji in četrti točki tega poglavja.
XIV. Nedopustnost vlog
V skladu s 17. členom Uredbe:
1. je vloga za operacije za ukrep po tem javnem razpisu nedopustna v obdobju in pod pogoji, določenimi v Uredbi (EU) št. 288/2015 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog, če jih je vložil vlagatelj, za katerega je pristojni organ ugotovil, da je storil kršitev iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU, in sicer:
– hudo kršitev iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES,
– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in neregulirani ribolov Unije iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES,
– hudo kršitev pravil skupne ribiške politike, ki je opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta.
2. je vloga nedopustna, če je vlagatelj storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe prispele vloge obravnava ARSKTRP, ki jih odpira in obravnava ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge se odobravajo in sredstva, razpisana z javnim razpisom, se dodeljujejo do njihove porabe. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti in ustreznosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe se v primeru, da je vloga nepopolna, neustrezna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 18. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način in v času, določenem v zahtevi za pojasnitev.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 18. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih z uredbo in podrobneje v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo vsaj vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 18. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v tem javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 18. člena Uredbe se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 18. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 18. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna ter izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, v celoti zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 18. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo, ki jo izda ARSKTRP.
(10) V skladu z desetim odstavkom 18. člena Uredbe se vloge odobravajo do porabe sredstev.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za povračilo sredstev morajo biti v skladu z 22. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu s poglavjem XIII. tega javnega razpisa;
3. ob vložitvi posameznega zahtevka za povračilo sredstev mora biti posamezno obdobje operacije zaključeno in vsi računi, ki se nanašajo na posamezno obdobje, plačani. Pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija v celoti zaključena in vsi računi plačani;
4. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca;
5. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končno ponudbo, na podlagi katere je vlagatelj sklenil pogodbo ali naročil opremo ali storitev, v primeru, da je izbran drug ponudnik, kot je bil ob vložitvi vloge. Ponudbo je treba priložiti skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;
– račune ali račune s specifikacijo, iz katerih je razvidna vrsta opreme, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi;
– dokazila o plačilu računov;
– poročilo o opravljenem delu, vključno s ciljnimi kazalniki iz 10. člena Uredbe;
– fotografije izvedbe operacij;
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme ob vgradnji pri operacijah, v katerih gre za naložbe z vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
– izjavo o vključitvi opreme v proces, kadar gre za nakup opreme;
– pri operacijah, katerih predmet je nakup opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter ga predloži na zahtevo ARSKTRP;
– če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob uveljavitvi stroškov predložiti kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje;
6. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja, za kar predloži dokazilo ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
7. upravičenec za vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije poda obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
(2) Ob vložitvi zahtevkov za povračilo sredstev morata biti izpolnjena še naslednja pogoja:
1. upravičenec mora v skladu z Uredbo 763/2014/EU izpolniti zahteve glede označevanja operacij. Te zahteve so opredeljene tudi v navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenih na spletni strani ribiškega sklada;
2. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz poglavja XIV. tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s četrtim odstavkom 24. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo in odobreni del sredstev nakaže na transakcijski račun.
(3) V skladu s petim odstavkom 24. člena Uredbe ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
(4) Če ARSKTRP v skladu s šestim odstavkom 24. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za vračilo zneskov dodeljene podpore.
(5) Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s 13. členom Uredbe. Za zaključek operacije se šteje:
– namestitev predmetov v/na plovilo,
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo s pričetkom izvajanja gospodarskega ribolova z novo opremo.
(6) Zahtevkom se priložijo dokazila o izvedenih dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev. Skrajni datum za oddajo zadnjega zahtevka za povračilo je 30. junij 2023.
(2) Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s prejšnjim poglavjem. V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe lahko upravičenec na posamezno vlogo za podporo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša razpoložljivi čas za vložitev zahtevka za največ dvanajst mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v tem javnem razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 14. členom Uredbe so obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila:
1. vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po javnem razpisu, mora hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
2. omogočiti mora dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga je pooblastil MKGP, ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
3. obveščati mora javnost o pridobitvi podpore iz OP ESPR 2014–2020 pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani: http://www.ribiski-sklad.si/Oznacevanje_aktivnosti_1/.;
4. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katero so bila sredstva po tej uredbi dodeljena, še naslednjih pet let od datuma končnega izplačila.
(2) V skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme:
– storiti hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;
– biti udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov EU iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES;
– storiti hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta;
– storiti goljufije v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe mora upravičenec o kazalnikih iz točke f) 10. člena Uredbe poročati ARSKTRP enkrat, in sicer za obdobje od začetka izvajanja operacije do vključno konca naslednjega koledarskega leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo pošlje do 31. marca drugega koledarskega leta po zadnjem izplačilu na obrazcu Poročilo o uresničevanju obveznosti, objavljenem na spletni strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu.
(4) V skladu s šestim odstavkom 14. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma končnega izplačila sredstev.
(5) V skladu s sedmim odstavkom 14. člena Uredbe je upravičenec obvezan, da bo z ribiškim plovilom, na katerega se vloga nanaša, aktiven še pet let po izplačilu sredstev. Aktivnost se meri z oddanimi ladijskimi dnevniki. V obdobju petih let po izplačilu sredstev bo moralo biti za plovilo, za katerega so bila namenjena sredstva, oddanih vsaj 75 ladijskih dnevnikov.
(6) V skladu z osmim odstavkom 14. člena Uredbe ribiško plovilo, ki je predmet podpore, ne sme biti premeščeno zunaj Evropske unije pet let po zadnjem izplačilu.
(7) V skladu z devetim odstavkom 14. člena Uredbe opreme, ki je bila predmet naložbe, upravičenec ne sme prodati, uporabljati za namen, ki ni predmet podpore, dati v najem ali v uporabo drugim pravnim in fizičnim osebam pet let po zadnjem izplačilu.
(8) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 27. člena Uredbe pri očitno namerni vložitvi neupravičene vloge ali zahtevka za povračilo, očitno namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Evropske unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo že izplačanih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančne uprave Republike Slovenije in drugih dostopnih uradnih podatkov ugotovi nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 27. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, če zamudi datum za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, določenih po tem zahtevku.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 27. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, sorazmerno glede na mesece neuporabe predmeta operacije, pri čemer se vsak začeti dan v mesecu neuporabe šteje za celoten mesec neuporabe, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva pogojev iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU. Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 27. člena Uredbe in v skladu s četrtim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če dejavnost morskega gospodarskega ribolova preneha zaradi višje sile ali stečaja, ki ni posledica goljufij.
O višji sili mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15. delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 27. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi ločenega knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 27. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti dvajset odstotkov izplačanih sredstev,
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
Po ugotovljeni kršitvi ima upravičenec možnost, da v 15 delovnih dneh predloži dokumentacijo. Če je ne predloži, se upravičencu odvzame delež sredstev v skladu z zaporedno kršitvijo.
(9) V skladu z devetim odstavkom 27. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 27. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) ARSKTRP v primeru, da upravičenec naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 25. členom Uredbe se poročilo o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa tretji odstavek poglavja XVIII. tega javnega razpisa. Poročilo vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada in na spletni strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 26. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, pristojna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 26. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vsako operacijo tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepa iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 26. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 26. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
XXII. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti