Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Št. 1108-3/2015-512 Ob-2819/20, Stran 1919
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
spremembe 
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
Na podlagi spremenjene odločitve o podpori št. 10-1/1/MIZŠ/2 za program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022, se zaradi predčasne porabe vseh razpoložljivih sredstev skrajša obdobje upravičenosti stroškov za prijavitelje na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., in sicer do 31. 10. 2020. Rok za oddajo vlog na javni razpis je 2. 11. 2020, zadnje odpiranje vlog je predvideno 10. 11. 2020. Zato se v Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, 58/18, 22/19, 47/19, 76/19 in 83/20, spremenijo naslednje točke:
1. Spremeni se točka 2.3 Predmet javnega razpisa, peti odstavek, ki se glasi: Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 31. 10. 2020 zaključili programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2020 poravnali šolnino za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021 oziroma poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje od 2014 do 31. 10. 2020.
2. Spremeni se točka 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila, drugi in tretji pogoj, ki se glasita: Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
2. je zaključil izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa in pridobil spričevalo do 31. 10. 2020;
3. je v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2020 plačal za zaključen program, za katerega uveljavlja šolnino, in sicer za program od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021 oziroma za program od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanega za obdobje od 2014 do 31. 10. 2020.
3. Spremeni se točka 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, prvi stavek, ki se glasi: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 4.809.233,85 EUR.
4. Spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi: Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)
Sklad
Regija
Vir financiranja
Leto 1
– 2017
Leto 2
– 2018
Leto 3
– 2019
Leto 4
– 2020
Leto 5
– 2021
Leto 6
– 2022
Skupaj
ESS
VZHOD
Podpora Unije (PP 150044) Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU
676.186,35
574.978,66
437.148,31
620.118,85
0,00
0,00
2.308.432,17
ESS
ZAHOD
Podpora Unije (PP 150045) Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 Z-EU
426.790,93
407.319,12
291.432,22
413.412,64
0,00
0,00
1.538.954,91
ESS
VZHOD
Nacionalni javni prispevek 
iz državnega proračuna 
(PP 150046) Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-slovenska udeležba
169.046,59
143.744,67
109.287,08
155.029,69
0,00
0,00
577.108,03
ESS
ZAHOD
Nacionalni javni prispevek 
iz državnega proračuna 
(PP 150047) Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 Z-slovenska udeležba
106.697,73
103.353,18
72.858,05
103.353,18
0,00
0,00
384.738,74
Skupaj EU
1.102.977,28
982.297,78
728.580,53
1.033.531,49
0,00
0,00
3.847.387,08
Skupaj SLO
275.744,32
245.574,45
182.145,13
258.382,87
0,00
0,00
961.846,77
Skupaj regija V SLO
845.232,94
718.723,33
546.435,39
775.148,54
0,00
0,00
2.885.540,20
Skupaj regija Z SLO
533.488,66
509.148,90
364.290,27
516.765,82
0,00
0,00
1.923.693,65
Skupaj na leto
1.378.721,60
1.227.872,23
910.725,66
1.291.914,36
0,00
0,00
4.809.233,85
5. Spremeni se točka 8. Upravičeni stroški in načini financiranja, prvi in drugi odstavek, ki se glasita: Upravičeni stroški prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke javnega razpisa, so šolnine. Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021 oziroma po programih od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanih za obdobje od 2014 do 31. 10. 2020.
Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 10. 2020.
6. Spremeni se točka 12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, prvi odstavek, ki se glasi: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 2. 11. 2020 (zadnji rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 10. 11. 2020. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada.
7. Spremeni se točka 13. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora, drugi in tretji odstavek, ki se glasita: Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca razpisnega roka. Vsako odpiranje vlog se bo pričelo drugi torek v mesecu, in sicer za vloge, ki bodo uradno prispele najkasneje dan pred odpiranjem, razen pri zadnjem predvidenem odpiranju, ko morajo biti vloge oddane najkasneje do 2. 11. 2020, kar je tudi zadnji rok za oddajo vlog na javnem razpisu.
Zadnje odpiranje je predvideno 10. 11. 2020. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom za oddajo vlog 2. 11. 2020, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po roku za oddajo vlog oziroma po zaprtju javnega razpisa, bodo zavržene.
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti