Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3587. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren - Kostanjevica, stran 10139.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o prometni ureditvi v Občini Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) določajo prometna ureditev, ustavljanje in parkiranje, aktivnosti v naravnem okolju, zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivimi vplivi in prekomernimi obremenitvami, odstranitev in hramba zapuščenih vozil, nadzor nad izvajanjem odloka in globe za kršitve določb odloka.
2. člen 
(območje veljavnosti odloka) 
(1) Občina je odgovorna za varen in nemoten promet na občinskih cestah.
(2) Odlok velja na območju občine za kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste, ostale vaške in gozdne poti, urejena parkirišča in urejena dostopna mesta ter druge javne površine, ki niso namenjene prometu vozil.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest;
– imetnik pravice uporabe vozila je oseba, ki vozilo uporablja namesto lastnika, na podlagi pogodbe ali drugega pravnega naslova;
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina zunaj vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil;
– javna pot je občinska cesta, namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta ali je namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jahače, gonjače, vodiče živali ipd.);
– javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina;
– lastnik zapuščenega vozila oziroma lastnik vozila je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil, če pa vozilo ni vpisano v evidenci, se za lastnika šteje zadnja v evidenco vpisana oseba, razen če le-ta ne dokaže nasprotnega. V nadaljnjem besedilu je pod pojmom »lastnik zapuščenega vozila oziroma lastnik vozila« mišljen tudi »imetnik pravice uporabe vozila«;
– lokalna cesta je občinska cesta, namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja;
– naravno okolje obsega vsa območja izven naselij, javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, gozdnih cest ter izven drugih prometnih površin;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;
– občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti;
– parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili;
– pooblaščeni izvajalec je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest oziroma gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odstranjevanja, hrambe, vrnitve ali uničenja zapuščenih vozil in ga občina izbere skladno z določili zakona o javnem naročanju;
– urejeno dostopno mesto je površina, namenjena ustavljanju in parkiranju vozil, ki je posebej urejena in označena z informativnimi tablami, navadno se nahaja ob turističnih točkah oziroma kulturnih znamenitostih;
– vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila so vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila;
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določata zakon, ki ureja pravila cestnega prometa in zakon, ki ureja ceste.
II. PROMETNA UREDITEV 
4. člen 
(vožnja) 
Po kategoriziranih občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti) je dovoljena vožnja za vsa vozila.
5. člen 
(vožnja z motornimi vozili) 
Vožnja z motornimi vozili je dovoljena samo na kategoriziranih občinskih cestah in na nekategoriziranih občinskih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in so za to primerno označene.
6. člen 
(gibanje v naravnem okolju) 
(1) Gibanje in druge aktivnosti v naravnem okolju morajo potekati na način, da se v čim večji meri zagotavlja varstvo naravnega okolja in zaščita pred škodljivimi vplivi ter prekomernimi obremenitvami.
(2) V naravnem okolju je prepovedana vožnja z motornimi vozili ali vozili na drug lasten pogon.
(3) Vožnja s kolesom v naravnem okolju je dovoljena po gozdnih cestah, na utrjenih poteh, če temu ne nasprotujejo lastniki ali upravljavci teh poti, po posebej označenih gozdnih vlakah, po posebej označenih planinskih poteh in v drugih primerih, določenih z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena imajo lastniki, najemniki, upravljavci in osebe, ki opravljajo službene vožnje, prost dostop do svojih nepremičnin oziroma nepremičnin, na katerih opravljajo službene naloge.
(5) Gibanje po gozdu se lahko zaradi varnosti omeji v času skupinskih lovov, organiziranih s strani pravnih oseb, ki se ukvarjajo z lovstvom. Obiskovalci gozda morajo upoštevati postavljeno prometno signalizacijo.
III. PARKIRANJE 
7. člen 
(parkiranje) 
(1) Parkiranje je dovoljeno samo na parkirnih površinah in urejenih dostopnih mestih.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja so ustrezno označena s prometno signalizacijo.
(3) V naravnem okolju je parkiranje prepovedano, razen na posebej označenih mestih. Če se na določenem območju nahaja urejeno dostopno mesto ali druga parkirna površina, ni dovoljeno parkirati drugje.
(4) Občinski svet lahko določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja.
8. člen 
(parkirne površine) 
(1) Na območju občine so za parkiranje vozil namenjene:
– javne parkirne površine: območje kratkotrajnega parkiranja, parkirne površine, kjer parkiranje ni časovno omejeno, in parkirne površine, kjer je uvedeno plačilo parkirnine;
– rezervirane parkirne površine;
– parkirne površine za invalide;
– površine za avtodome oziroma bivalna vozila;
– površine za polnjenje električnih avtomobilov.
(2) Parkirne površine so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
9. člen 
(površine za polnjenje električnih avtomobilov) 
(1) Na javnih parkirnih površinah se lahko določi parkirna mesta za polnjenje električnih avtomobilov, ki so namenjena izključno za potrebe parkiranja vozil na električni pogon za čas njihovega polnjenja.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki določa pogoje parkiranja.
10. člen 
(urejena dostopna mesta) 
(1) Urejeno dostopno mesto mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označeno mora biti z ustrezno prometno signalizacijo,
– označeno mora biti s poenoteno informacijsko tablo,
– na urejenem dostopnem mestu morajo biti nameščeni ustrezni zabojniki za komunalne odpadke.
(2) Urejena dostopna mesta so namenjena parkiranju osebnih vozil, motornih koles in avtodomov oziroma bivalnih vozil.
(3) Občinski svet lahko določi, da se na določenih urejenih dostopnih mestih plačuje nadomestilo za uporabo, njegovo višino in način plačevanja.
(4) Urejena dostopna mesta se določijo s sklepom, ki ga sprejme župan.
IV. ODSTRANITEV IN HRAMBA ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen 
(ravnanje občinskega redarja) 
(1) Občinski redar ravna z zapuščenimi vozili v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa in tem odlokom. Občinski redar nima pristojnosti za odreditev odstranitve zapuščenega vozila, ki se nahaja na nepremičnini v zasebni lasti.
(2) Če se na terenu ugotovi, da je bilo vozilo očitno zavrženo in gre samo še za ostanke vozila, lastnika pa ni mogoče ugotoviti, se odredi uničenje ostankov vozila v skladu z merili predpisa o ravnanju z odpadki.
12. člen 
(postopek odstranjevanja zapuščenega vozila) 
(1) Postopek odstranjevanja zapuščenega vozila je naslednji:
– občinski redar izda pisno odredbo, s katero lastniku vozila naloži, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od izdaje odredbe in jo namesti na zapuščeno vozilo,
– v odredbi mora biti opredeljen rok, v katerem lahko lastnik odpelje zapuščeno vozilo iz hrambe, z opozorilom, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali uničeno na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
– občinski redar nalepi odredbo v nepremočljivi embalaži na vidno mesto zapuščenega vozila,
– kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja, ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, občinski redar odredi takojšnjo odstranitev vozila,
– za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči, občinski redar z odredbo določi, da mora biti odstranjeno najkasneje v roku 24 ur,
– če lastnik najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe vozila ne odstrani, ga odstrani pooblaščeni izvajalec na stroške lastnika,
– pooblaščeni izvajalec zapuščeno vozilo odpelje na hrambo v varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor odpelje vozilo, katerega lastnika vozila ni bilo mogoče ugotoviti,
– pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve,
– občinski redar izda odredbo v izvirniku. Izvirnik se hrani pri organu, ki jo je izdal. Eno kopijo odredbe občinski redar nalepi na vozilo, drugo kopijo pa vroči pooblaščenemu izvajalcu,
– občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izvede vse potrebne postopke, da se ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
(2) Ko odstranitve zapuščenega vozila ne izvede lastnik, temveč pooblaščeni izvajalec, vodi občinski redar o postopku zapisnik. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila, podatke o pooblaščenem izvajalcu in podatke o pooblaščeni osebi. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.
13. člen 
(odstranitev in hramba zapuščenega vozila) 
(1) Pooblaščeni izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na podlagi odredbe občinskega redarja in ga odpelje v hrambo v varovani prostor.
(2) Če želi lastnik vozila odstraniti vozilo potem, ko je pooblaščeni izvajalec že prispel na kraj, kjer se nahaja zapuščeno vozilo, mora lastnik za odstranitev oziroma prevzem vozila poravnati vse stroške intervencije, ki so do tedaj nastali.
(3) Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe občinskega redarstva, podatke o vozilu (identifikacijsko številko vozila), podatke o vozniku in dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila. Pooblaščeni izvajalec mora osebne podatke varovati v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(4) Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja zapuščenega vozila.
(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja v skladu z zakonom tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za prevzem vozila, ko je lastnik vozila znan, oziroma tri mesece od objave razglasa o najdenem vozilu iz četrtega odstavka 14. člena tega odloka, če lastnik vozila ni znan.
14. člen 
(prevzem vozila pri izvajalcu) 
(1) Pooblaščeni izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(2) O prevzemu vozila je pooblaščeni izvajalec dolžan obvestiti občinsko redarstvo in jim na njihovo zahtevo posredovati podatke o lastniku vozila oziroma identifikacijsko številko vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, objavi občinski redar, ki je odredil odstranitev, razglas o najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno.
(4) Razglas se objavi na spletnih straneh Občine Miren - Kostanjevica in pooblaščenega izvajalca.
15. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Če se po preteku trimesečnega roka po objavi razglasa lastnik vozila ne odzove, občinska uprava sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način.
(2) Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstranitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.
(4) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov prihodek proračuna občine.
(5) Če je prodaja na javni dražbi neuspešna, se vozilo uniči.
16. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec je dolžan po uničenju vozila občini predložiti potrdilo o uničenju.
17. člen 
(cene in stroški) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški uničenja vozila.
(2) Kalkulacijo cen izdela pooblaščeni izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma občini.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme župan na podlagi predloga pooblaščenega izvajalca.
18. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila pooblaščeni izvajalec izvede postopke izvršbe v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Za namen izvršilnega postopka lahko pooblaščeni izvajalec pridobi od občinskega redarstva potrebne podatke o lastniku vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec stroške odstranitve in uničenja zapuščenega vozila zaračuna občini.
V. NADZOR 
19. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava, razen glede področij, za katera so pristojni državni nadzorni organi.
VI. DOLOČBE O GLOBAH 
20. člen 
(napačno parkiranje v naravnem okolju) 
Z globo v višini 80 EUR se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena tega odloka.
21. člen 
(neodstranitev zapuščenega vozila) 
Lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev, se kaznuje v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.
VII. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(sprejem sklepa župana) 
Župan sprejme sklep o določitvi urejenih dostopnih mest iz 10. člena tega odloka, v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
23. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2019-21
Miren, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost