Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3039. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019, stran 7885.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 10. redni seji dne 21. 10. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2019.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2019 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2019 v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
917.412,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
820.234,32
70
DAVČNI PRIHODKI
752.314,24
700
Davki na dohodek in dobiček
703.860,00
703
Davki na premoženje
32.840,38
704
Domači davki na blago in storitve
15.462,31
706
Drugi davki in prispevki
151,55
71
NEDAVČNI PRIHODKI
67.920,08
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
18.653,15
711
Takse in pristojbine
498,50
712
Globe in druge denarne kazni
4.440,03
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.144,19
714
Drugi nedavčni prihodki
7.184,21
72
KAPITALSKI PRIHODKI
6.865,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
6.765,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
90.312,84
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
90.312,84
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
870.162,71
40
TEKOČI ODHODKI
269.763,99
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
74.409,28
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.173,90
402
Izdatki za blago in storitve
168.680,81
409
Rezerve
14.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
360.995,21
410
Subvencije
12.200,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
228.281,89
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
21.838,09
413
Drugi tekoči domači transferi
98.675,23
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
223.928,55
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
223.928,55
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.474,96
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
14.074,92
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.400,04
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
47.249,45
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
47.213,07
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
189.475,12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
41.675,00
50
ZADOLŽEVANJE
41.675,00
500
Domače zadolževanje
41.675,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
8.590,12
55
ODPLAČILA DOLGA
8.590,12
550 
Odplačila domačega dolga
8.590,12
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
80.334,33
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
33.084,88
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–47.249,45
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
18.594,57
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2020
Dobje, dne 21. oktobra 2020
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost