Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3014. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2021
3015. Sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov
3016. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3082. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje
3083. Uredba o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
3084. Uredba o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020

Sklepi

3017. Sklep o zaprtju Gospodarskega urada Republike Slovenije v Milanu
3018. Sklep o spremembi Odloka o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu
3019. Sklep o spremembi Sklepa o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul, v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul

MINISTRSTVA

3020. Pravilnik o strokovnih komisijah
3021. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
3022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
3023. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3024. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi
3025. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija ALJAŽEV KRAJ, fundacija za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter razvoj krajev »pod Triglavom«, ustanova
3085. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

3026. Odločba o ugotovitvi, da je 121. člen Zakona o lekarniški dejavnosti v neskladju z Ustavo
3027. Sklep o zadržanju izvrševanja Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju

BANKA SLOVENIJE

3028. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

SODNI SVET

3029. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik
3030. Odločba o prenehanju sodniške službe
3031. Odločba o prenehanju sodniške službe
3032. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3033. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 610 – Trbovlje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3034. Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3035. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
3036. Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
3037. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Ankaran

3038. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste

Borovnica

3079. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans

Dobje

3039. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019
3040. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2021

Dobrna

3041. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

3042. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

3043. Spremembe in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje
3080. Odlok o javnih parkiriščih in urejanju parkiranja na območju Občine Grosuplje
3081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje

Kanal ob Soči

3044. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči
3045. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
3046. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
3047. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3048. Sklep o potrditvi cenika oglasnega prostora v javnem glasilu MOST

Koper

3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l.

Krško

3050. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško
3051. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Krško
3052. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško v najem
3053. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2021

Litija

3054. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija

Ljubljana

3055. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana
3056. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
3058. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Log-Dragomer

3059. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Log - Dragomer

Mežica

3060. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020
3061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica

Podčetrtek

3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek

Prebold

3063. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2019

Radeče

3064. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah

Slovenj Gradec

3065. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije

Šmartno pri Litiji

3066. Odlok o ukinitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del
3067. Odlok o ukinitvi Odloka o programu opremljanja na podlagi lokacijskega načrta za območje Šmartno-sever – Jeze
3068. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji
3069. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3071. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP LB-22

Vrhnika

3072. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica

Zagorje ob Savi

3073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec
3074. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi
3075. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1708 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1272 na območju Občine Zagorje ob Savi
3076. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1521 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/308 na območju Občine Zagorje ob Savi
3077. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1720 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 – druga lokacijska preveritev na območju Občine Zagorje ob Savi
3078. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1533 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Spodnje Izlake (EUP SI 2) v Občini Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti