Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3024. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, stran 7862.

  
Na podlagi šestega odstavka 204.a in desetega odstavka 207. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in za izvrševanje 250.a člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18), ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 
1. člen
V Pravilniku o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18) se v 12. členu v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. lastnoročni podpis vlagatelja ali podpis zastopnika za pravne osebe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če zahtevo iz prvega odstavka tega člena vloži pooblaščenec, je treba zahtevi priložiti tudi pisno pooblastilo za pridobivanje osebnih podatkov iz evidenc, ki jih ureja ta pravilnik.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
V 14. členu se v tretjem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »četrtega«.
V četrtem odstavku se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
3. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku besedi »pet let« nadomestita z besedama »dve leti«.
4. člen 
Priloga I se nadomesti z novo Prilogo I, ki je kot Priloga I sestavni del tega pravilnika.
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga II sestavni del tega pravilnika.
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga III sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2020
Ljubljana, dne 23. novembra 2020
EVA 2020-2030-0042
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost