Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2226. Odlok o javni gasilski službi v Občini Tišina, stran 5009.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu /ZGas/ (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 13. redni seji dne 10. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o javni gasilski službi v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Tišina (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.
3. člen 
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja občina.
(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob nesreči brezplačna.
4. člen 
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev.
(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilstva.
(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost.
II. NOSILCI IN NALOGE 
5. člen 
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju: PGD), povezanih v Gasilsko zvezo Tišina – to so: PGD Borejci, PGD Gederovci, PGD Gradišče, PGD Krajna, PGD Murski Črnci, PGD Murski Petrovci, PGD Petanjci, PGD Rankovci, PGD Sodišinci, PGD Tišina, PGD Tropovci in PGD Vanča vas.
(4) V skladu s kategorizacijo gasilskih enot, je gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Tišina, osrednja gasilska enota v Občini Tišina.
6. člen 
Občina lahko v skladu z določili Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, glede na geografske, vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti upravo ter predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
III. GASILSKE ENOTE 
7. člen 
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na območje delovanja pa teritorialne in industrijske.
(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe.
8. člen 
Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot v občini, se morajo upoštevati določila zakona, ki ureja gasilstvo in merila Vlade Republike Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine.
9. člen 
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo javno gasilsko službo skladno z veljavno zakonodajo in tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe morajo gasilske enote z občino skleniti pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske službe.
(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko določijo le gasilske enote, ki so članice Gasilske zveze Tišina. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini sopodpisujejo vsa prostovoljna gasilska društva v občini in Gasilska zveza Tišina.
(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se določi zlasti:
– obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
– organizacijo javne gasilske službe,
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(5) V pogodbi za opravljanje javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev vsako proračunsko leto določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih ta zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti.
10. člen 
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju in stražo v primeru naravnih in drugih nesreč. Požarna straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost in nevarnost v primeru naravnih nesreč.
11. člen 
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja operativnih gasilskih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja prireditve.
12. člen 
Za zagotavljanje ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi poveljstvo gasilske zveze Tišina, ki opravlja tudi naloge gasilskega poveljstva občine. Poveljstvo gasilske zveze Tišina sestavljajo poveljnik gasilske zveze in poveljniki prostovoljnih gasilskih enot na območju občine. Poveljnik Gasilske zveze Tišina vodi poveljstvo gasilske zveze in opravlja tudi naloge gasilskega poveljnika občine, vodi večje gasilske intervencije in je član štaba Civilne zaščite občine.
13. člen 
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno opremo in reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, prevzame občina.
(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilskega poveljstva Gasilske zveze Tišina odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasilstva.
14. člen 
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod pogoji iz 9. člena tega odloka, občinska uprava o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo, poveljstvo Gasilske zveze Tišina in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
15. člen 
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljevanju: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– je stara od 18 do 63 let – moški oziroma od 18 do 55 let – ženske.
16. člen 
(1) Vsako prostovoljno gasilsko društvo imenuje gasilsko enoto, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.
(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter gasilske organizacije za svoje potrebe.
17. člen 
(1) Poveljnik prostovoljne gasilske enote oziroma društva organizira in vodi strokovno-tehnične naloge enote in skrbi za njeno zakonito in strokovno delo.
(2) Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
– skrbi za intervencijsko pripravljenost enote in jo vodi med intervencijo,
– organizira in nadzira strokovno usposobljenost, urjenje in kondicijsko usposabljanje pripadnikov enote,
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme,
– opravlja druge naloge določene s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov so določene s pravili Gasilske zveze Slovenije.
18. člen 
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače mu pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega občinskega organa. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
(2) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane.
(3) Prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
19. člen 
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 % povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu organu.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
1. pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. enkratne denarne pomoči;
3. povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
(7) Gasilska zveza Tišina mora zavarovati operativne člane vseh svojih članic, za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
20. člen 
Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 19. člena tega odloka ter prispevke in stroške iz 20. člena tega odloka.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
21. člen 
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih gasilcev se izvaja po programu, ki ga potrdi/pripravi Gasilska zveza Slovenije, potrdi pa resorni minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
V. GASILSKA ZVEZA TIŠINA 
22. člen 
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v Gasilsko zvezo Tišina (v nadaljevanju: gasilska zveza).
(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem organizacijske in strokovne naloge gasilstva v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili,
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so članice zveze,
– povezovanje med članicami gasilske zveze in občino,
– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Občina Tišina imenuje poveljnika gasilske zveze za člana štaba Civilne zaščite Tišina.
(4) Poveljnik gasilske zveze je odgovoren za izvajanje strokovno-tehničnih nalog gasilstva na območju gasilske zveze. Poveljnik gasilske zveze nadzira pripravljenost, organiziranost in tehnično opremljenost nižjih poveljstev in njihovih gasilskih enot, skrbi za strokovno usposabljanje gasilcev po programih v pristojnosti gasilske zveze, vodi vaje in nastope gasilskih enot, organizirane na ravni gasilske zveze; vodi večje gasilske intervencije v primeru požarov ali drugih nesreč in opravlja druge naloge določene s pravili gasilske službe.
(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske službe, Statutom Gasilske zveze Tišina in veljavnim pravilnikom o kandidacijskem postopku.
23. člen 
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva v občini, daje:
– mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev;
– mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE 
1. Obveščanje in alarmiranje
24. člen 
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.
25. člen 
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo.
(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občinskega organa, pristojnega za javno gasilsko službo, ali drugega organa, pristojnega za vodenje nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora občinski organ, pristojen za javno gasilsko službo, oziroma drug organ, pristojen za vodenje nalog zaščite in reševanja, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma državni organ v skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan s strani pristojnega občinskega ali državnega organa.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
26. člen 
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
3. Vodenje intervencij
27. člen 
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno usposobljeni član enote (vodja intervencije), na območju katere je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi skladno z zakonom in pravili gasilske službe.
(2) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati ga mora skladno s pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno arhivirati.
4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov
28. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim sodelujočim v intervenciji dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna vozila,
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino.
5. Stroški intervencije
29. člen 
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom, krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti,
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi,
– kdor ne organizira požarno stražo s skladu s predpisi,
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja občina.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije občina iz katere je gasilska enota.
(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika civilne zaščite.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI TIŠINA 
30. člen 
Občinski svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada,
– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javna služba,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne varnosti.
31. člen 
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom,
– organizira neobvezne oblike usposabljanja pred požarom,
– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju,
– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine,
– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu,
– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom.
VIII. FINANCIRANJE 
32. člen 
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna Republike Slovenije,
– proračuna občine,
– sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti,
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.
(2) V skladu s tem odlokom se iz virov iz prejšnjega odstavka financirajo tudi dejavnosti gasilskih društev in zveze, ki so pomembne za razvoj gasilstva.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0032/2020-1
Tišina, dne 11. septembra 2020
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti