Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2222. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, stran 5007.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 3. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19, 89/20) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.298.215
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.557.567
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.752.591
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.901.421
703 Davki na premoženje 
279.200
704 Domači davki na blago in storitve 
571.970
706 Drugi davki 
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
804.976
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
341.000
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Denarne kazni 
8.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
451.976
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
87.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
87.000
73 
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.653.648
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
603.338
741 Prejeta sredstva državnega pror. iz sr. EU 
1.049.310
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
 6.352.878
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.458.230
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
201.140
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
31.290
402 Izdatki za blago in storitve 
1.144.790
403 Plačila domačih obresti 
16.010
409 Rezerve 
65.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.758.444
410 Subvencije 
18.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.071.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
129.974
413 Drugi tekoči domači transferi 
539.420
414 Tekoči transferi v tujino 
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.036.204
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.036.204
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
100.000
430 Investicijski transferi 
100.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
–54.663
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C) 
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
165.915
55 
ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
165.915
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–220.578
X. 
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
220.578
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 410-0007/2020
Podčetrtek, dne 4. septembra 2020
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost