Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2220. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Moravske Toplice, stran 5005.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. seji dne 1. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa merila, višino in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Moravske Toplice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet ali župan, in članov svetov krajevnih skupnosti.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji po tem pravilniku so: župan, podžupani in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Moravske Toplice, ki sodi v peto skupino občin glede na število prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določen 51. plačni razred.
(2) Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(4) Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen 
(1) Za opravljanje funkcije podžupana Občine Moravske Toplice, ki sodi v peto skupino občin glede na število prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določen plačni razred v razponu od 36–43.
(2) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(6) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi plačilo za udeležbo na seji občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine.
II. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
5. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma njegovega delovnega telesa.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določene višine.
(3) Članu občinskega sveta pripada:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta, sejnina v višini 110,00 EUR neto;
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta, sejnina v višini 90,00 EUR neto;
– za glasovanje na dopisni seji občinskega sveta, sejnina v višini 90,00 EUR neto;
– za predsedovanje seji delovnega telesa, sejnina v višini 50,00 EUR neto;
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, sejnina v višini 25,00 EUR neto.
(4) Sejnina se izplačuje za redne, izredne in dopisne seje, na podlagi evidence prisotnosti.
(5) Sejnina se ne izplačuje za slavnostne seje.
(6) V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje, sejnina ne izplača.
6. člen 
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada za udeležbo na seji delovnega telesa sejnina v višini 25,00 EUR neto.
(2) Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu delovnega telesa občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana.
7. člen 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo, ki se oblikuje kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji,
– nagrada za izvedbo nadzora.
(2) Sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah ostalih delovnih teles, znaša 70,00 EUR neto.
(3) Sejnina za člane nadzornega odbora znaša 57,50 EUR neto.
(4) Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v skladu s programom dela ali sklepom nadzornega odbora, se za predsednika nadzornega odbora oblikuje v višini:
– 2 sejnin za udeležbo na redni seji občinskega sveta na opravljen zahteven nadzor,
– 1 sejnine za udeležbo na redni seji občinskega sveta na opravljen manj zahteven nadzor.
(5) Članom nadzornega odbora pripada nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v znesku, ki je enak 80 % nagrade predsednika nadzornega odbora.
(6) Nadomestilo za opravljeno delo se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
8. člen 
(1) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, imajo ob volitvah članov občinskega sveta in župana, pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(2) Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev članov občinskega sveta in župana, višino nadomestila članom volilnih organov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glede na obseg volilnih opravil. Višina nadomestila ne sme presegati 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
(3) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakem izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na območju celotne občine, pravico do nadomestila v višini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
(4) Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(5) Za posebne oblike glasovanja (predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike) višino nadomestila predsedniku, članom ter njihovim namestnikom določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog občinske volilne komisije, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah, glede na čas in obseg glasovanja.
9. člen 
(1) Odgovornemu uredniku občinskega glasila pripada plačilo v višini 700,00 EUR neto na posamezno številko glasila.
(2) Uredniku prispevkov v madžarskem jeziku pripada plačilo v višini 23,00 EUR neto na posamezno stran glasila v madžarskem jeziku.
(3) Plačilo jima ne pripada za objave v uradnih objavah, ki so kot priloga glasilu.
10. člen 
(1) Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti pripada za opravljeno delo v svetu krajevne skupnosti letna nagrada v višini, določeni v petem odstavku tega člena.
(2) Odločitev o izplačevanju letne nagrade sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
(3) Sredstva za izplačevanje nagrad iz tega člena zagotovijo krajevne skupnosti v svojih proračunih.
(4) Nagrada se predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno, pod pogojem, da so bili prisotni na najmanj 4 sejah sveta krajevne skupnosti v letu.
(5) Višina nagrade se določi v naslednjih zneskih:
– predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada letna nagrada v višini, ki je določena na podlagi števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti, in sicer:
– v KS do 100 prebivalcev 200 EUR neto, 
– v KS od 101 do 300 prebivalcev 300 EUR neto, 
– v KS nad 300 prebivalcev 400 EUR neto, 
– članom sveta krajevne skupnosti pripada nagrada v višini 100 EUR neto.
(6) Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Nagrada se izplača po nalogu predsednika sveta krajevne skupnosti, ki do konca decembra tekočega leta v občinsko upravo dostavi odredbo, kateri priloži zapisnike sej sveta krajevne skupnosti. Na tej osnovi občinska uprava v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo nagrad za prejšnje koledarsko leto.
III. POVRAČILA STROŠKOV 
11. člen 
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta in člani drugih organov Občine Moravske Toplice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov, na katere so vabljeni.
(2) Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega prebivališča do kraja seje, za število prevoženih kilometrov, v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Za potrebe izplačil iz prejšnjega odstavka tega člena morajo osebe iz prvega odstavka tega člena v računovodsko službo Občine Moravske Toplice posredovati izjavo o uveljavljanju potnih stroškov, ki jo podajo ob izvolitvi oziroma imenovanju.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo tudi pravico do dnevnice in povračila stroškov prevoza in prenočevanja na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila stroškov prevoza in dnevnice uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, stroške prenočevanja pa na podlagi predloženega računa.
(5) Nalog za službeno potovanje občinskim funkcionarjem izda župan, županu pa direktor občinske uprave.
(6) Stroški iz četrtega odstavka tega člena se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih organih in se izplačujejo v petnajstih dneh po prejemu naloga za službeno potovanje oziroma računa prenočevanja.
12. člen 
Plače, plačilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v mesecu.
13. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, v kolikor nimajo tega urejenega z lastnimi akti.
14. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/07, 34/11).
Št. 410-00046/2020-3
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti