Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2219. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Moravske Toplice, stran 5004.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. seji dne 1. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa:
– način in postopek organiziranja šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Moravske Toplice,
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza in povračila stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza,
– določitev višine povračila stroškov prevoza in način izplačevanja.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Do brezplačnega šolskega prevoza je upravičen učenec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Moravske Toplice:
– ki obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu in je njegovo prebivališče od matične osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre;
– ki obiskuje prvi razred osnovne šole, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od matične osnovne šole, učenec ostalih razredov pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo;
– ki zaradi prešolanja obiskuje šolo izven matičnega okoliša in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan;
– ki je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
(2) Do povračila stroškov prevoza je upravičen:
– učenec prvega razreda brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza;
– učenec, ki je upravičen do brezplačnega šolskega prevoza, vendar ga občina ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje;
– učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva in ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva;
– otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, katerega starši oziroma skrbniki soglašajo, da za prevoz otroka poskrbijo sami,
– otrok s posebnimi potrebami, ki ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
3. člen 
(1) Šolske prevoze za upravičence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika praviloma organizira Občina Moravske Toplice s pogodbenimi prevozi z izvajalci, izbranimi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Za te upravičence morajo osnovne šole oziroma zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati seznam učencev, ki mora vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča, razred ter vrsto prevoza.
(2) Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma skrbniki posredovati na Občino Moravske Toplice vlogo za povrnitev stroškov prevoza. Upravičencem pripada pravica do povračila stroškov prevoza od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli pa se za obdobje šolskega leta. Na podlagi popolne vloge izda občinska uprava odločbo, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Občinska uprava na osnovi pravnomočne odločbe pripravi pogodbo, s katero se podrobneje uredijo pravice in obveznosti staršev oziroma skrbnikov, osnovne šole oziroma zavoda in občine. Podlaga za povrnitev stroškov prevoza je poročilo o prisotnosti učencev pri pouku, ki ga posreduje osnovna šola oziroma zavod do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami je vlogi potrebno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
(4) Sredstva za povračilo stroškov prevoza se upravičencem nakazujejo mesečno na osebni račun staršev oziroma skrbnikov v 30 dneh po prejemu poročila o prisotnosti učenca pri pouku.
(5) Stroški prevoza se krijejo za dni, ko je učenec prisoten pri pouku.
(6) V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo šolo oziroma zavod v istem kraju, pripada staršem pravica do povračila stroškov za dni, ko so opravili prevoz otrok, ne glede na število otrok.
4. člen 
(1) Upravičencem iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pripada povračilo stroškov prevoza v višini, ki jo dobimo tako, da skupni strošek pogodbenih prevoznikov vseh osnovnih šol v občini delimo s številom otrok vozačev in številom šolskih dni, za vsak dan prisotnosti učenca pri pouku.
(2) Upravičencem iz četrte in pete alineje drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pripada povračilo stroškov prevoza v višini 15 % cene 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina za vsak polni kilometer razdalje. Za ugotavljanje razdalje se upošteva daljinomer zemljevid.najdi.si.
(3) Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami in šolo oziroma zavodom organizira poseben prevoz, namenjen prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
(4) V primeru, da je organiziran šolski prevoz na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo stroškov, pa ga učenci ne koristijo, niso upravičeni do povračila stroškov prevoza.
5. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V šolskem letu 2020/2021 pripada upravičencem, ki bodo vlogo posredovali do konca leta 2020, pravica do povračila stroškov prevoza od 1. 9. 2020 naprej.
Št. 410-00048/2020-3
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice: 
Alojz Glavač

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti