Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2218. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020, stran 5003.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 4. dopisni seji dne 9. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.381.446
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.899.927
70
DAVČNI PRIHODKI
2.361.678
700 Davki na dohodek in dobiček
2.120.604
703 Davki na premoženje
205.053
704 Domači davki na blago in storitve
36.021
71
NEDAVČNI PRIHODKI
538.248
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
285.441
711 Takse in pristojbine
1.218
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
248.953
72
KAPITALSKI PRIHODKI
70.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
10.000
73
PREJETE DONACIJE
0.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
0.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.411.520
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
753.053
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
658.466
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
4.487.634
40
TEKOČI ODHODKI
1.463.569
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
225.112
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.233
402 Izdatki za blago in storitve
1.156.413
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
31.810
41
TEKOČI TRANSFERI
1.292.892
410 Subvencije
13.250
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
698.808
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
165.550
413 Drugi tekoči domači transferi
415.284
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.669.221
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.669.221
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
61.953
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
18.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.903
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–106.188
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
207.753
50
ZADOLŽEVANJE
207.753
500 Domače zadolževanje
207.753
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
134.197
55
ODPLAČILA DOLGA
134.197
550 Odplačila domačega dolga
134.197
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–32.632
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
73.556
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
106.188
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
32.632
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2020-2
Mežica, dne 9. septembra 2020
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti