Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020, stran 5001.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 4. izredni seji dne 7. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19, 85/20) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.723.927,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.010.090,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
12.422.200,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.839.000,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.338.200,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
245.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.587.890,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.206.890,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
15.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
116.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
238.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
313.000,00
720
PRIH. OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLG. SREDSTEV
311.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
53.900,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
53.900,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.346.937,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.346.937,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.610.031,80
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.360.417,00
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
881.100,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
154.600,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.835.571,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
138.450,00
409
REZERVE
350.696,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.764.890,00
410
SUBVENCIJE
100.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.927.820,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
593.220,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.143.850,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.729.698,51
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.729.698,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.755.026,29
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PO IN FO, KI NISO PROR. UPORABNIKI
123.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM
2.632.026,29
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–6.886.104,80
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
7.590.894,80
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
7.590.894,80
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.073.000,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.073.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–368.210,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
6.517.894,80
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
6.886.104,80
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
368.210,93
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19, 85/20) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 165.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 185.693,00 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.«
3. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19, 85/20) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 6.724.000,80 evrov pri poslovnih bankah, do višine 244.874,00 evrov pri državnem proračunu in do višine 622.020,00 evrov pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.«
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019
Litija, dne 7. septembra 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti