Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2214. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, stran 4994.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 15. člena Statuta občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15, 68/18 in 61/19), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo,110/09 in 92/12), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19), 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18), 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) so Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji, dne 18. 2. 2020, Občinski svet Občine Dobrna na 10. redni seji, dne 11. 12. 2019, Občinski svet Občine Kozje na 1. dopisni seji, dne 30. 3. 2020, Občinski svet Občine Laško na 8. redni seji, dne 12. 2. 2020, Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji, dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 11. redni seji, dne 29. 1. 2020, Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji, dne 23. 1. 2020, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. dopisni seji, dne 24. 3. 2020, Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji, dne 16. 6. 2020, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 1. dopisni seji, dne 10. 4. 2020, Občinski svet Občine Štore na 8. redni seji, dne 19. 2. 2020, Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji, dne 19. 2. 2020, Občinski svet Občine Vojnik na 10. redni seji, dne 27. 2. 2020, Občinski svet Občine Zreče na 3. dopisni seji dne 16. 3. 2020 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen
(ustanovitev javnega lekarniškega zavoda) 
(1) Javni lekarniški zavod Celjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 30/96 in 39/98), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08).
(2) Občine ustanoviteljice zavoda so:
– Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
– Občina Kozje, Kozje 37 3260 Kozje,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
– Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec,
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore,
– Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje,
– Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
(3) Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje lekarniške dejavnosti pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno številko 10031200.
(4) S tem odlokom občine ustanoviteljice usklajujejo delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo področje lekarniške dejavnosti.
2. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic zavoda ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ustanovitvene in upravljavske deleže ustanoviteljev;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacijske enote zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela;
– vire, pogoje in načine pridobivanja sredstev za delo zavoda;
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu;
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje;
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje;
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljev in zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– druge določbe v skladu z zakonom, ki ureja področje lekarniške dejavnosti.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge Sveta ustanoviteljev iz 2. člena tega odloka;
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev Sveta ustanoviteljev;
– delitev stroškov za delo Sveta ustanoviteljev.
II. STATUSNE DOLOČBE 
5. člen
(ustanovitveni deleži) 
(1) Občine ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
Zap. št. 
Občina
Odstotek
1.
Mestna občina Celje 
38,71 %
2.
Občina Dobrna
0,52 %
3.
Občina Kozje
2,13 %
4.
Občina Laško
5,49 %
5.
Občina Radeče
3,90 %
6.
Občina Rogaška Slatina
7,79 %
7.
Občina Rogatec 
2,21 %
8.
Občina Slovenske Konjice
10,33 %
9.
Občina Šentjur
9,45 %
10.
Občina Šmarje pri Jelšah
6,55 %
11.
Občina Štore
3,44 %
12.
Občina Vitanje
0,49 %
13.
Občina Vojnik
5,74 %
14.
Občina Zreče
3,25 %
(2) Ustanoviteljice imajo pravico in dolžnost sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(3) Ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje deleže upravljanja:
Zap. št. 
Občina
Odstotek
1.
Mestna občina Celje 
32,46 %
2.
Občina Dobrna
1,46 %
3.
Občina Kozje
1,99 %
4.
Občina Laško
8,53 %
5.
Občina Radeče
2,73 %
6.
Občina Rogaška Slatina
7,26 %
7.
Občina Rogatec 
2,01 %
8.
Občina Slovenske Konjice
9,79 %
9.
Občina Šentjur
12,52 %
10.
Občina Šmarje pri Jelšah
6,73 %
11.
Občina Štore
3,03 %
12.
Občina Vitanje
1,48 %
13.
Občina Vojnik
5,78 %
14.
Občina Zreče
4,23 %
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Celjske lekarne.
(3) Sedež zavoda je: Miklošičeva ulica 1, Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom ter odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VSEBINA DELA ZAVODA 
8. člen
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah, podružnicah lekarn ali s priročno zalogo zdravil.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in lekarniških podružnicah:
– Lekarna Citycenter,
– Lekarna Center,
– Lekarna Gregorčičeva,
– Lekarna Kozje,
– Lekarna Laško,
– Lekarna Lava,
– Lekarna Loče,
– Lekarna Nova vas,
– Lekarna Otok,
– Lekarna Planet,
– Lekarna Radeče,
– Lekarna Rogaška Slatina,
– Lekarna Slovenske Konjice,
– Lekarna Šentjur,
– Lekarna Šmarje pri Jelšah,
– Lekarna Vojnik,
– Lekarna Zreče,
– Lekarniška podružnica Dobrna,
– Lekarniška podružnica Rimske Toplice,
– Lekarniška podružnica Rogatec,
– Lekarniška podružnica Štore;
– Lekarniška podružnica Vitanje.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom zavoda.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo zavoda določa statut zavoda.
(6) Zavod lahko organizira spletno lekarno.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen
(dejavnost zavoda) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov, in vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: galenska zdravila),
– radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja področje ravnanja z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka, lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod ima naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za strokovni kader farmacevtske smeri za srednjo in univerzitetno stopnjo izobrazbe pod vodstvom usposobljenih mentorjev.
(4) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili zakona, ki ureja področje lekarniške dejavnosti in ostalih področnih zakonov, in sicer:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost,
– mentorstvo,
– informativno dejavnost.
(5) Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v:
10.830 
Predelava čaja in kave
21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
72.110
Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovanje in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
82.920 
Pakiranje
85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.901
Alternativne oblike zdravljenja
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
(6) Poleg dejavnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(7) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem občin ustanoviteljic.
(8) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti in ob predhodno izkazanem javnem interesu ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem občin ustanoviteljic.
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen
(organi zavoda) 
(1) Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda, kadar direktor zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti,
– svet zavoda in
– strokovni svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
11. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi ter s soglasjem Sveta ustanoviteljev.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima vsaj pet let izkušenj s področja vodenja in predloži program razvoja zavoda.
(5) Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja zavoda, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(6) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
12. člen 
(nadomeščanje direktorja) 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja zavoda delavec, ki ga direktor zavoda pooblasti s pisnim pooblastilom. Pristojnosti pooblaščenega delavca v času nadomeščanja so določene v pisnem pooblastilu direktorja zavoda.
13. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja zavoda) 
Če direktorju zavoda predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja zavoda.
14. člen 
(strokovni vodja zavoda) 
(1) Če direktor zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja področje lekarniške dejavnosti, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja zavoda.
(2) Strokovnega vodjo zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
(4) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
15. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda šteje 24 članov, ki ga sestavljajo:
– 14 predstavnikov občin ustanoviteljic,
– osem predstavnikov zaposlenih v zavodu,
– en predstavnik pacientov in
– en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
(3) Vsaka občina ustanoviteljica imenuje svojega predstavnika, in sicer v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa veljavni pravilnik, ki ureja področje volitev predstavnikov delavcev zavoda Celjske lekarne v svet zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje Svet ustanoviteljev izmed polnoletnih občanov, ki imajo stalno prebivališče na območju občin ustanoviteljic, in sicer na podlagi izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika ZZZS imenuje pristojni organ ZZZS, Območna enota Celje.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Podrobnejše delovanje sveta zavoda se uredi s poslovnikom.
16. člen 
(naloge sveta zavoda) 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z določili zakona, ki ureja področje lekarniške dejavnosti,
– sprejema statut zavoda v soglasju s Svetom ustanoviteljev,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema letni program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda v soglasju s Svetom ustanoviteljev,
– obravnava in sprejema poslovni načrt zavoda,
– razpisuje in potrjuje popise sredstev,
– občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– občinam ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, v soglasju s Svetom ustanoviteljev,
– predlaga ustanovitev oziroma ukinitev lekarn, lekarniških podružnic ter odloča o priročnih zalogah zdravil in poslovnem času lekarn,
– s soglasjem Sveta ustanoviteljev imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja področje lekarniške dejavnosti,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja zavoda,
– odloča o stanju zalog,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
17. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Člani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja zavoda in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Način dela in sprejemanje odločitev na strokovnem svetu zavoda uredi strokovni svet s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(5) O delu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik. Za vsebino zapisnika, način vodenja zapisnika in hrambo zapisnikov strokovnega sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe poslovnika sveta zavoda.
(6) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem odlokom;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda;
– svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sklepe za odpravo pomanjkljivosti;
– imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
– predlaga člane stalnih in občasnih komisij sveta zavoda;
– odloča o drugih vprašanjih, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
18. člen
(premoženje zavoda) 
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda dajo občine ustanoviteljice zavodu v upravljanje nepremične v lasti občin ustanoviteljic, v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2018.
(2) Za izvajanje dejavnosti zavoda ima zavod v lasti finančno in stvarno premoženje v obliki in vrednostih, kot izhajajo iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2018.
(3) S finančnim premoženjem ravna zavod kot dober gospodar in v skladu z določbami zakona, ki ureja področje lekarniške dejavnosti.
(4) S stvarnim premoženjem ravna zavod v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) Zavod je za upravljanje s premoženjem odgovoren občini ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja.
(6) K razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda mora zavod pridobiti soglasje Sveta ustanoviteljev.
19. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev, ki zajemajo zlasti:
– plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– plačila iz proračunskih sredstev,
– sredstva občin ustanoviteljic,
– sredstva pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu in
– druge vire na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
20. člen 
(zadolževanje zavoda) 
(1) Zavod se lahko brez soglasja občin ustanoviteljic zadolži do višine 500.000,00 eurov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
21. člen
(presežek prihodkov in primanjkljaj sredstev) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari zavod se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo upravnih prostorov, lekarn, podružnic lekarn ter galenskih in kontrolno-analiznih laboratorijev,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Kot solventno poslovanje zavoda iz prve alineje prejšnjega odstavka se šteje poslovanje, ki omogoča dolgoročni vir sredstev v poslovanju zavoda, nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga in šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu.
(3) Za likvidno poslovanje zavoda iz prve alineje prvega odstavka mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki najmanj v višini povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja zavoda v preteklem letu.
(4) Svet zavoda predlaga Svetu ustanoviteljev, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne občinam ustanoviteljicam, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smejo občine ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(5) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata Svet ustanoviteljev in svet zavoda, skladno z določili zakona, ki ureja področje lekarniške dejavnosti.
(6) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča Svet ustanoviteljev na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
22. člen
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti za katero je ustanovljen in registriran, v svojem imenu in za svoj račun, samostojno in v okviru omejitev, določenih s predpisi in tem odlokom.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN OBČINAMI USTANOVITELJICAMI 
23. člen
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča Svetu ustanoviteljev vsaj enkrat letno o svojem poslovanju,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– z občinami ustanoviteljicami oblikuje mrežo javne lekarniške službe in skrbi za njeno realizacijo,
– sodeluje pri ukrepih občin ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja občinam ustanoviteljicam ustrezne podatke v skladu z zakonom,
– izvaja in opravlja druge pristojnosti in naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
(2) Občine ustanoviteljice:
– v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva,
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njihovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva,
– imenujejo in razrešujejo svoje predstavnike v svet zavoda,
– izvajajo nadzor nad poslovanjem zavoda in porabo finančnih sredstev,
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo pravico zahtevati sklic sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi,
– izvajajo in opravljajo druge pristojnosti in naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
(3) Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu zavoda.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
24. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic izvršuje skupni organ iz 2. člena tega odloka, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic z zakonom, drugim predpisom ali s tem odlokom pridržano mestnemu svetu oziroma občinskim svetom občin ustanoviteljic.
(2) Občine ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo sklenejo v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega odloka. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
XI. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
25. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
26. člen
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut zavoda, s katerim uredi notranjo organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje ter organiziranost zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljev.
27. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom zavoda lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE 
28. člen
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo občine ustanoviteljice.
XIV. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
29. člen
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 2. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Celju, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava Mestne občine Celje.
30. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev) 
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Celjske lekarne, razen tistih, katerih izvrševanje je s tem odlokom ali zakonom pridržano mestnemu svetu in občinskim svetom občin ustanoviteljic.
XV. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV 
31. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe zavoda;
2. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje zavoda v skladu z določili zakona in statuta zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z določili zakona;
4. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena zavoda;
5. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje soglasje k statutu zavoda;
8. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
9. potrjuje letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;
10. daje soglasje k poslovnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda;
11. izvaja javni poziv za izbiro predstavnika pacientov v svet zavoda;
12. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do zavoda v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
32. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin ustanoviteljic, ki so ga ustanovile.
XVI. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV 
33. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev) 
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljev. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
(3) Svet ustanoviteljev pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik sveta zavoda.
34. člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev) 
(1) Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, deležev upravljanja.
(2) Deleži upravljanja iz prejšnjega odstavka so določeni v 5. členu tega odloka in se novelirajo ob vsakokratni novi sestavi sveta zavoda.
35. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj osem članov sveta ustanoviteljev.
36. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu) 
(1) Mestni svet oziroma občinski sveti občin ustanoviteljic lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzamejo do njih svoje stališče.
(2) Pri obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred mestnim svetom oziroma posameznim občinskim svetom občin ustanoviteljic, predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
XVII. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV 
37. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev) 
(1) Višino sredstev potrebnih za delovanje Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen
(opravljanje funkcije) 
(1) Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
(2) Svet zavoda bo skladno z določbami 15. člena tega odloka imenovan po izteku mandata članov sveta zavoda, ki opravljajo svojo funkcijo v času sprejema tega odloka.
39. člen 
(uskladitev statuta zavoda) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta zavoda in drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08) in Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne, oba objavljena (Uradni list RS, št. 61/08).
41. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok objavi Mestna občina Celje v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu na mestnem svetu in vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic zavoda in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki svojih predpisov ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v uradnem glasilu, ki ga same določijo.
Št. 0301-4/2019
Celje, dne 18. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
Župan 
Občine Dobrna 
Bojan Brecl 
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
Branko Kidrič 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 
Župan 
Občine Vitanje 
Slavko Vetrih 
Župan 
Občine Vojnik 
Branko Petre
Št. 032-0008/2020-49 
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti