Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2213. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 15 – Rakovlje zahod, stran 4992.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 1. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 15 – Rakovlje zahod 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 15 – Rakovlje zahod (v nadaljevanju: SD OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo SD OPPN) 
(1) Priprava SD OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave SD OPPN z dne 20. 8. 2020.
(2) Ker so usmeritve za pripravo SD OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN in veljavnem OPPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) Območje SD OPPN se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP), ki je v OPN določena kot Rakovlje: RA01. OPN nadalje v 92. členu določa, da podrobne izvedbene pogoje v EUP določa že sprejet oziroma veljaven Občinski podrobni prostorski načrt Rakovlje PA 15 Zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11, 82/12, 6/18; v nadaljevanju: obstoječ / veljaven OPPN). Temu prostorskemu aktu OPN v 122. členu tudi podaljšuje nadaljnjo veljavnost.
(4) Za območje SD OPPN je v celoti določena namenska raba kot stavbna zemljišča ter podrobnejša namenska raba kot SS – stanovanjske površine. Skladno z zakonom in 41. členom OPN so območja take namenske rabe pretežno namenjena bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
(5) Okvirne usmeritve za spremembe in dopolnitve obstoječih OPPN v OPN niso določene, zato se v postopku SD OPPN smiselno upošteva hierarhično višje prostorske akte, med njimi predvsem Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), določbe OPN, ki urejajo sosednja primerljiva območja, ter investicijsko namero iz pobude. Pri pripravi SD OPPN se smiselno upošteva določbe veljavnega OPPN oziroma njegova konceptualna izhodišča.
(6) Veljavni OPPN zavzema območje na jugozahodnem delu naselja Rakovlje zahodno od obstoječe osnovne šole. Vzhodni in severni rob območja sta v celoti pozidana, zahodni rob pa tvori regionalna cesta. Južni del območja je v celoti namenjen za širitev šolskega kompleksa proti zahodu ter za umestitev športnorekreacijskih površin. Osrednji del območja je namenjen izgradnji eno do dvostanovanjskih stavb, medtem ko je na skrajnem severnem delu omogočena gradnja enostanovanjskih stavb. Območje veljavnega OPPN je razdeljeno na 3 enote urejanja. Enota 'A' se nahaja na severnem delu ureditvenega območja in je znotraj njega dovoljena izgradnja 7 enostanovanjskih stavb ter 16 eno do dvostanovanjskih stavb. Enota 'B' se nahaja na osrednjem delu območja in je znotraj njega dovoljena gradnja 4 večstanovanjskih stavb. Enota C pa se nahaja na južnem delu območja in je znotraj njega dovoljena širitev osnovne šole in vrtca ter umestitev športnorekreacijskih površin.
(7) Skozi izvajanje določil veljavnega OPPN se je v praksi pokazala potreba po določenih spremembah glede pogojev gradnje, ki se nanašajo na celotni območji enot 'A' in 'B'. Na območje 'C' pa se s SD OPPN ne posega.
(8) Znotraj enote urejanja 'A' se je na severnem delu območja, kjer še niso izgrajene stavbe izkazalo, da so predlagane parcele namenjene gradnji in velikosti stavb premajhne glede na izražene potrebe potencialnih investitorjev ter kupcev. Zato se namesto sedmih oblikujejo zgolj štiri parcele namenjene gradnji, ki so večje, pogoji glede velikosti stavb pa primerljivi s sosednjimi. Hkrati se za celotno območje 'A' in 'B' namesto določitve konkretnih tlorisnih velikosti stavb določijo faktorji izrabe, kar je skladno s sprejetim OPN za Občino Braslovče. Predlagani faktorji izrabe se uskladijo s tistimi v sosednjih primerljivih območjih. Na novo se določi maksimalna velikost enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z novo zakonodajo ter se za njih zmanjšajo zahtevani odmiki od sosednjih parcel, namenjenih gradnji in s tem uskladijo z odmiki, ki so določeni v OPN za primerljiva območja.
(9) Znotraj enote 'B' se zaradi racionalne izrabe prostora ter posledično cenovno dostopne gradnje poda možnost izgradnje dodatne etaže pri večstanovanjskih objektih. S tem, da se pri stavbi B4 opredeli namembnost poleg stanovanjske tudi možnost splošnih družbenih dejavnosti ali poslovnih, upravnih stavb.
(10) Zaradi racionalne izrabe mansardnih stanovanj se med dopustna odstopanja za obe enoti 'A' in 'B' dopusti povečanje višine stavb za do največ 1,00 metra ter spremembo naklona strehe za največ 5°.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja SD OPPN) 
(1) Območje SD OPPN se nanaša na del območja veljavnega OPPN in zajema celotni območji enot 'A' in 'B'. V območje 'C' se ne posega.
(2) Enota urejanja 'A'
Enota 'A' je delno že pozidana s stanovanjskimi stavbami, in sicer z objekti od A8 do vključno A23. Na območju predvidenih sedmih stavb od A1 do A7 se s SD OPPN načrtuje umestitev samo štirih stavb. Za te stavbe se določi nova parcelacija, z večjimi parcelami, namenjenimi gradnji. To posledično pomeni manjšo spremembo pri legi dovozne ceste C-1. Komunalna in energetska infrastruktura se ne spreminja in se v okviru dopustnih odstopanj določenih v 24. členu odloka lokacijsko prilagodi spremenjenemu poteku dovozne ceste C-1. Za celotno enoto 'A' se namesto tlorisnih dimenzij stavbe na novo določijo faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, ki ne sme presegati 0,6, vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti. Za še neizgrajene stavbe od A1 do A4 se na novo določi gradbena linija, ki jo morajo objekti s severno fasado nalegati. Za že legalno zgrajene stavbe od A8 do A23 pa je pri prizidavah, novogradnjah ali rekonstrukcijah obvezna ohranitev obstoječega odmika od severnega roba parcele, namenjene gradnji. Glede postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov se dopusti manjši odmik od sosednjih parcel, ki pa mora znašati najmanj 2,00 m. Dopustna velikost enostavnih in nezahtevnih objektov se v skladu z novo zakonodajo poveča iz 30 m² na 50 m².
(3) Enota urejanja 'B'
Spremeni se umestitev stavb od B1 do B4, ki morajo biti usmerjene pravokotno z daljšo stranico na že zgrajeno cesto C3 na severu. Severna fasada mora biti oblikovana kot slepa fasada brez okenskih odprtin, izjema je možna zgolj pri umestitvi vertikalnih komunikacij in skupnega hodnika. Ravno tako se namesto tlorisnih dimenzij na novo določi faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, ki ne sme presegati 0,6, vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti. Dopusti se povečanje za eno etažo do največ K+P+2+M, pri čemer je lahko klet delno vkopana. Posledično se dopusti povečanje višine slemena merjenega od kote tal za eno etažo, to je na največ 14.00 m. Dovoljena je tudi postavitev skupnih nadstreškov za avtomobile. Dopusti se možnost izgradnje podzemnih garaž. V stavbi B4 se opredeli namembnost poleg stanovanjske tudi možnost splošnih družbenih dejavnosti ali poslovnih, upravnih stavb. Komunalna in energetska infrastruktura se ne spreminja.
(4) Dopustna odstopanja za enoti urejanja 'A' in 'B'
V dopustnih odstopanjih se za enoti urejanja 'A' in 'B' dopusti povečanje višine slemena merjena od kote tal za največ 1.00 m ter povečanje ali zmanjšanje naklona strešin za največ 5°.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo SD OPPN bodo smiselno upoštevale hierarhično višje prostorske akte, med njimi predvsem Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), določbe OPN, ki urejajo sosednja primerljiva območja, ter določbe veljavnega OPPN oziroma njegova konceptualna izhodišča.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik. V postopku priprave SD OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo SD OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka SD OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja SD OPPN se na podlagi 119. in 123. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA
ROKI
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
september 2020
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, 
hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka SD OPPN 
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka SD OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka SD OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka SD OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga SD OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga SD OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem SD OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga SD OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o SD OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
6. Telemach d.d. Ljubljana
7. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
8. Simbio d.o.o.
9. Občina Braslovče.
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi SD OPPN z objavo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem SD OPPN v fazi izdelave osnutka SD OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem SD OPPN z objavo osnutka SD OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka SD OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave in priprave SD OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, geološkega poročila, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi občina v proračunu.
10. člen 
(določitev objave) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-6/2020-7
Braslovče, dne 1. septembra 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti