Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2208. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, stran 4987.

  
Na podlagi enajstega odstavka 15. člena in devetega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi 
1. člen 
V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/16 in 16/19) se v 10. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec zaradi hitrega odziva na vloge za dodelitev ad hoc vlakovnih poti preuči potrebe po rezervnih zmogljivostih, ki bodo na voljo v okviru voznega reda omrežja.«.
2. člen 
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Metodologija določanja uporabnine in njena višina se objavita v programu omrežja po predhodni odobritvi ministrstva. Metodologija se mora občasno posodabljati z upoštevanjem najboljših mednarodnih praks.«.
V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Metodologija vsebuje tudi način porazdelitve stroškov med različne kategorije storitev upravljavca, ponujene prevoznikom.«.
3. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Višina tako določene uporabnine ne sme izključiti uporabe infrastrukture s strani tistih tržnih delov, ki lahko plačajo vsaj stroške, nastale neposredno zaradi izvajanja storitev železniškega prometa, in stopnjo donosnosti, ki jo trg lahko prenese.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec lahko uvede dodatno razlikovanje med tržnimi deli glede na prepeljano blago ali potnike. Opredelijo se tudi tržni deli, v katerih prevozniki trenutno ne obratujejo, vendar bi v času veljavnosti sistema zaračunavanja uporabnin v njih lahko opravljali storitve. Upravljavec za te tržne dele ne vključi pribitkov v sistemu zaračunavanja uporabnin. Seznam tržnih delov se objavi v programu omrežja in se pregleda vsakih pet let. Regulatorni organ je pristojen za preverjanje objavljenega seznama tržnih delov v programu omrežja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
V 37. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev iz prvega odstavka tega člena, prvega odstavka 38. člena in prvega odstavka 39. člena te uredbe morajo upravljavcu zagotoviti informacije o višini plačila za opravljanje posameznih storitev. Upravljavec informacije o višini plačila vključi v program omrežja ali navede spletno mesto, kjer so take informacije na voljo brezplačno v elektronski obliki.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »vleko« dodata vejica in besedilo »za katero se izda ločen račun, ki mora vsebovati informacijo o ceni električne energije«.
6. člen 
V 39. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar storitve iz prvega odstavka tega člena in prvega odstavka prejšnjega člena ponuja en sam ponudnik, višina plačila za take storitve ne sme presegati stroškov, ki nastanejo pri njihovem opravljanju, skupaj z razumnim dobičkom.«.
7. člen 
V 43. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prevoznikom zaradi motenj v železniškem prometu, ki nastanejo zaradi nepravočasne najave izvajanja obsežnejših investicij na železniški infrastrukturi, pripada denarno nadomestilo za nastale stroške. Obračun se izvaja na osnovi metodologije, ki jo sprejme upravljavec ob predhodnem soglasju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, v kateri se opredelijo roki najave izvajanja investicij. Metodologija iz prejšnjega stavka je del režima učinkovitosti, ki jo upravljavec objavi v Programu omrežja. Investitor izplača priznano povračilo stroškov prevoznikom upravljavcu, na podlagi izstavljenega zahtevka za posamezno investicijo. Upravljavec izplača denarno nadomestilo za priznane stroške prevoznikom v imenu in za račun investitorja.«.
Dosedanji drugi do deveti odstavek postanejo tretji do deseti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uporaba metodologije) 
Metodologija obračuna primerne odškodnine zaradi izvajanja investicijskih del (gradenj in nadgradenj) na javni železniški infrastrukturi, objavljena v Programu omrežja 2020 kot priloga 6A, se uporablja za obračun odškodnine za škodo, ki je nastala do konca leta 2020. Upravljavec do 30. 9. 2020 pošlje Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo v soglasje predlog nove metodologije obračuna primerne odškodnine za obdobje po 1. 1. 2021.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-45/2020
Ljubljana, dne 10. septembra 2020
EVA 2020-2430-0074
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost