Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2176. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, stran 4889.

  
Na podlagi 324. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba za povečanje energetske učinkovitosti stavb oseb javnega sektorja določa tudi spodbujanje priprave projektov za energetsko učinkovito prenovo in graditev stavb državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je država (v nadaljnjem besedilu: osebe javnega sektorja, zavezane za prenovo in graditev).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c, 9.č in 9.d člen, ki se glasijo:
»9.a člen 
(določitev seznama stavb oseb javnega sektorja za energetsko prenovo in graditev) 
Vlada Republike Slovenije enkrat letno do konca oktobra s sklepom na podlagi meril iz 9.b člena te uredbe na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, določi seznam stavb oseb javnega sektorja, primernih za energetsko prenovo, in graditev novih skoraj ničenergijskih stavb.
9.b člen 
(merila določitve seznama stavb) 
(1) Merila za vključitev na seznam iz prejšnjega člena so:
– stavba mora biti v večinski lasti Republike Slovenije,
– stavba ne dosega predpisanih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, določenih v predpisu, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah,
– oseba javnega sektorja, zavezana za prenovo in graditev, ima za del investicij, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna, zagotovljene pravice porabe.
(2) Pri uvrstitvi na seznam stavb iz prejšnjega člena, ki so primerne za energetsko prenovo, se lahko upoštevajo tudi naslednja dodatna merila:
– začetek pripravljalnih storitev za izvajanje investicije,
– mehanska odpornost in stabilnost posamezne stavbe ali njenega dela, določena z zakonom, ki ureja graditev objektov,
– požarna varnost, določena z zakonom, ki ureja graditev objektov,
– zagotavljanje varstva kulturne dediščine,
– možnost oblikovanja skupnih projektov prenove stavb oseb javnega sektorja.
9.c člen 
(zagotavljanje sredstev za namen izvajanja projektov prenove in graditve stavb oseb javnega sektorja) 
Zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo projektov za energetsko učinkovito prenovo in graditev stavb oseb javnega sektorja se lahko izkazuje iz naslednjih virov financiranja:
– sredstva državnega proračuna,
– sredstva evropske kohezijske politike in drugih evropskih finančnih mehanizmov,
– proračunski in namenski skladi,
– zasebna sredstva,
– drugo.
9.č člen 
(priprava ekonomske in tehnične dokumentacije) 
(1) Storitev priprave ekonomske in tehnične dokumentacije, potrebne za prenovo ali graditev skoraj ničenergijskih stavb oseb javnega sektorja, izvaja gospodarska družba, ki jo določi Vlada Republike Slovenije, da kot notranji izvajalec za državo in njene organe opravlja storitve investicijskega inženiringa, če izpolnjuje pogoje za oddajo naročila med osebami v javnem sektorju v skladu z zakonom, ki določa pravila o postopkih javnega naročanja. Edini ustanovitelj in družbenik te družbe je Republika Slovenija. Poslovni delež družbe se ne more deliti ali prenesti na drugo osebo.
(2) Ekonomska in tehnična dokumentacija je dokumentacija, ki zajema investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo, potrebno za začetek izvajanja prenove ali graditev skoraj ničenergijskih stavb oseb javnega sektorja.
9.d člen 
(prijava in poročanje za namen izvajanja projektov javnih stavb) 
(1) Osebe javnega sektorja, zavezane za prenovo in graditev, ministrstvu, pristojnemu za energijo, vsako leto najpozneje do začetka julija pošljejo seznam stavb oseb javnega sektorja, ki izpolnjujejo merila iz 9.b člena te uredbe.
(2) Osebe javnega sektorja, zavezane za prenovo in graditev, ministrstvu, pristojnemu za energijo, vsako leto najpozneje do konca januarja za preteklo leto poročajo o izvajanju projektov prenove in graditve stavb oseb javnega sektorja, ki so bili v skladu z 9.b členom določeni kot primerni.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi skupno poročilo o stanju projektov in ga pošlje Vladi Republike Slovenije v sprejetje najpozneje do konca aprila tekočega leta. Vsebina skupnega poročila mora vsebovati pregled projektov, stanje izvajanja projektov, finančno konstrukcijo posameznega projekta, izpolnjevanje predvidenega terminskega načrta in opredelitev tveganj ter druge pomembne vsebine za poročanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-42/2020
Ljubljana, dne 27. avgusta 2020
EVA 2020-2430-0083
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti