Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1701. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019, stran 3714.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2019.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 izkazuje (v EUR brez centov):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.026.195
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.777.082
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.951.744
700
Davki na dohodek in dobiček
2.515.586
703
Davki na premoženje
379.580
704
Domači davki na blago in storitve
56.004
706
Drugi davki
573
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
825.339
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
473.370
711
Takse in pristojbine
5.808
712
Globe in druge denarne kazni
7.908
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
338.252
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
82.440
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
82.440
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
166.672
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
166.672
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.695.876
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.100.493
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
240.520
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.361
402
Izdatki za blago in storitve
815.606
403
Plačila domačih obresti
7
409
Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.539.928
410
Subvencije
15.517
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
772.916
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
252.474
413
Drugi tekoči domači transferi
499.022
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
961.949
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
961.949
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
93.505
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
9.252
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
84.253
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
330.319
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
329.974
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.136.661
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
35.104
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
35.104
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
35.350
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
35.350
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–246
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
67.797
500
Domače zadolževanje
67.797
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
34.284
550
Odplačila domačega dolga
34.284
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
363.586
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
33.513
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–330.319
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
378.116
4. člen 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2019 v višini 363.586 EUR, se bo razporedil v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0053/2019
Breznica, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti