Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1074. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog, stran 2622.

  
Na podlagi 10. in 34. člena Zakona o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog 
1. člen 
V Pravilniku o izvrševanju probacijskih nalog (Uradni list RS, št. 21/18) se v 4. členu na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Seznanitev z vsemi pravicami in obveznostmi oseba potrdi s podpisom »Izjave o seznanitvi z obveznostmi in pravicami osebe«, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen 
V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se osebni načrt za osebe, ki jim je izvršitev dela v splošno korist določena v sporazumu v postopku poravnavanja ali pri odloženem pregonu, po zakonu, ki ureja kazenski postopek ali namesto plačila globe in stroškov postopka po zakonu, ki ureja prekrške, ali kadar je osebi namesto kazni zapora ali denarne kazni določena izvršitev dela v splošno korist brez varstvenega nadzora, pripravi na podlagi razgovora z osebo in njenimi potrebami, vsebuje pa izvajalca sankcije, rok in obseg izvedbe dela v splošno korist, pogostost ter način stikov med osebo in svetovalcem, pri čemer mora biti stik z osebo najmanj enkrat mesečno ne glede na obliko stika.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Svetovalec je dolžan poslati končno poročilo o izvrševanju probacijske naloge organu, ki zahteva njeno izvrševanje, v roku 15 dni po poteku probacijske naloge oziroma v roku 15 dni od prejetja obvestila izvajalca sankcije o opravljenem delu v splošno korist.«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku beseda »opravičljivih« nadomesti z besedo »opravičenih«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. na razgovor pri svetovalcu na dogovorjeni datum ne pride in za odsotnost ne izkaže opravičenih razlogov;«.
8. točka se črta.
Dosedanja 9. točka postane 8. točka.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) V primeru kršitve iz 5. točke tretjega odstavka tega člena, svetovalec v roku 3 dni od dneva, ko bi se morala oseba zglasiti na probacijski enoti, pošlje nov pisni poziv, da se oseba na določen dan ob določeni uri zglasi na probacijski enoti in v katerem jo opozori, da bo v primeru nadaljnjega nesodelovanja o tem obvestil organ, ki zahteva izvrševanja probacijske naloge.
(6) Ob koncu vsakega stika svetovalec in oseba določita nov datum srečanja, kar svetovalec zabeleži v probacijskem spisu. Če je nov datum stika dogovorjen po telefonu ali elektronski pošti, svetovalec o tem naredi uradni zaznamek.«.
4. člen 
Za 10. členom se doda nov, 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Poročilo iz 7., 8. in 10. člena tega pravilnika se pripravi v roku 30 dni od prejema zahteve organa, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge, razen če v zahtevi ni določen drugačen rok.«.
5. člen 
V 11. členu se v šestem odstavku besedilo »oseb iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedama »izvajalca sankcij«.
6. člen 
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če oseba ne živi z družinskimi člani ali drugimi osebami v skupnem gospodinjstvu, svetovalec na podlagi sklepa sodišča, v katerem sodišče določi izjemo od prepovedi oddaljevanja od stavbe za zagotovitev najnujnejših življenjskih potrebščin, v osebnem načrtu natančno določi namen, kraj, uro, trajanje in način nadziranja izjem, ki so potrebne, da si oseba zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine.«.
7. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(1) Delo v splošno korist ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička.
(2) Svetovalec pri izbiri izvajalca dela v splošno korist upošteva, kakšno delo bi bilo primerno za osebo glede na njene osebne lastnosti in okoliščine, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine, stalno ali začasno bivališče ter upošteva tudi aktualno razpoložljivost delovnih mest med izvajalci sankcij.
(3) Pred nastopom dela izvajalec sankcije osebo napoti na zdravstveni pregled. V primeru, da oseba ni zmožna opravljati dela, izvajalec sankcije s tem seznani svetovalca, ki obvesti organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge. Izvajalec sankcije uredi zavarovanje osebe za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicno bolezni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za poškodbo pri delu in poklicno bolezen pri zavodu za zdravstveno zavarovanje.
(4) Izvajalec sankcije usposobi osebo za varno opravljanje dela.
(5) V dogovoru o opravljanju dela v splošno korist, ki ga sklenejo probacijska enota, izvajalec sankcije in oseba, se natančneje opredeli vrsta dela in način izvrševanja dela v splošno korist, delovne naloge, opravila, ki jih bo oseba opravljala, obdobje opravljanja dela, kritje stroškov povezanih z izvrševanjem dela v splošno korist, mentor s strani izvajalca sankcije, poročanje mentorja o izpolnjevanju naloge ter način ter pogostost obveščanja o izpolnjevanju naložene naloge.
(6) Če je oseba na dan sklenitve dogovora iz prejšnjega odstavka upravičena do socialnovarstvenih prejemkov in opravlja delo najmanj v obsegu 5 ur dnevno, regres za prehrano med delom krije Uprava Republike Slovenije za probacijo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Pri obračunu regresa za prehrano se upoštevajo določila, ki veljajo za javne uslužbence.
(7) Če je oseba na dan sklenitve dogovora iz petega odstavka tega člena upravičena do socialnovarstvenih prejemkov, krije stroške prevoza uprava. Strošek prevoza se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja stalnega ali začasnega bivališča ali kraja, od koder se oseba dejansko vozi, če je od kraja izvrševanja dela v splošno korist oddaljen najmanj dva kilometra v eno smer. Za izračun razdalje se uporablja spletni daljinomer Najdi.si. Strošek prevoza pripada osebi za vsak dan prisotnosti na delu, ki se ugotavlja na podlagi liste prisotnosti pri izvajalcu sankcije.
(8) Višina nadomestila potnih stroškov znaša 0,16 eura za vsak kilometer.
(9) Višina nadomestila potnih stroškov se spremeni 1. februarja, če se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina spremenila za več kot 5 %, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine povračila potnih stroškov določi minister za pravosodje.
(10) Uprava krije stroške zdravstvenega pregleda in usposabljanja za varno opravljanje dela, ter stroške zavarovanja osebe za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen pri zavodu za zdravstveno zavarovanje.
(11) Naloge mentorja so:
– vpeljati osebo v delo,
– odrejati osebi naloge,
– voditi listo prisotnosti osebe na delovnem mestu,
– imeti pregled nad opravljanjem dela,
– imeti nadzor nad tem, ali oseba spoštuje pravila in red organizacije,
– obveščati svetovalca v primeru, da pride do kršitev iz dogovora,
– pripraviti vmesna poročila in končno poročilo.
(12) Svetovalec spremlja in nadzira, ali oseba izpolnjuje naloge, ki so opredeljene v dogovoru o opravljanju dela v splošno korist. Če na podlagi obvestila izvajalca sankcije, lahko pa tudi neposredno, ugotovi, da napotena oseba ne izpolnjuje nalog, o tem obvesti organ, ki je zahteval izvrševanje probacijske naloge.
(13) Za delno neizpolnjevanje ali neizpolnjevanje nalog se štejejo naslednja ravnanja osebe:
– ponavljajoče zamujanje na delo,
– ponavljajoča neupravičena odsotnost z dela,
– hujše neprimerno vedenje do izvajalca sankcij ali do uporabnikov njegovih storitev,
– namerno poškodovanje delovnih sredstev ali inventarja,
– prisotnost ali opravljanje dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,
– izmikanje preventivnemu zdravstvenemu pregledu ali predpisanemu usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom s preizkusom usposabljanja.«.
8. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poročilo za organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge, o osebi ali poteku izvrševanja probacijske naloge,«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– končno poročilo o izvrševanju probacijske naloge,«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 070-32/2020
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2020-2030-0008
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost