Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Št. 8023-78/2019-4 Ob-3068/19, Stran 1960
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), Splošnih pogojev poslovanja z dne 19. 3. 2013 (s spr. in dop., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019, postavke za leto 2019, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15), Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00, 93/05), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17), Koeficienta razvitosti občin za leto 2018 in 2019, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih izjemah) objavlja
javni razpis 
za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
2.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
– spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
– pozitiven učinek na konkurenčnost, 
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec B,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2018 v obveznostih do virov sredstev večji od 20,00 %.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse obveznosti do zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih obveznosti ni daljša od 90 dni.
13. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po tem javnem razpisu ne sme presegati 1.500.000,00 EUR.
14. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan 31. 12. 2018.
15. Vlagatelj ni dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
16. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
17. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
18. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
20. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
21. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.1 Pogoji po podprogramu B1.1 – Projekti v gospodarstvu – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
– BE02-2399245-2014, BE-02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II z dne 24. 12. 2014,
– BE03-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014.
Pogoji po podprogramu B1.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj mora imeti z dnem oddaje vloge na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici. V kolikor se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote oziroma podružnice mora vlagatelj registrirati poslovno enoto oziroma podružnico najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev, razen v primeru, da se projekt nanaša na novogradnjo, kjer mora vlagatelj registracijo realizirati najkasneje do zaključka projekta.
3. Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan z eno izmed naslednjih možnosti:
– vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je za velika podjetja s projektom na območju Osrednje-slovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije potrebno upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti,
– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve,
– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki prej niso bili proizvajani oziroma izvajani, pri čemer morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % presegati knjigovodsko vrednost sredstev (upošteva se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki se ponovno uporabijo, hkrati pa je potrebno za velika podjetja s projektom na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot je dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju,
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa, pri čemer je za velika podjetja potrebno upoštevati, da upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih s posodobljenim proizvodnim oziroma storitvenim procesom, v zadnjih treh poslovnih letih,
– projekti velikih podjetij na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije lahko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote.
4. Vlagatelj mora prijaviti začetni projekt, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– projekt more biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev od poslovno ali zasebno nepovezane osebe,
– vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji.
5. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki je del enotne investicije. Za enotno investicijo se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po Standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
7. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
8. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
9. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč. Za prenos se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1).
10. Sredstva se dodeljujejo po obrestni meri, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regionalno shemo državnih pomoči.
11. Intenzivnost regionalnih državnih pomoči do 31. 12. 2020:
– delež pomoči za velika podjetja je 10 % za Zahodno Slovenijo in 25 % za Vzhodno Slovenijo,
– delež pomoči za srednja podjetja je 20 % za Zahodno Slovenijo in 35 % za Vzhodno Slovenijo,
– delež pomoči za mala podjetja je 30 % za Zahodno Slovenijo in 45 % za Vzhodno Slovenijo.
12. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
13. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
14. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je že prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, mora to nemudoma sporočiti.
15. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
16. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo le, če bo vlagatelj dokazal spodbujevalni učinek javne podpore, tako da bo s prejetim posojilom izpolnil najmanj enega od naslednjih pogojev, ki ga mora dokazati s priloženo analizo, iz katere je razvidna možnost izvedbe projekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih oziroma da bo vlagatelj:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.1
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba, in sicer:
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.1
– Mikro,
– Mala,
– Srednja,
– Velika.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.1
– 10 Proizvodnja živil,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 13 Proizvodnja tekstilij,
– 14 Proizvodnja oblačil,
– 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki,
– 20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov,
– 20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov,
– 20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
– 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
– 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
– 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
– 27 Proizvodnja električnih naprav,
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
– 31 Proizvodnja pohištva,
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37 Ravnanje z odplakami,
– 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin,
– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 41 Gradnja stavb,
– 42 Gradnja inženirskih objektov,
– 43 Specializirana gradbena dela,
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili,
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– 58 Založništvo,
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 75 Veterinarstvo,
– 77 Dajanje v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– 84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 85 Izobraževanje,
– 86 Zdravstvo,
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
– 92 Prirejanje iger na srečo,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise s področja dodeljevanja državnih pomoči, ki lahko podrobneje določene dejavnosti tudi izključujejo.
2.1.4 Upravičeno območje po podprogramu B1.1
– Celotno območje RS.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.
2.1.6 Stroški po podprogramu B1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež %
Znesek EUR
Datum
Nakup objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih dejavnosti s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
Gradnja nepremičnin oziroma poslovnih prostorov 
Adaptacija in rekonstrukcija objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih dejavnosti
Neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke)
Delež od vrednosti projekta
20 %
Nova oprema
Rabljena oprema, ki predhodno ni bila sofinancirana z javnimi sredstvi – samo za MSP*
Ni starejše od
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji, ki predhodno niso bili sofinancirani z javnimi sredstvi – samo za MSP*
Ni starejše od
1. 1. 2015
Stroški intelektualnih in osebnih storitev tj. stroški pripravljalnih študij in svetovanj v povezavi s projektom – samo za MSP*
Delež od vrednosti projekta
10 %
– MSP – mikro, mala in srednje velika podjetja
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
DDV ni upravičen strošek.
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.1
Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu B1.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju:
Obrestna mera
Pribitek letno v %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
3-mesečni EURIBOR
0,60
0,37
0,89
3-mesečni EURIBOR
0,70
0,90
1,02
3-mesečni EURIBOR
0,80
1,03
1,19
3-mesečni EURIBOR
0,90
1,20
1,45
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
20.000,00
250.000,00
0
12
120
250.001,00
750.000,00
0
24
144
750.001,00
1.500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu B1.1
Cilji vlagatelja so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih).
Cilji vlagatelja so sledeči:
– za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:
– vzpostavitev novih tehnologij, 
– posodobitev tehnologije, 
– uvedba novih proizvodov/storitev,
– izboljšava proizvodnje, 
– povečanje dodane vrednost izdelka, 
– širitev na nove trge, 
– uvedba novih tržnih pristopov. 
– za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, 
– uvedba novih delovnih mest, 
– ohranitev delovnih mest. 
2.2 Pogoji po podprogramu B1.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu B1.2
1. Vlagatelj mora imeti z dnem oddaje vloge na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici. V kolikor se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote oziroma podružnice, mora vlagatelj registrirati poslovno enoto oziroma podružnico najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev, razen v primeru, da se projekt nanaša na novogradnjo, kjer mora vlagatelj registracijo realizirati najkasneje do zaključka.
2. Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan z eno izmed naslednjih možnosti:
– vzpostavitev nove poslovne enote,
– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve,
– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki prej niso bili proizvajani oziroma izvajani,
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa.
3. Vlagatelj mora prijaviti začeten projekt, ki more izpolnjevati sledeče pogoje:
– projekt more biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev od poslovno ali zasebno nepovezane osebe,
– vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji.
4. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki je del enotne investicij. Za enotno investicijo se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po Standardni klasifikaciji dejavnosti.
5. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
6. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
7. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
8. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč. Za prenos se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1).
9. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je že prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, mora to nemudoma sporočiti.
10. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.2
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba, in sicer:
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.2
– Mikro,
– Mala,
– Srednja,
– Velika.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.2
– 10 Proizvodnja živil,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 13 Proizvodnja tekstilij,
– 14 Proizvodnja oblačil,
– 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki,
– 20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov,
– 20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov,
– 20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
– 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
– 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
– 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
– 27 Proizvodnja električnih naprav,
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
– 31 Proizvodnja pohištva,
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37 Ravnanje z odplakami,
– 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin,
– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 41 Gradnja stavb,
– 42 Gradnja inženirskih objektov,
– 43 Specializirana gradbena dela,
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili,
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– 58 Založništvo,
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 75 Veterinarstvo,
– 77 Dajanje v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– 84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 85 Izobraževanje,
– 86 Zdravstvo,
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
– 92 Prirejanje iger na srečo,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje po podprogramu B1.2
– Celotno območje RS
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019.
2.2.6 Stroški po podprogramu B1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež %
Znesek EUR
Datum
Nakup objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih dejavnosti s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
Gradnja nepremičnin oziroma poslovnih prostorov
Adaptacija in rekonstrukcija objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih dejavnosti
Neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke)
Delež od vrednosti projekta
20 %
Nova oprema
Rabljena oprema
Ni starejše od
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Ni starejše od
1. 1. 2015
Stroški materiala
Delež od vrednosti projekta
20 %
Stroški intelektualnih in osebnih storitev tj. stroški pripravljalnih študij in svetovanj v povezavi s projektom
Delež od vrednosti projekta
10 %
Stroški sejmov, reklame in reprezentance v povezavi s projektom
Delež od vrednosti projekta
10 %
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
DDV ni upravičen strošek.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.2
Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu B1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
ROM za izračun državnih pomoči
0,60
0,37
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,70
0,90
1,02
ROM za izračun državnih pomoči
0,80
1,03
1,45
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je ROM negativen, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
20.000,00
250.000,00
0
12
120
250.001,00
750.000,00
0
24
144
750.001,00
1.500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.2.9 Cilji vlagatelja po podprogramu B1.2
Cilji vlagatelja so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih).
Cilji vlagatelja so sledeči:
– za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:
– vzpostavitev novih tehnologij, 
– posodobitev tehnologije, 
– uvedba novih proizvodov/storitev,
– izboljšava proizvodnje, 
– povečanje dodane vrednost izdelka, 
– širitev na nove trge, 
– uvedba novih tržnih pristopov. 
– za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, 
– uvedba novih delovnih mest, 
– ohranitev delovnih mest. 
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Posojilo mora biti zavarovano tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
3. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je lahko pogojen z višino zaprošenega posojila.
4. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada oziroma izvajalca razpisa.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek v EUR do
Boniteta
Minimalna kreditna sposobnost fizične osebe oziroma boniteta za pravno osebo
Ročnost v mesecih
od
do
Izvršnica
5
10
Menica
5
10
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
2,00
5
10
Hipoteka z vpisom na 2. mesto
3,00
8
10
Zastava premičnin kot osnovno zavarovanje
3,00
250.000,00
7
10
36–60
Zastava premičnin kot dopolnilno zavarovanje
3,00
20 %
5
10
61–180
Zavarovanje pri zavarovalnici
1,00
5
10
Bančna garancija za posojilo s pripadki
1,00
5
10
Poroštvo – fizična oseba
1,00
30.000,00
5
10
1,00
Poroštvo – pravna oseba
1,00
50.000,00
5
10
7
Depozit
1,20
5
10
Zastava vrednostnega papirja
2,00
5
10
Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja.
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila.
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila.
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na bonitetno oceno vlagatelja.
– Kreditna sposobnost (K) – je razmerje med 1/3 letnih prihodkov poroka v zadnjem letu (prihodki, plače, nadomestila itd.) ali 1/3 letnih dohodkov (D) in letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti poroka skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P.
– Ročnost v mesecih – omejitev, vezana na skupno dobo vračanja posojila.
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah,
– drugi ustrezni obliki glede na vrsto zavarovanja.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in osnutkom pogodbe in se izvede na podlagi pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu B, skupaj s pripadajočimi prilogami. Vloga mora vsebovati sledeča dokazila:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec B, vključno z izjavo vlagatelja,
2. Investicijsko dokumentacijo (v eni izmed možnih oblik glede na vrednost projekta), ki ne sme biti starejša od enega leta od datuma oddaje vloge in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za obdobje vračila posojila, in sicer v obliki:
2.1. opisa projekta ali poslovnega načrta za vrednost projekta (brez DDV) do vključno 100.000,00 EUR upravičene vrednosti projekta,
2.2. poslovnega načrta ali investicijskega programa za vrednost projekta (brez DDV) nad 100.000,00 EUR upravičene vrednosti projekta.
3. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja, in sicer v primeru:
3.1. depozita – dokazilo o obstoju denarnih sredstev,
3.2. bančne garancije – izjavo banke o nameri izdaje bančne garancije,
3.3. zavarovanja posojila pri zavarovalnici – potrdilo zavarovalnice o sprejemu posojila v zavarovanje,
3.4. hipoteke na nepremičnini – cenitev nepremičnine (v primeru posojila nad 100.000,00 EUR), ki ni starejša od leta dni pred oddajo vloge, v primeru prehodno vpisane hipoteke izpis tekočega stanja obremenitve ter soglasje lastnika nepremičnine, v kolikor ni isti kot vlagatelj,
3.5. hipoteke na premičnini – dokazila o lastništvu, cenitev premičnine, ki ni starejša od leta dni pred oddajo vloge z identifikacijskimi podatki premičnine,
3.6. osebnega solidarnega poroštva fizične osebe – soglasje poroka k poroštvu, dokazila o dohodkih v zadnjem letu in obremenitvah, izpis iz SISBON-a, ki ni starejši od meseca dni pred oddajo vloge.
3.7. solidarnega poroštva pravne osebe – soglasje poroka k poroštvu, izpis bonitetne ocene iz Ebonitete.si, v kolikor ta ni razvidna.
4. Priloge, ki so opredeljene tekom razpisa in so odvisne glede na prijavljen projekt, in sicer praviloma:
4.1. V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno dovoljenje ali upravno dovoljenje oziroma izjava, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja in dovoljenja.
4.2. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji (npr. izjava vlagatelja za lastna sredstva, kopija sklepa/odločbe za druga javna sredstva, dokazila za druga posojila).
4.3. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do zaposlenih in države, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
4.4. Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta ter soglasje so-lastnika k izvedbi projekta.
4.5. Velika podjetja morajo ob prijavi na Podprogram B1.1 predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 16. točke 2.1. poglavja tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
4.6. Vlagatelji, katerih finančni izkazi za leto 2018, ob oddaji vloge na javni razpis še ne bodo objavljeni, morajo k vlogi priložiti le-te sami.
4.7. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: Kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
5. Priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, skladno z razpisanimi roki za oddajo vloge, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga B1«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov: info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
– 28. 10. 2019,
– 25. 11. 2019,
– 6. 1. 2020.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik – skupno največ 30 točk,
– ocena projekta – skupno največ 50 točk,
– ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo vlog bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana pisno priporočeno ali osebno na Skladu.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec B in investicijsko dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev posojila v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o obravnavi vlog o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v primeru odobritve projekta s posojilom nad 500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost