Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

701-52/2019 Ob-2740/19, Stran 1742
Ministrstvo za pravosodje na podlagi prvega odstavka 71.č člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19; ZDT-1), objavlja
javni poziv 
državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca
Za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca lahko kandidira vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca, in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila Evropskega javnega tožilstva in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
Evropskega tožilca imenuje Svet EU izmed treh kandidatov, ki jih predlagajo države članice, po prejemu mnenja izbirne komisije.
V skladu z 28. členom Kadrovskih predpisov za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi EU) in posebnimi pogoji iz Uredbe 2017/1939/EU je lahko za evropskega tožilca imenovan kandidat, ki:
– je državljan ene od držav članic Evropske unije;
– je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;
– predloži ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela;
– je fizično sposoben opravljati delo;
– predloži dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela;
– v času imenovanja za evropskega tožilca ne bo starejši od 60 let.
Prijavi je potrebno predložiti dokazila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s Kadrovskimi predpisi EU in posebnimi pogoji iz Uredbe 2017/1939/EU, in sicer:
– izpisek iz Matičnega registra o rojstvu oziroma izjavo, s katero se za namen tega postopka dovoljuje njegova pridobitev Ministrstvu za pravosodje po uradni dolžnosti;
– potrdilo o opravljenem služenju vojaškega roka oziroma ureditvi služenja vojaškega roka ali izjava, da je bilo obvezno služenje vojaškega roka v Republiki Sloveniji odpravljeno pred nastopom kandidatove obveznosti;
– dokazila, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela (npr. zadnja ocena državnotožilske službe);
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan objave poziva ni starejše od šestih mesecev;
– dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela (prednost imajo kandidati z znanjem angleškega, francoskega ali nemškega jezika).
Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po objavi javnega poziva.
Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za 701-52/2019«.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje