Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

Ob-2748/19, Stran 1741
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi določb 32. do 35. člena Zakona o zavodih, 10. člena Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Novo mesto v javni zdravstveni zavod ter 18. in 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za mandatno dobo 4 let (šifra delovnega mesta: B017332) 
Za direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis priloži program dela in razvoja zavoda za obdobje od 2020 do 2023.
Kandidat mora k prijavi poleg dokazil, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev, priložiti še:
– izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
– izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.
Mandat traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od objave razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je imenoval razpisno komisijo, ki bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in o tem poročala svetu zavoda. Svet zavoda bo pregledal programe dela in razvoja zavoda prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in jih povabil na predstavitev.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda 
Splošne bolnišnice Novo mesto