Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

Št. 909-1/2019 Ob-2734/19, Stran 1739
Svet Centra za socialno delo Maribor, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZposS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 27. člena Statuta Centra za socialno delo Maribor, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Maribor 
1. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 25. členu Statuta Centra za socialno delo Maribor ter veljavni sistemizaciji:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– ima višjo strokovno izobrazbo določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha,
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
2. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis ter opis poklicne kariere z morebitnimi referencami, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Center za socialno delo Maribor, Zagrebška c. 72, 2000 Maribor (Svet zavoda CSD Maribor), v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico – ne odpiraj«.
5. Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za socialno delo Maribor ne bo obravnaval.
6. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
7. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda, dr. Tini Tomažič, na elektronskem naslovu: gp-csd.marib@gov.si ali na tel. 02/250-66-30.
Svet zavoda Centra za socialno delo Maribor 

AAA Zlata odličnost