Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

Ob-2733/19, Stran 1739
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), ustanovnega akta, statuta in poslovnika sveta izdaja svet zavoda VDC INCE, javni razpis za
direktorja 
javnega zavoda VDC INCE za mandatno obdobje 2020–2025
Direktor mora izpolnjevati pogoje izobrazbe, delovnih izkušenj in ostale pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.
Sočasno s prijavo na razpis morajo kandidati kot prilogo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome,
– kot dokazilo o delovnih izkušnjah kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma druge ustrezne javne listine,
– kot dokazilo o izpolnjenih ostalih pogojih kandidat predloži fotokopije ustreznih javnih listin.
Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno sočasno z njimi priložiti prevod zapriseženega sodnega tolmača.
Od kandidatov pričakujemo tudi življenjepis in predložitev programa dela za mandatno obdobje.
Mandat direktorja socialno varstvenega zavoda traja 5 let. Predvideni začetek izvrševanja mandata: 20. 3. 2020.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati vložijo v tajništvu VDC INCE ali pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti z oznako »razpis za direktorja« na naslov VDC INCE, Ropretova cesta 23, Mengeš, do 28. 8. 2019.
Svet zavoda bo obravnaval samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ostale pa izločil. Za nepopolno vlogo bo svet zavoda štel tudi vlogo, kateri ne bo priloženih zahtevanih dokazil ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Kandidati bodo o sklepu o izbiri obveščeni do 11. 9. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za socialno varstvo.
Morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko kandidati zastavijo po e-pošti na naslov: tajnistvo@vdc-ince.com.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda VDC INCE