Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

Št. 352-0009/2019 Ob-2736/19, Stran 1731
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 66/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) Občina Tolmin objavlja
javni razpis 
za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero v Občini Tolmin v letu 2019
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so kreditna sredstva Delavske hranilnice d.d., Deželne banke Slovenije d.d. in Intesa Sanpaolo Bank d.d. (v nadaljnjem besedilu: Banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju subvencij obrestne mere stanovanjskih posojil za naložbe v nakup, novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: stanovanjsko posojilo).
Sredstva za subvencijo obrestne mere stanovanjskih posojil (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska pomoč) se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Stanovanje« je celotna enostanovanjska stavba, stanovanjska enota v dvostanovanjski stavbi ali stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi, ki predstavlja funkcionalno celoto prostorov, namenjenih trajnemu bivanju oseb.
2. »Gradnja stanovanja« je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo stanovanja, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanja, skladno s predpisom o graditvi objektov.
3. »Družina« je življenjska skupnost, skladno s predpisom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
4. »Otrok« je oseba, ki na dan objave tega javnega razpisa še ni dopolnila 18 let.
5. »Ožji družinski član« je član družine, skladno s predpisom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
6. »Primerno stanovanje« je stanovanje, ki zadošča stanovanjskim potrebam prosilca za dodelitev stanovanjske pomoči in njegovih ožjih družinskih članov, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, in dosega ali presega površinski normativ, določen s predpisom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
Površinski normativ, ki opredeljuje »primerno stanovanje«, je sledeč:
Število članov družine
Površina stanovanja (v m²)
1-članska
enako ali večje od 30 m2
2-članska
enako ali večje od 45 m2
3-članska
enako ali večje od 55 m2
4-članska
enako ali večje od 65 m2
5-članska
enako ali večje od 75 m2
6-članska
enako ali večje od 85 m²
Za vsakega nadaljnjega člana družine se površina poveča za 6 m2.
7. »Rešitev stanovanjskega vprašanja« je pridobitev in/ali ureditev primernega stanovanja, kot je opredeljeno v prejšnji točki.
8. »Stanovanjska naložba« je naložba v nakup in/ali gradnjo primernega stanovanja, kot je opredeljeno v šesti točki tega člena.
9. »Mlada oseba« je oseba, ki v tekočem letu dopolni najmanj 15 let do največ 29 let.
10. »Mlada družina« je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev v tekočem letu ne dopolni več kot 35 let, pri čemer se število in starost otrok upošteva po stanju na dan objave tega javnega razpisa.
11. »Solidarni porok« je porok in plačnik, ki Banki solidarno odgovarja za izpolnitev celotne obveznosti iz naslova vračila stanovanjskega posojila.
12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se stanovanjska pomoč po tem javnem razpisu lahko dodeli.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju stanovanjske pomoči v letu 2019, znaša skupaj 50.000,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto 2019 zagotovljena na proračunski postavki 041631 »Subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih posojil«.
IV. Namen dodeljevanja stanovanjske pomoči
Namen dodeljevanja stanovanjske pomoči je olajšati dostopnost do primernih stanovanj v Občini Tolmin in s tem izboljšati kakovost bivanja, omogočiti večjo stanovanjsko mobilnost, spodbuditi mlade osebe in mlade družine za bivanje in zaposlovanje v Občini Tolmin ter pospešiti demografski, gospodarski in trajnostni razvoj Občine Tolmin.
Subvencija obrestne mere se dodeljuje za stanovanjska posojila, namenjena financiranju naložb v nakup, novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin.
V. Upravičeni stroški stanovanjske pomoči
Stanovanjska pomoč se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške stanovanjske naložbe:
1. stroške nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanja, do največ 30 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, če je nakup zemljišča sestavni del stanovanjske naložbe;
2. stroške komunalnega prispevka iz naslova gradnje stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
3. stroške izdelave projektne dokumentacije za gradnjo stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
4. stroške gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, povezanih z gradnjo stanovanja;
5. stroške nadzora, povezanega z gradnjo stanovanja;
6. stroške nakupa stanovanja.
Kot upravičeni stroški stanovanjske naložbe štejejo stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od 1. januarja 2019 do vključno 31. decembra 2019.
Celotni predračunski stroški stanovanjske naložbe morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi s predračuni, predpogodbami, ponudbami, računi, pogodbami in/ali drugimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali dobaviteljev blaga, ki glasijo na ime vlagatelja.
VI. Upravičenci do stanovanjske pomoči
Do stanovanjske pomoči po tem javnem razpisu je upravičena fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima stalno prebivališče v Občini Tolmin;
3. je na dan oddaje vloge na javni razpis star najmanj 18 let do največ 60 let;
4. sebi in/ali ožjim družinskim članom rešuje stanovanjsko vprašanje z nakupom, novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanjem stanovanja na območju Občine Tolmin;
5. je sam ali s solidarnimi poroki kreditno sposoben;
6. ni v postopku insolventnosti nad fizično osebo, skladno s predpisom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
7. ima poravnane vse davke in prispevke;
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
VII. Pogoji dodeljevanja stanovanjske pomoči
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se stanovanjska pomoč po tem javnem razpisu lahko dodeli, so naslednji:
1. cilj stanovanjske naložbe je rešitev stanovanjskega vprašanja;
2. stanovanjska naložba se izvaja na območju Občine Tolmin;
3. stanovanjska naložba ali faza stanovanjske naložbe, ki je predmet prijave na javni razpis, se je začela izvajati v tekočem proračunskem letu, tj. v letu 2019;
4. stanovanjska naložba bo v celoti zaključena najkasneje do datuma poplačila z njo povezanega stanovanjskega posojila;
5. finančna konstrukcija stanovanjske naložbe je zaprta, pri čemer vlagatelj predračunsko vrednost neupravičenih stroškov stanovanjske naložbe v celoti pokriva z lastnimi viri sredstev;
6. stanovanjsko posojilo ni namenjeno poplačilu obstoječih stanovanjskih posojil vlagatelja;
7. vlagatelj in njegovi ožji družinski člani, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, z izjemo stanovanja, ki je predmet stanovanjske naložbe, nimajo v lasti drugega primernega stanovanja na območju Občine Tolmin;
8. stanovanje, ki je predmet stanovanjske naložbe v vzdrževanje stanovanja, je v tekočem letu starejše od 20 let.
Kot zaključek stanovanjske naložbe šteje:
1. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, če je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero je skladno s predpisom o graditvi objektov zahtevano gradbeno dovoljenje;
2. izjava upravičenca, da je stanovanjska naložba zaključena, če je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero skladno s predpisom o graditvi objektov gradbeno dovoljenje ni zahtevano;
3. vpis lastninske pravice na stanovanju v zemljiško knjigo, če je vsebina stanovanjske naložbe nakup stanovanja.
VIII. Posojilni pogoji
Stanovanjsko posojilo se dodeljuje pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za posojilojemalce:
EURIBOR (6 mesečni) + 0,00 odstotna točka letno, subvencija je že vključena.
Odplačilna doba:
– Stanovanjsko posojilo se dodeljuje z dobo vračanja najmanj 13 mesecev do največ 180 mesecev.
– Stanovanjsko posojilo, namenjeno reševanju stanovanjskega vprašanja mlade osebe ali mlade družine, se dodeljuje z dobo vračanja najmanj 13 mesecev do največ 240 mesecev.
Najvišji znesek stanovanjskega posojila: stanovanjsko posojilo se dodeli največ v višini 100 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe.
Način vračila posojila: stanovanjsko posojilo (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno s podpisano posojilno pogodbo. Moratorija na vračilo glavnice stanovanjskega posojila ni. Predčasno odplačilo stanovanjskega posojila je možno, skladno z dogovorom med Banko in posojilojemalcem, upoštevaje Zakon o potrošniških kreditih.
Obračun in plačilo obresti: obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje posojila:
Način zavarovanja posojila Banka določi po dogovoru s posojilojemalcem, upoštevaje bančno prakso.
Vsi stroški zavarovanja posojila bremenijo posojilojemalca.
Rok za sklenitev posojilne pogodbe: posojilojemalec mora posojilno pogodbo z Banko skleniti najkasneje do vključno 29. novembra 2019.
Rok za sklenitev pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči: posojilojemalec mora pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči z Občino Tolmin skleniti najkasneje do vključno 20. decembra 2019.
Rok koriščenja stanovanjskega posojila: posojilojemalec lahko odobreno stanovanjsko posojilo, na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije, ki se nanaša na upravičene stroške stanovanjske naložbe, nastale od 1. januarja 2019 do vključno 31. decembra 2019, črpa od dneva sklenitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči z Občino Tolmin dalje.
Način koriščenja stanovanjskega posojila:
Posojilo se črpa na dokumentaren način, po predložitvi ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.), na podlagi katerih se zagotavlja namenskost koriščenja odobrenih posojilnih sredstev.
Dovoli se tudi refundacija upravičenih stroškov, nastalih od vključno 1. januarja 2019 dalje. V tem primeru mora posojilojemalec Banki poleg ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije, pogodbe, ipd.) predložiti tudi pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki bremenijo posojilojemalca:
Nadomestila in drugi stroški posojila, ki bremenijo posojilojemalca (nadomestilo za odobritev posojila, nadomestilo za vodenje posojila, nadomestilo za rezervacijo neporabljenega dela posojila, nadomestilo za predčasno odplačilo posojila, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo Banke.
Komitentstvo posojilojemalca pri Banki ni pogoj za dodelitev posojila.
IX. Višina stanovanjske pomoči
Za posamezno stanovanjsko naložbo se v njenem celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ dvakrat.
Najvišji znesek stanovanjske pomoči, ki se upravičencu lahko dodeli v letu 2019, znaša 10.000,00 EUR.
Najvišji znesek stanovanjske pomoči, ki se za stanovanjsko naložbo, katere cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja mlade osebe ali mlade družine, upravičencu lahko dodeli v letu 2019, znaša 15.000,00 EUR.
X. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev stanovanjske pomoči (prijavni obrazec »Subvencija obresti stanovanjskih posojil 2019«) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt stanovanjske naložbe, ki je predmet vloge;
3. znesek in odplačilno dobo zaprošenega stanovanjskega posojila s subvencionirano obrestno mero;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Subvencija obresti stanovanjskih posojil 2019«) priložiti naslednje priloge:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, če je za prijavljeno stanovanjsko naložbo v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave in varstvu okolja to potrebno;
2. mnenje Občine Tolmin o skladnosti stanovanjske naložbe z veljavnim občinskim prostorskim aktom (v primeru, da je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero skladno s predpisom o graditvi objektov gradbeno dovoljenje ni zahtevano);
3. dokazila o stroških stanovanjske naložbe (predračun(i), ponudba(e), predpogodba(e), račun(i), situacija(e), pogodba(e) oziroma druga ustrezna dokazila o stroških, vezana na celotno prijavljeno stanovanjsko naložbo);
4. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča in/ali objekta za izvedbo stanovanjske naložbe, če je predmet naložbe zemljišče in/ali objekt v uporabi, zakupu, najemu ali solastništvu;
5. sklep Banke o odobritvi stanovanjskega posojila, z navedbo najvišje možne višine stanovanjskega posojila, upoštevaje zaprošeno odplačilno dobo in kreditno sposobnost vlagatelja;
6. potrdilo o šolanju za polnoletne vzdrževane otroke;
7. dokazilo o državljanstvu vlagatelja;
8. dokazila o sorodstvenih razmerjih vlagatelja in njegovih ožjih družinskih članov, iz katerih je razviden tudi datum rojstva vseh članov družine (potrdilo iz gospodinjske evidence, kopija izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka, kopija poročnega lista oziroma overjena izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti);
9. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem vlagatelj in njegovi ožji družinski člani stalno prebivajo (najemna ali podnajemna pogodba v primeru najema ali podnajema, izjava lastnika stanovanja v primeru prebivanja pri starših, sorodnikih ali prijateljih);
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis.
V vlogi navedena višina zaprošenega stanovanjskega posojila ne sme presegati višine stanovanjskega posojila, navedene v sklepu iz pete točke prejšnjega odstavka.
Vlogo vlagatelj predloži za stanovanjsko naložbo v celoti ali za posamezno fazo stanovanjske naložbe.
XI. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
1. način reševanja stanovanjskega vprašanja:
– predmet stanovanjske naložbe je stanovanje, v katerem vlagatelj in njegovi ožji družinski člani še ne prebivajo, v njem bodo prebivali po zaključku stanovanjske naložbe
10 točk
– predmet stanovanjske naložbe je stanovanje, v katerem vlagatelj in njegovi ožji družinski člani že prebivajo
5 točk
2. status stanovanja, v katerem vlagatelj in njegovi ožji družinski člani stalno prebivajo:
– vlagatelj ali njegov ožji družinski član je najemnik ali podnajemnik stanovanja
5 točk
– vlagatelj in/ali njegov ožji družinski član ima v lasti stanovanje na območju Občine Tolmin, ki ni predmet stanovanjske naložbe in ne dosega površinskega normativa za primerno stanovanje
5 točk
– vlagatelj in njegovi ožji družinski člani prebivajo pri starših, sorodnikih ali prijateljih
10 točk
3. vsebina stanovanjske naložbe:
– rekonstrukcija, sprememba namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanja
7 točk
– nakup stanovanja
10 točk
– novogradnja stanovanja
4 točke
4. stanovanjska naložba rešuje stanovanjsko vprašanje naslednji prednostni kategoriji vlagateljev:
– mlada oseba
10 točk
– mlada družina
20 točk
XII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno ponedeljka, 4. novembra 2019, do 11. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in podpisane vse sestavne dele prijavnega obrazca »Subvencija obresti stanovanjskih posojil 2019«. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so navedene v točki X. tega javnega razpisa.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »Ne odpiraj, javni razpis – subvencija obresti stanovanjskih posojil 2019«, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ eno vlogo.
XIII. Obravnavanje vloge
Komisija za stanovanjska posojila v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: Komisija) bo prispele vloge odpirala na seji, opravljeni v roku osem dni po preteku posameznega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo Komisija odprla vloge, ki bodo na Občino Tolmin ne glede na način vložitve prispele do izteka posameznega roka za vložitev vlog (velja pravilo dospetja). Odpiranje vlog ne bo javno.
Roka za oddajo vlog sta:
– petek, 20. september 2019, do 11. ure,
– ponedeljek, 4. november 2019, do 11. ure.
Prepozno prejete vloge (tj. prejete po 4. novembru 2019 od 11. ure dalje ali po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni strani Občine Tolmin) in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo predložene kot druga ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete. Na odpiranju vlog Komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim razpisom.
Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljene stanovanjske naložbe in drugih podatkov ter dejstev in v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Komisija resničnost podatkov iz vloge lahko vzorčno preveri tudi na terenu.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ občinske uprave zavrne s sklepom.
Vse pravno formalno ustrezne vloge Komisija oceni na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev posojil v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in tem javnim razpisom, najvišji dopustni višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih do izteka posameznega roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno, razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot so bile vloge prejete, pri čemer se posojila dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in tem javnim razpisom, najvišji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega roka za vložitev vlog ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev posojil na način, opisan v prejšnjem odstavku, se posojila dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in tem javnim razpisom, najvišji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov, po pravno formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da dve ali več vlog doseže enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 4. Če imata dve ali več vlog še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 2.
Komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve stanovanjske pomoči.
Višina stanovanjske pomoči, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb Pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja, višine razpoložljivih sredstev in kreditne sposobnosti vlagatelja.
Na podlagi predloga Komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi stanovanjske pomoči. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep o dodelitvi stanovanjske pomoči, dogovorila ustrezno zavarovanje posojila in, upoštevaje običajno bančno prakso ter v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev posojila skladno z internimi akti Banke, sklenila pogodbo o dodelitvi stanovanjskega posojila.
V roku osem dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe s posojilojemalcem Banka Občini Tolmin predloži pisno obvestilo o sklenitvi posojilne pogodbe. Na podlagi tega obvestila Občina Tolmin in posojilojemalec skleneta pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči (tj. pogodbo o dodelitvi subvencije obrestne mere za odobreno stanovanjsko posojilo), s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti. Posojilojemalec lahko stanovanjsko posojilo pri Banki črpa od dneva sklenitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči z Občino Tolmin.
Stanovanjska pomoč se osmi dan od dneva sklenitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči nakaže na transakcijski račun Banke.
XIV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljene stanovanjske pomoči opravljata pristojni organ občinske uprave in Komisija. Nadzor nad namenskim črpanjem dodeljenega stanovanjskega posojila opravlja Banka.
Upravičenec do stanovanjske pomoči po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
1. stanovanjske pomoči delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega je bilo dodeljeno, ali
2. mu je bila stanovanjska pomoč dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. je kršil druga določila posojilne pogodbe in/ali pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči,
je dolžan vrniti dodeljeno stanovanjsko pomoč v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila stanovanjske pomoči. V teh primerih upravičenec tudi izgubi pravico do pridobitve stanovanjske pomoči po Pravilniku.
XV. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktni osebi sta Janja Bičič na tel. 05/381-95-30 in Kristina Rutar Gabršček na tel. 05/381-95-24 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na elektronskih naslovih janja.bicic@tolmin.si in kristina.rutar-gabrscek@tolmin.si;
– na Delavski hranilnici d.d., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, kontaktna oseba je Vesna Šuligoj na tel. 05/620-34-15, vsak delovni dan med 8.30 in 16. uro;
– na Deželni banki Slovenije d.d., Rutarjeva ulica 35, Tolmin, kontaktna oseba je Erika Rutar na tel. 05/380-01-00, vsak delovni dan med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro;
– na Intesa Sanpaolo Bank d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon na tel. 05/388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30.
Občina Tolmin