Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

Št. 354-12/2019-01 Ob-2730/19, Stran 1725
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 32/11) in Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo (Uradni list RS, št. 35/19) Občina Cankova objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo 
1. Koncedent: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
2. Predmet koncesije
Prenova sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, kar obsega:
(1) izvedbo potrebnih gradbenih del za izgradnjo novega objekta kotlovnice, dobavo in postavitev kotlovniške opreme, dobavo in postavitev vse potrebne nove strojne in elektro opreme.
(2) izgradnjo novega toplovodnega omrežja, ki vključuje tudi odstranitev starega, dotrajanega omrežja.
(3) obnovo vseh toplotnih postaj, zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj in montažo manjkajočih toplotnih postaj na objektih, ki trenutno še nimajo vgrajenih toplotnih postaj. V primeru montaže novih toplotnih postaj tam, kjer teh do sedaj ni bilo, vključuje tudi vsa potrebna strojna dela na sekundarni strani, to je na sistemu končnih uporabnikov.
(4) izgradnjo vseh elementov kotlovnice in postavitev opreme v objektu končnih uporabnikov, ki so potrebni za zagotovitev distribucije toplotne energije do uporabnikovih naprav. Morebitni posegi na obstoječem sistemu centralnega ogrevanja, razen samega priklopa toplotne postaje na centralno ogrevanje končnega uporabnika niso predmet te alineje.
(5) upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice in toplovodnega omrežja s toplotnimi postajami pri končnih uporabnikih, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(6) obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabnikom.
(7) vse druge naloge in dejavnosti, ki so določene v Odloku o oskrbi s toplotno energijo in so z dejavnostjo oskrbe s toploto neločljivo povezane.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 25 let.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi in je del razpisne dokumentacije.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo dostavljene do 20. 9. 2019 do 10. ure na naslov koncedenta.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo dne 20. 9. 2019 ob 12. uri v prostorih Občine Cankova.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 30. 9. 2019.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cankova (http://www.cankova.si/).
Občina Cankova