Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Št. 4300-4/2019/5 Ob-2728/19, Stran 1695
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze UL L št. 50 z dne 21. 2. 2019, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/256 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 20),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene zDelegirano Uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene zDelegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: do 31. 12. 2020),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 – v nadaljevanju: ZUP),
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/12, 55/15, 15/17 in 22/19, v nadaljevanju: ZGD-1),
– memoranduma št. 4301-4/2019/1 med Slovenijo in Eureko z dne 16. 6. 1994,
– Frascati priročnika 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development) (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ frascati-manual-2015_9789264239012-en),
– Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju tudi: S4) (http://www.eu-skladi.si/sl/ dokumenti/kljucni-dokumenti/s4_strategija_v_dec17.pdf),
– Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19),
– Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 1),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019« z dne 8. 8. 2019,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
1. Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva in pravne podlage: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) nastopa v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.
Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.
V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija in Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice.
V tem razpisu imata izraza projekt in operacija enak pomen, pri čemer se po tem razpisu oba termina nanašata le na slovenski del projekta, ki je edini, ki se ureja s pravili tega razpisa, razen kjer je izrecno določeno drugače.
3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Slovenski del projektov se bo izvajal v dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Sredstva se bodo na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija delila glede na regijo izvajanja aktivnosti sofinanciranega EUREKA projekta posameznega upravičenca. Za regijo izvajanja aktivnosti se šteje regija, v kateri ima upravičenec poslovni naslov podjetja, poslovne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob oddaji vloge. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju. Za vsakega upravičenca mora biti v vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij (V ali Z) se bodo v celoti izvajale aktivnosti. V vlogi se navede tudi občina in točen naslov izvajanja aktivnosti.
Za vsako programsko območje posebej bo sestavljena lista izbranih projektov.
4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZGD-1 in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.
Upravičenci bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis opredeljeno, ter najkasneje do dneva sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem registru vpisan poslovni naslov ali podružnico.
Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico.
Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo zahtevani vpis izvršil najkasneje do sklenitve pogodbe, ter nedvoumno opredeliti, v kateri regiji bo v celoti izvajal svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca B). Če izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne izvrši zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sredstev. Sprememba regije izvajanja, glede na napovedano regijo v vlogi, je upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi, iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Navedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj. da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav.
Upravičenec je upravičen le do sofinanciranja aktivnosti, ki so se izvajale v programskem območju opredeljenem v vlogi.
Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili iz Priloge I, Uredbe 651/2014.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se preverja pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge in mora biti zagotovljeno na dan oddaje vloge in tudi ves čas izvajanja postopka javnega razpisa in veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje vloge ne izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec navedel napačen/ne podatek/e, se vloga zavrne. Če ministrstvo kadarkoli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, sklep o izboru pa odpravi, v primeru, da je bila pogodba že sklenjena pa od nje odstopi in od upravičenca zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun do dneva vračila.
5.1 Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.
5.2 Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje, mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,
– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
– cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
– prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
– Operacija/EUREKA projekt naslavlja ustrezne ciljne skupine,
– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.
5.3 Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, ki se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot so določeni v točki 4. javnega razpisa;
– če je upravičenec podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;
– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja);
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, pri povratnih sredstvih prijavitelj pri že sklenjenih pogodbah ni kršil omenjenih pogodbenih obveznosti;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upravičenec ne prejema sofinanciranja;
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014;
– skladno z Uredbo 651/2014 ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354, z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98(UL L št. 133, 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev upravičenec podpiše Obrazec D oziroma Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, ki je del razpisne dokumentacije. S podpisom pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje in sprejema vse razpisne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo od upravičenca zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Odpiranje vlog ter postopek in način preverjanja in izbora
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), s katero lahko kot ocenjevalci sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki (v nadaljevanju: ocenjevalci), ki se izberejo za vsako prednostno področje S4 posebej. Predlog ocenjevalcev za posamezne vloge pripravi strokovna komisija, potrdi pa ga minister.
Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom točk od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem za vsako posamezno merilo. Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem mora biti naveden datum ocenjevanja. Skupno možno število točk je 190. Minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje vlog, je 140. Izjemoma lahko vloga upravičenca iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija prejme sredstva tudi za projekt, ki je prejel manj kot 140 točk, vendar ne manj kot 130 točk, pod pogojem, da je pri merilih 1, 7, 8, 12 in 13, vloga prejela 5 točk ali več. Navedena izjema velja le v primeru, da s potrditvijo projektov, ki so v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija prejeli 140 ali več točk, niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva.
Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisano EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) po spodnjih merilih:
Merilo
od – do
1
Finančna sposobnost partnerjev 
v konzorciju
0–10
2
Formalni sporazum med partnerji
0–10
3
Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
0–10
4
Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
0–10
5
Tehnološka sposobnost partnerjev
0–10
6
Upravljavska sposobnost partnerjev
0–10
7
Metodologija in planiranje projekta
0–10
8
Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
0–10
9
Finančna konstrukcija projekta
0–10
10
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
0–10
11
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
0–10
12
Predviden tehnološki napredek projekta
0–10
13
Stopnja inovativnosti projekta
0–10
14
Geografski/sektorski vpliv projekta
0–10
15
Velikost potencialnega trga za partnerje
0–10
16
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
0–10
17
Povračilo investicije glede na vložek v projekt
0–10
18
Strateška pomembnost projekta za partnerje
0–10
19
Povečana sposobnost in prepoznavnost 
zaradi projekta
0–10
SKUPAJ
0–190
Dokument s podrobnejšo predstavitvijo posameznih ocenjevalnih meril in načina točkovanja je sestavni del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletni strani www.mgrt.gov.si (Kako do sredstev – v sklopu razpisa EUREKA-2019, Metodologija ocenjevanja projekta (PAM) – merila in opredelitve).
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje pogojev in razpoložljivost sredstev.
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s predmetom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek ocenjevanja.
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posameznega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprejme odgovorna oseba ministrstva.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov EUREKA projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 4.629.753,35 EUR, in sicer:
Proračunska postavka
Regija
Vir
%
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
Leto 2023
SKUPAJ
PP 160253
V
EU
48,78
694.765,96
659.737,74
566.426,67
337.587,20
2.258.517,57
PP 160254
Z
EU
31,22
450.835,49
437.082,75
341.351,10
216.015,95
1.445.285,29
PP 160255
V
SLO
12,20
173.691,50
164.934,31
141.606,67
84.396,80
564.629,28
PP 160256
Z
SLO
7,80
113.708,88
108.770,56
84.837,78
54.003,99
361.321,21
Skupaj
100
1.433.001,83
1.370.525,36
1.134.222,22
692.003,94
4.629.753,35
Skupna razpisana sredstva za projekte iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija znašajo 2.823.146,85 EUR (60,98 %), za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slovenija pa 1.806.606,50 EUR (39,02 %).
Sredstva med programskimi območji niso prenosljiva. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo je 80 %/20 %.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2020, 2021, 2022 in 2023.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih projektov.
Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, velja omejitev sofinanciranja, in sicer največ 100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, če je daljši. Navedena omejitev za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ne velja.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se upravičenec ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov o (ne)izboru.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Če v okviru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani ministrstva. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: do 31. 12. 2020).
Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih opredeljuje navedena shema.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način sofinanciranja
Financiranje bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II) in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo preverjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, in bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od v vlogi napovedanega datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA, navedeni v nadaljevanju:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja, zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt); za sofinanciranje se lahko uveljavljajo le ure, ki jih je posameznik dejansko opravil za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki je povezano s projektom. Upravičeni stroški lahko zajemajo plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca (bruto).
– Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo.
– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), v obsegu ter za obdobje uporabe na raziskovalnem projektu. Pri stroških uporabe osnovnih sredstev se upošteva zgolj amortizacija, ki se obračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18).
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (najem opreme in neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij). Upravičeni so le stroški najema opreme, ki je neposredno povezana s cilji projekta. Upravičenec mora dokazati, da je najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Najemnik in najemodajalec ne smeta biti povezani osebi. Neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij so upravičeni le, če so neposredno povezani s cilji projekta in jih je mogoče natančno ovrednotiti (ne smejo biti osnovani na določeni kalkulacijski metodi oziroma ključu). Material mora biti nabavljen posebej za aktivnosti projekta (kar dokazuje upravičenec).
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev, uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost. Ti stroški ne smejo presegati 30 % vrednosti vložka posameznega partnerja v projektu v posameznem obdobju poročanja oziroma 50 %, če je podizvajalec v projektu tudi javna raziskovalna organizacija (JRO). Dodatnih 20 % stroškov svetovanja (od vložka posameznega partnerja v projekt) je upravičenih le, če so namenjeni za kritje podizvajalca, ki je JRO.
– Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta.
– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je navedena v točki 9.1 razpisne dokumentacije.
Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV ni upravičen strošek!
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila tega zakona. Kadar upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati operacijo v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 in pogodbo o sofinanciranju.
Višina sofinanciranja se določi glede na podatke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine 100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta v primeru projektov, ki se izvajajo v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične najprej od prvega dneva v mesecu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od dneva napovedanega začetka projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datuma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 36 mesecev po datumu začetka projekta.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) najkasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti projekta. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan najkasneje v 30 dneh po zadnjem roku za plačilo nastalih stroškov.
Datumi izstavljanja zahtevkov bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju.
11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano v tej razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80 %.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116 členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU, veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnik celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/ logotipi).
Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec je dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi pristojni slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral pri izvajanju predmeta razpisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v prilogi št. 4 kot delu razpisne dokumentacije.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, bodo javno objavljeni. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operacijah in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih je potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje EUREKA projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag točk, potrebnih za sofinanciranje EUREKA projektov, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, vključno z vstopom glavnega proizvoda, procesa ali storitve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bodo od njega zahtevali nadzorni organi, vključno z EUREKA Sekretariatom. V primeru, da upravičenec in posamezen partner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih (če je podjetje MSP) ali petih letih (če gre za veliko podjetje) od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja; ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2019 je 16. 12. 2019. Rok se navezuje na zasedanje Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v marcu 2020, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto do vključno 16. 12. 2019.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme odgovorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA z vročitvijo sklepa o (ne)izboru.
Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si pod razdelkom Kako do sredstev.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred iztekom roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. V primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost