Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

Ob-2392/19, Stran 1377
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 106.j člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javni poziv 
– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2019 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije) sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinaciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
1. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo v primeru odobritve sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2019, upravičeni tudi do sofinanciranja s sredstvi Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti s strani Evropske komisije podpisano pogodbo za izvajanje odobrenega projektnega predloga po Razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju na podlagi razpisa EK za leto 2019,
– Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste akcije v projektu, ki se bodo izvajale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007, Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. februarja 2018 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2018–2020, Uradni list EU L 39/11 z dne 14. 2. 2018,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2019 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije, https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
4. Okvirni delež sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Podprogram
Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja Ministrstva (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta)*
1. Podprogram za okolje
Vse projektne teme
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20 %
2. Podprogram za podnebne ukrepe
Vse projektne teme
Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %
* Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa EK (Guidelines for applicants 2019, objavljena na spletni strani https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 559 Sklad za podnebne spremembe in 153220 Mednarodni projekti LIFE, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16) ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh prijavljenih projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo ali spremenilo dinamiko izplačil.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.
6. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019«.
– Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo.
Podpis pogodbe o sofinanciranju
Z vlagatelji bo Ministrstvo v skladu z določili tega poziva sklenilo pogodbo o sofinanciranju v roku 1 meseca od prejema popolne vloge.
Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si.
7. Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:
Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 (ali 01/478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 01/478-74-83 (ali 01/478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec. 
Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
8. Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost