Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

Št. 190004 Ob-1514/19, Stran 402
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2019, št. C3330-19-406001 z dne 19. 12. 2018, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih:
– prvomajske počitnice (od 27. 4. do 4. 5. 2019)
– poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2019)
– poletne počitnice II (od 26. 8. do 30. 8. 2019)
– jesenske počitnice (28. 10. in 30. 10. 2019).
Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga prijavitelja:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v razpisanem obdobju prvomajske počitnice (od 27. 4. do 4. 5. 2019), poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2019), poletne počitnice II (od 26. 8. do 30. 8. 2019) in jesenske počitnice (28. 10. do 30. 10. 2019). Ti interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.
– Formalno popolna vloga na razpis mora biti izdelana in posredovana na Zavod za šport RS Planica izključno na razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2019 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne dokumentacije.
– Prijavitelj lahko, v vsakem razpisanem obdobju, prijavi samo en svoj program (skupaj največ 4 – pri tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpisne obrazce od 2.2. do 2.4.). Vsak program se na podlagi meril ovrednoti ločeno na podlagi meril točke 4.2. »Merila za dodelitev sredstev«.
– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za športna društva), v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev.
– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis, za vsak prijavljen program, obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa – pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev.
– Prijavitelj zagotovi strokovni kader, ki bo opravljal strokovno delo. Dodatni pogoj za strokovni kader je, da ima strokovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17).
– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje programa, torej ne nastopa kot posrednik.
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa gimnazijskih oddelkov).
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne in popolne, prijavitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja vlog, kjer se program ovrednoti skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sredstev«.
Vsak program, v vlogi prijavitelja, se na podlagi meril te točke ovrednoti ločeno.
MERILO
Št. točk
Max št. točk
1
VSEBINSKI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.2.)
50
Širina izvajanja programa:
20
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci:
– do 3 panoge
5
– nad 3 panoge
10
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki)
– strokovno usposobljen delavec
5
– strokovno izobražen delavec
10
Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih
10
– da
10
– ne
0
Predvideno število udeležencev v programu:
20
– do 20 otrok
10
– nad 20 otrok
20
2
RAZVOJNA REGIJA – lokacija izvajanja programa (razpisni obrazec 2.1.)
20
1 skupina (pomurska, zasavska, primorsko-notranjska)
20
2 skupina (podravska, koroška, posavska)
15
3 skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška)
10
4 skupina (gorenjska, jugovzhodna, osrednjeslovenska)
5
3
FINANČNI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.3., 2.4.)
30
Cena, ki jo plača udeleženec (razpisni obrazec 2.3.):
15
– brezplačen program
15
– plačljiv program
0
Sofinanciranje lokalne skupnosti:
15
Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– da
15
– ne
0
SKUPAJ
100
Zavod za šport RS Planica bo predvidoma sofinanciral takšno število programov, ki je opredeljeno v specifikaciji razpisa v posameznem razpisanem obdobju.
V kolikor je v fazo vrednotenja vlog uvrščenih več vlog za sofinanciranje programov od predvidenega števila sofinanciranih programov v posameznem razpisanem obdobju, se sofinancira tiste prijavitelje, katerih vloge-programi, bodo na podlagi meril, v fazi vrednotenja vlog, zbrali višje število točk.
V kolikor sta dva ali več programov, ki skupaj presegajo predvideno število sofinanciranih programov, ovrednotena z istim najnižjim številom točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega program je prejel višje število točk pri merilu »Razvojna regija – lokacija izvajanja programa«.
V kolikor ni mogoče izbrati programa tudi ob uporabi dodatnega podmerila iz prejšnjega odstavka, se zavrne vse vloge, pri katerih je bilo uporabljeno dodatno podmerilo.
V kolikor je v fazo vrednotenja vlog uvrščenih manj vlog za sofinanciranje programov od predvidenega števila sofinanciranih programov v posameznem razpisanem obdobju, se za te programe izda sklep o sofinanciranju programa.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2019 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine, navedene v predmetu javnega razpisa, je 42.000 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2019. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
8. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v sredo, 27. marca 2019. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne in popolne, prijavitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja vlog, kjer se program ovrednoti skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sredstev«.
Vloge, ki se ne uvrstijo v fazo vrednotenja vlog, se s sklepom zavržejo.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa predvidoma obveščeni do torka, 16. aprila 2019, oziroma z veljavno zakonodajo.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mateja.rebersak@sport.si. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti