Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2571. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, stran 6936.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 172. člena in 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij 
1. člen 
V Splošnem aktu o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 77/16) se 1. člen spremeni tako, da se za besedo »Sloveniji« doda besedilo »(v nadaljevanju: podatki in informacije)«.
2. člen 
(1) Besedilo podnaslova 2. člena »zbiranje podatkov« se nadomesti z besedilom »zbiranje podatkov in informacij«.
(2) Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajalci elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji), so dolžni agenciji posredovati zahtevane podatke in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu agencije. Operaterji so dolžni posredovati zahtevane podatke in informacije tudi preko drugih oblik vprašalnikov.«
(3) Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati brezplačno, v elektronski obliki ter v roku in na način, ki ga določi agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahtevane informacije v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila s strani agencije o nepravilnih, nepopolnih podatkih ali informacijah, katere so v nasprotju z zahtevo agencije, pri čemer lahko navedeni rok agencija podaljša glede na obseg potrebnih popravkov.«
(4) Sedmi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se besedilo »Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedo »zakon«. Prav tako se za besedo »o« doda beseda »pooblaščeni/h«.
3. člen 
(1) Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V kolikor operaterji agenciji posredujejo podatke, ki so določeni kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, morajo o tem seznaniti agencijo. V tem primeru morajo dokument, iz katerega izhaja, da so podatki v njem določeni kot poslovna skrivnost, posredovati preko spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, ni mogoče določiti za poslovno skrivnost.«
(2) Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V kolikor agencija ugotovi, da je operater podatke in informacije določil kot poslovno skrivnost v nasprotju z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, oznake poslovna skrivnost za te podatke ne upošteva in ga o tem seznani. Navedeno ne velja v primeru, če operater seznani agencijo, da je v zvezi s temi podatki vložil predlog za izdajo začasne odredbe skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, in ne gre za podatke, ki so po zakonu javni ali so že bili razkriti ali objavljeni. Agencija v tem primeru zadrži objavo oziroma razkritje teh podatkov do pravnomočne odločitve sodišča.«
4. člen 
(1) Besedilo podnaslova 4. člena »namen in uporaba podatkov« se nadomesti z besedilom »namen in uporaba podatkov in informacij«.
(2) Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se za besedo »Agencija« doda beseda »lahko«, za besedo »informacije« pa besedilo »razen osebnih podatkov«.
5. člen 
(1) Besedilo podnaslova 5. člena »posredovanje podatkov« se nadomesti z besedilom »posredovanje podatkov in informacij«.
(2) V besedilih prvega in drugega odstavka 5. člena se za besediloma »Zbrani podatki in informacije« dodata besedili »razen osebnih podatkov«.
6. člen 
(1) Besedilo podnaslova 6. člena »objava podatkov« se nadomesti z besedilom »objava podatkov in informacij«.
(2) Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija lahko določene podatke in informacije objavi v ustrezni obliki na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega splošnega akta, vedno pa lahko objavi podatke in informacije, ki jih operaterji niso določili kot poslovno skrivnost ali so jo določili v nasprotju z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost oziroma so bili že javno objavljeni ali so po zakonu javni.«
(2) V besedilu drugega odstavka 6. člena se beseda »delno« nadomesti z besedilom »v določenem delu«.
7. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se besedilo »62/13« nadomesti z besedilom »77/16«.
8. člen 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3824-9/2019/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2019
EVA 2019-3130-0033
Mag. Tanja Muha 
direktorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti