Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2411. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib, stran 6607.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) – (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je župan Občine Škofljica dne 2. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib 
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 56/15 in naslednji), v nadaljevanju OPN. Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe za del enote urejanja prostora PI15. Na območju je v veljavnem OPN predpisana izdelava OPPN. Predvidena je opredelitev stanovanjske soseske.
(2) Investitor želi z izdelavo OPPN določiti pogoje gradnje na zemljiščih s parcelnimi št. 1637/4, 1637/5, 1626/2, 1620/9, 1620/8, 1620/7 in 1784/9 – del, vse k.o. Pijava Gorica.
(3) Načrtovana stanovanjska soseska bo prispevala k večji urejenosti naselja. Investitorjem bo predvideni OPPN omogočil pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
2. člen 
Pravna podlaga za pripravo OPPN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15 in naslednji).
3. člen 
Območje izdelave OPPN
(1) Območje izdelave OPPN obsega zemljišča s parcelnimi št. 1637/4, 1637/5, 1626/2, 1620/9, 1620/8, 1620/7 in 1748/9 – del vse k.o. Pijava Gorica. Približna velikost ureditvenega območja je 0,6 ha.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, mnenj nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
(3) Ko se OPPN izdeluje samo za del območja morajo biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN predvidenega OPPN. Prav tako mora biti za celotno območje izdelana tudi rešitev prometne in gospodarske javne infrastrukture.
4. člen 
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen 
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave OPPN je določitev pogojev gradnje stanovanjske soseske. Predvidi se sanacija javnega prostora in aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim OPN,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz mnenj, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen 
Vrsta postopka
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določbami od 118. do 121. člena ZUreP-2.
7. člen 
(1) Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – CVPO (30 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni),
– priprava stališč do pripomb, seznanitev lastnikov,
– priprava predloga,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka OPPN, objava odloka.
(2) Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od faze pridobivanja prvih mnenj in roki ustrezno spremenijo.
8. člen 
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek OPPN Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo mnenja. Če mnenja v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da ga nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja so:
(a) Upravljavci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod Kanalizacija Snaga, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod Kanalizacija Snaga, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: JP Vodovod Kanalizacija Snaga, odvoz odpadkov, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana.
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave Tobačna 5, 1000 Ljubljana
– Varovanje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – občinske javne ceste: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
(5) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen 
Načrt vključevanja javnosti
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 112. člena ZUreP-2.
10. člen 
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudniki izdelave so zasebni investitorji, ki zagotovijo sredstva za izdelavo OPPN.
11. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-14/2019
Škofljica, dne 2. avgusta 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan

AAA Zlata odličnost