Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2409. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje, stran 6604.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 1. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 69/17 in 59/17) (v nadaljevanju SD ZN).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta, je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.
Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta Sevnica med železniško progo Ljubljana–Dobova in Sevnica–Trebnje, ter reko Savo na jugozahodni strani območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE42.pin. Podrobnejša namenska raba območja SD ZN je pretežno opredeljena kot površine gospodarske cone (IG), v manjšem obsegu pa kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU). Z uveljavitvijo OPN ja na navedeni EUP ostal v veljavi ZN z vsemi spremembami in dopolnitvami.
Ker veljavni prostorsko-izvedbeni akt na skrajnem severozahodnem delu v območju IV. in III. ne definira natančno novih posegov, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami družbe Tanin d.d. in lastnikov zemljišč v območju IV. in delno območju II., se je Občina Sevnica odločila, da za predvideno območje pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Na podlagi prejetih pobud ter izdelanih idejnih zasnov, želi občina s spremembo prostorskega akta omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov priprave SD ZN.
Za del območja IV. je bila v postopku priprave SD ZN za umestitev avtomatske ročne avtopralnice v letu 2017 izdelana za celotno območje IV. strokovna podlaga, ki je situativno prikazala razvoj preostalega dela območja z umeščanjem cestne infrastrukture in stavb ter rezervacijo prostora za umestitev nadvoza preko železniške proge Sevnica–Trebnje, z novo cestno navezavo na območje industrijske cone Sevnica.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje SD ZN obsega površino v izmeri cca 2,67 ha in vključuje naslednje parcele in dele parcel v k.o. 1380 – Šmarje:
– 1, 2, 4, 31/3, 31/4, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 5/1, 5/2, 18/3, 18/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 15/12, 15/13, 15/11, 14/5, 14/6, 13/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3, 883/1, 883/2, 885, 871/4, 871/10, 871/11, 871/7, 875/14 in 875/13, vse 1380 – k.o. Šmarje.
Natančno območje SD ZN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na podlagi le-teh ugotovljena potreba po širši obravnavi območja. Poleg tega bo območje obsegalo vplivno območje pričakovanih vplivov na okolico.
Območje podrobnega načrta bo v SD ZN določeno z mejo območja ter s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva in zasnov prometnih ureditev, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD ZN bo potekal v skladu z določili 116.–119. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD ZN in njegovih posameznih faz:
Faza aktivnosti:
Nosilec:
Rok:
Sprejem sklepa o začetku postopka priprave SD ZN
župan
po izboru izdelovalca
Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu, obvestilo MOP
Občina Sevnica
7 dni
Izdelava osnutka SD ZN
izdelovalec
20 dni
Poziv nosilcem urejanja prostora za izdajo smernic oziroma prvih mnenj
izdelovalec
30 dni
Analiza mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
14 dni 
po prejetju vseh mnenj
Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
14 dni
Javna razgrnitev in v tem času javna obravnava
Občina Sevnica
30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov
Občina Sevnica, izdelovalec
15 dni
Obravnava in prejem stališč na seji občinskega sveta
Občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
Objava stališč v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
7 dni
Izdelava predloga SD ZN na podlagi sprejetih stališč
izdelovalec
8 dni 
od potrditve stališč 
do pripomb
Pridobitev mnenj 
k predlogu SD ZN in mnenj o sprejemljivosti vplivov 
na okolje (če bo potrebna izdelava CPVO)
izdelovalec
30 dni
Izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
8 dni 
po prejemu vseh mnenj
Sprejem predloga na seji občinskega sveta
Občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
Objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Sevnica
7 dni
Predaja gradiva naročniku
izdelovalec
5 dni od objave odloka 
v uradnem glasilu
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD ZN na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave SD ZN:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Glavni trg 1, 3000 Celje;
5. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
6. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
7. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
8. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
9. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
10. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
V postopku sodeluje tudi:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SD ZN za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD OPPN 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi SD OPPN 2 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudniki: gospodarske družbe in Občina Sevnica;
– pripravljavec in investitor: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: bo izbran naknadno z javnim razpisom.
Izdelavo SD ZN, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter stroške objav v Uradnem listu RS, financira pripravljalec.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD OPPN 2, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0011/2019
Sevnica, dne 1. avgusta 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk